Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 09 november 2012

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 21 augustus 2012 wordt het laboratorium Lareco vanaf 19 juni 2012 voor een bijzondere duur van twee jaar erkend als laboratorium voor de analyse van afval. Bij ministerieel besluit van 13 september Bij ministerieel besluit van 18 september 2012 wordt het laboratorium Euraceta vanaf 22 juli 20(...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2012206247
pub.
09/11/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 21 augustus 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031659 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo's voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012007246 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Instituut voor veteranen. - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze verzorging van de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden alsmede van de oorlogswezen sluiten wordt het laboratorium Lareco vanaf 19 juni 2012 voor een bijzondere duur van twee jaar erkend als laboratorium voor de analyse van afval.

Bij ministerieel besluit van 13 september 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/09/2012 pub. 10/01/2013 numac 2012207604 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 13/09/2012 pub. 10/01/2013 numac 2012207600 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 06, 10, 15, 25, 31 en 41 van organisatieafdelingen 09, 16 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten wordt de "SARL Hure Transports" vanaf 13 september 2012 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 18 september 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/09/2012 pub. 30/10/2012 numac 2012029447 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de benaming van een inrichting ingericht door het Onderwijs van de Franse Gemeenschap sluiten wordt het laboratorium Euraceta vanaf 22 juli 2012 voor een bijzondere duur van twee jaar erkend als laboratorium voor de analyse van afval.

Bij ministerieel besluit van 19 september 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/09/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012007294 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 december 2011 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 19/09/2012 pub. 29/10/2012 numac 2012029463 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Specialisatie van kaderlid van de non-profit sector » , gerangschikt op het niveau van het sociaal hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 sluiten wordt het laboratorium Servaco vanaf 6 augustus 2012 voor vijf jaar erkend als laboratorium voor de analyse van afval.

Bij ministerieel besluit van 24 september 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/09/2012 pub. 27/09/2012 numac 2012003288 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1992 waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van accijns sluiten wordt de VZW RCYCL vanaf 24 september 2012 voor vijf jaar erkend als vereniging zonder winstoogmerk die in de hergebruiksector actief is.

Bij ministerieel besluit van 4 oktober 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/10/2012 pub. 11/01/2013 numac 2012207607 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 04/10/2012 pub. 11/01/2013 numac 2012207608 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 04/10/2012 pub. 10/10/2012 numac 2012009404 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van een commissie tot bescherming van de maatschappij type ministerieel besluit prom. 04/10/2012 pub. 30/10/2012 numac 2012029450 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de Adviescommissie voor lokale projecten sluiten wordt het "Bureau d'Etudes Environnement et Analyses de Gembloux" vanaf 19 september 2012 voor vijf jaar erkend als laboratorium voor de analyse van afval.

Bij ministerieel besluit van 18 oktober 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/10/2012 pub. 26/10/2012 numac 2012011418 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 18/10/2012 pub. 06/11/2012 numac 2012031756 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van de erkenning van 79 YEARS FOR LIFE BVBA als uitzendbureau type ministerieel besluit prom. 18/10/2012 pub. 27/11/2012 numac 2012029473 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van voorlopige licentie en sportschutterlicentie type ministerieel besluit prom. 18/10/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012024382 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW « VADSH Vivre à domicile Sud-Hainaut » type ministerieel besluit prom. 18/10/2012 pub. 27/11/2012 numac 2012029472 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van verslag bedoeld in artikel 22 van het decreet van 20 december 2011 betreffende het sportschieten type ministerieel besluit prom. 18/10/2012 pub. 17/12/2012 numac 2012024381 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan « Fonds de Soutien à la Formation médicale » van de Université libre de Bruxelles sluiten wordt de "SA F.F. Transport" vanaf 18 oktober 2012 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's.

^