Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 september 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 27/09/2012 numac 2012022339 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 27/09/2012 numac 2012022342 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 116, tweede lid en 119, van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, inzake het pensioen van het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart type koninklijk besluit prom. 07/09/2012 pub. 27/09/2012 numac 2012022343 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de raad van beheer van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 27/09/2012 numac 2012022349 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 88, vijfde lid, van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 24/09/2012 pub. 27/09/2012 numac 2012022354 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 123 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2012 numac 2012205115 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS Holding Beheerscomité. - Hernieuwing van de mandaten Bij koninklijk besluit van 3 september 2012 : - Worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande op 1 december 2011, de mandaten van w Mev. Marie-Hélène COLLE; de heren : Patrick BAEYENS; Marc POTUMS; Jean-Marie ROSSIGNON(...) type koninklijk besluit prom. 21/09/2012 pub. 27/09/2012 numac 2012205126 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot regeling van de uitbetaling van de herwaarderingsbijslagen vanaf 2012

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 27/09/2012 numac 2012003264 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 april 2003 houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten type ministerieel besluit prom. 24/09/2012 pub. 27/09/2012 numac 2012003288 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1992 waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van accijns type ministerieel besluit prom. 24/09/2012 pub. 27/09/2012 numac 2012003289 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende diverse bepalingen inzake accijnzen type ministerieel besluit prom. 14/09/2012 pub. 27/09/2012 numac 2012014453 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 9 op de spoorlijnnr. 166, baanvak Dinant - Bertrix, gelegen te Houyet, ter hoogte van de kilometerpaal 15.171 type ministerieel besluit prom. 03/09/2012 pub. 27/09/2012 numac 2012205343 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van de evaluatiecriteria met betrekking tot de programmatie van de diensten voor oppashulp type ministerieel besluit prom. 11/09/2012 pub. 27/09/2012 numac 2012205354 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 betreffende de onderzoeken voor de toelating van de rassen van landbouw- en groentegewassen in de nationale rassenlijst type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/09/2012 numac 2012205409 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 13 september 2012 is de duur van de stage van Mevr. t'Serstevens, M., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Nijvel, verlengd voor een periode van zes maanden met ingang van 1 o Bij ministeriële besluiten van 21 september 2012 is verlengd, voor een periode van zes maanden (...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 27/09/2012 numac 2012204895 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 107/2012 van 9 augustus 2012 Rolnummer 5405 In zake : de vordering tot schorsing van artikel 9 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 17 februari 2012 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Wetboek Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 27/09/2012 numac 2012204892 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 104/2012 van 9 augustus 2012 Rolnummer 5222 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 52, 11°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing op schulden ontstaan vóór 17 oktober 199 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 27/09/2012 numac 2012204894 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 106/2012 van 9 augustus 2012 Rolnummer 5401 In zake : de vordering tot schorsing van artikel 6 van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de opvang van asielzoekers, ingesteld do Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 27/09/2012 numac 2012204893 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 105/2012 van 9 augustus 2012 Rolnummer 5247 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 4, 1°, van de wet van 6 juli 1976 tot beteugeling van het sluikwerk met handels- of ambachtskarakter en artikel 19, § 1, Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 27/09/2012 numac 2012204897 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 108/2012 van 9 augustus 2012 Rolnummer 5406 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 4 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, gesteld door het Arbeidshof t Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/07/2012 pub. 27/09/2012 numac 2012029389 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/09/2012 pub. 27/09/2012 numac 2012205352 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende sluiting van de gewone zitting 2011-2012 van het Waalse Parlement

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/09/2012 numac 2012205304 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De NV ANVERS HORECA BEHEER en de NV VASTGOED BEHEER, die beiden woonplaats kiezen bij Mr. Konstant(...) type bericht prom. -- pub. 27/09/2012 numac 2012205306 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Bernard THEUNISSEN, die woonplaats kiest bij Mr. Jan SURM Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 juni 2012. Deze zaak is ingeschre(...) type bericht prom. -- pub. 27/09/2012 numac 2012205305 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Ludovic VEKEMANS, Jacques POOT, Stefan CAMPO, Luc BUSSCHOP, Jan VAN DER FLIER en Joeri VAN LEEUW, d(...) type bericht prom. -- pub. 27/09/2012 numac 2012205314 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De BVBA MEERFUN en BVBA RHVI INVEST, die beiden woonplaats kiezen bij Mrs. Peter FLAMEY en Matthias(...) type bericht prom. -- pub. 27/09/2012 numac 2012205327 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Benny VANDEPUT, die woonplaats kiest bij Mrs. Peter FLAME Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 5 juli 2012. Deze zaak is ingeschrev(...) type bericht prom. -- pub. 27/09/2012 numac 2012205330 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV NOORDZEEPARKEN, de NV MAATSCHAPPIJ VOOR AANKOOP EN Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2012. Deze zaak is ingeschre(...) type bericht prom. -- pub. 27/09/2012 numac 2012205328 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Olivier EVRARD, die woonplaats kiest bij Mr. Thomas RYCKA Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 juni 2012. Deze zaak is ingeschre(...)

document

type document prom. -- pub. 27/09/2012 numac 2012205406 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviesverlener reglementering arbeidsveiligheid De vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviesverlener reglementering arbeidsveiligheid (niveau A) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en S(...) Er is 1 geslaagde.

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 27/09/2012 numac 2012205408 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** attachés voor **** Samenwerking De vergelijkende selectie van **** attachés voor **** **** (niveau ****) voor de **** **** Zake(...) Er zijn 12 geslaagden.

document

type document prom. -- pub. 27/09/2012 numac 2012204315 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen Bij besluit van de Directeur-generaal van 19 juli 2012, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belg worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen : 1. als v(...)
^