Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 24 september 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/09/2012 pub. 28/09/2012 numac 2012018369 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot vaststelling van een regeling met betrekking tot individuele medicatievoorbereiding type koninklijk besluit prom. 24/09/2012 pub. 27/09/2012 numac 2012022354 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 123 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 24/09/2012 pub. 05/02/2018 numac 2018010427 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot vaststelling van een regeling met betrekking tot individuele medicatievoorbereiding. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/09/2012 pub. 27/09/2012 numac 2012003288 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1992 waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van accijns type ministerieel besluit prom. 24/09/2012 pub. 27/09/2012 numac 2012003289 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende diverse bepalingen inzake accijnzen type ministerieel besluit prom. 24/09/2012 pub. 02/10/2012 numac 2012009399 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoemingen van leden voor Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 24/09/2012 pub. 16/10/2012 numac 2012205927 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van de « Caisse wallonne d'assurances sociales des classes moyennes » aangewezen om de kohieren uitvoerbaar te verklaren

decreet

type decreet prom. 24/09/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012206002 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 7 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen België en Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 16 oktober 1969, zoals gewijzigd en aangevuld door het op 27 september 1999 te Kopenhagen ondertekende Protocol type decreet prom. 24/09/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012206003 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 21 januari 2010, tot wijziging van de Overeenkomst van 11 april 1967 tussen het Koninkrijk België en de Bondsrepubliek Duitsland tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen van inkomen en van vermogen met inbegrip van de ondernemingsbelasting en de grondbelastingen, en van diens Slotprotocol, zoals gewijzigd door de Aanvullende Overeenkomst van 5 november 2002 type decreet prom. 24/09/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012206006 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Oostenrijk en met het Aanvullend Protocol, gedaan te Brussel op 29 december 1971, tot wijziging van de Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met inbegrip van de ondernemingsbelasting en de grondbelastingen, ondertekend te Wenen op 29 december 1971 type decreet prom. 24/09/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012206015 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, ondertekend te Brussel op 14 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek San Marino tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te San Marino op 21 december 2005 type decreet prom. 24/09/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012206004 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Berlijn op 23 juni 2009, tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol I en II, ondertekend te Luxemburg op 5 juni 2001 type decreet prom. 24/09/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012206012 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Avenant, ondertekend te Brussel op 7 juli 2009, bij de Overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964 en gewijzigd door de Avenanten van 15 februari 1971 en 8 februari 1999 type decreet prom. 24/09/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012206009 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Parijs op 24 juni 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten, ondertekend te Brussel op 1 juni 1987 type decreet prom. 24/09/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012206007 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Tweede Protocol, gedaan te Parijs op 24 juni 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Australië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend te Canberra op 13 oktober 1977, zoals gewijzigd door het Protocol ondertekend te Canberra op 20 maart 1984 type decreet prom. 24/09/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012206014 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 10 september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Oslo op 14 april 1988 type decreet prom. 24/09/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012206016 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 16 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Singapore op 6 november 2006 type decreet prom. 24/09/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012206013 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Avenant, ondertekend te Brussel op 16 juli 2009, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het desbetreffende Slotprotocol, ondertekend te Luxemburg op 17 september 1970, zoals gewijzigd door het Avenant ondertekend te Brussel op 11 december 2002

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 24/09/2012 pub. 26/10/2012 numac 2012206023 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 4 juli 2011 tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de Adviescommissie voor openbare bibliotheken

bijakte

type bijakte prom. 24/09/2012 pub. 09/01/2013 numac 2012024415 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanhangsel nr. 8 bij het protocolakkoord nr. 3 gesloten op 13 juni 2006 tussen de federale Regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, over het de voeren ouderenzorgbeleid : aanpassing van het moratorium
^