Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 augustus 2012
gepubliceerd op 12 september 2012

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Instituut voor veteranen. - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze verzorging van de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden alsmede van de oorlogswezen

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2012007246
pub.
12/09/2012
prom.
21/08/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 AUGUSTUS 2012. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Instituut voor veteranen. - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze verzorging van de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden alsmede van de oorlogswezen


De Minister van Landsverdediging, Gelet op de wet van 1 juli 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/1969 pub. 10/01/2012 numac 2011000855 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van het recht van de oorlogsinvaliden en oorlogswezen op geneeskundige verzorging op kosten van de Staat. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot vaststelling van het recht van de oorlogsinvaliden en oorlogswezen op geneeskundige verzorging op kosten van de Staat;

Gelet op de wet van 8 augustus 1981 tot oprichting van het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-Strijders en oorlogsslachtoffers en van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-Strijders en oorlogsslachtoffers;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze geneeskundige verzorging van de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden alsmede van de oorlogswezen, inzonderheid artikel 4, §§ 1 en 3;

Overwegende dat dient voorzien te worden in de vervanging van de heer F. COUNSON, overleden lid van de Commissie voor Geneeskundige Verzorging, als vertegenwoordiger van de burgerlijke oorlogsinvaliden;

Overwegende dat dient voorzien te worden in de vervanging van de heer E. VAN DE VELDE, overleden lid van de Commissie voor Geneeskundige Verzorging, als vertegenwoordiger van één van de meest representatieve beroepsverenigingen van de officina-apothekers, Besluit :

Artikel 1.Wordt benoemd op voorstel van de Raad van Beheer van het Nationaal Instituut in de hoedanigheid van lid en op voordracht van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers : - De heer J. VERHAERT, als vertegenwoordiger van de burgerlijke oorlogsinvaliden in vervanging van de heer F. COUNSON, overleden, van wie hij het mandaat zal beëindigen.

Art. 2.Wordt benoemd op voorstel van de Algemene Pharmaceutische Bond in de hoedanigheid van lid : De heer L. VANSNICK, apotheker, als vertegenwoordiger van één van de meest representatieve beroepsverenigingen van de officina-apothekers, in vervanging van de heer E. VAN DE VELDE, overleden, van wie hij het mandaat zal beëindigen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 21 augustus 2012.

P. DE CREM

^