Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 september 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012009376 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 25 augustus 2012 is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig **** **** koninklijk besluit van 25 augustus 2012 is machtiging verleend aan ****. Op de ****, ****(...) type wet prom. 12/07/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012024304 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/08/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012003270 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de schadevergoedingen en de gerechtskosten van het derde trimester van 2012, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012003275 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012007228 bron ministerie van landsverdediging Toekenning van eervolle onderscheidingen ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit nr. 8988 van 12 juni 2012 : Wordt de heer A. Niels benoemd tot Officier in de Kroonorde voor « Zijn inzet gedurende vele jaren voor zijn land, in een ver Wordt de heer S. Vergotte benoemd tot Ridder in de Kroonorde voor : « Zijn inzet gedurende vele jar(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012007227 bron ministerie van landsverdediging Toekenning van eervolle onderscheidingen ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit nr. 8987 van 12 juni 2012 : Wordt de heer J. 't Kint de Roodenbeke bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde (burgerlijke ereteken) voor « Zijn i(...) Wordt de heer J. De Ruyck benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde (burgerlijke ereteken) voor « Zijn (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012007232 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 8995 van 20 juni 2012, wordt het Militair Ereteken van tweede klasse wegens een daad van moed of toewijding verleend aan eerste korporaal-chef ****. ****. type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012007231 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 8994 van 20 juni 2012, worden de eerste korporaals-chef ****. **** ****, ****. **** en ****. **** benoemd tot Ridder in de Orde van **** ****. Zij nemen hun type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012007230 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit ****. 8993 van 20 juni 2012, wordt kapitein-commandant ****. **** op 1 februari 2012 ontslagen uit het ambt van **** militair docent van het organieke kader van he type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012007237 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8998 van 5 juli 2012, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren beklee Zij gaat op deze datum, met haar graad en haar anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012007240 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Ontslag van een militair van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 9002 van 9 juli 2012, wordt het ontslag aangeboden door de majoor van het vliegwezen militair administrateur van het reservekader ***** aanvaard op 1 **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012007238 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van kandidaat-beroepsofficieren van de normale en aanvullende werving Bij koninklijk besluit ****. 8999 van 5 juli 2012 : Luchtmacht **** leerling van de 148**** promotie van de faculteit sociale en militaire wetenschap Medische dienst **** leerling van de 88**** promotie kandidaat-geneesheren ****. ****, wordt op 26 (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012007241 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 9003 van 9 juli 2012, wordt kapitein-commandant van het vliegwezen J. Mrozowski, van het korps van het niet-varend personeel op pensioen gestel type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012007239 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overplaatsing van korps van ambtswege Bij koninklijk besluit nr. 9001 van 9 juli 2012 : In het kader van de beroepsofficieren wordt luitenant vlieger J. Leblanc, met zijn graad en zijn anciënniteit, van ambtswege overge Voor verdere bevordering wordt hij gerangschikt na luitenant van het vliegwezen J. Vanhorenbeek. type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012007244 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag Bij koninklijk besluit ****. 9006 van 9 juli 2012 wordt op 30 juni 2012 majoor ****. **** ontslagen uit het ambt van Ordonnansofficier van **** ****. type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012007242 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Ontslag van een militair van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 9004 van 9 juli 2012, wordt het ontslag aangeboden door de kapitein-commandant van het reservekader ****. Van **** aanvaard op 1 augustus 2012. Hij heeft **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012007243 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - **** Bij koninklijk besluit ****. 9005 van 9 juli 2012, wordt op 1 augustus 2012 majoor van het vliegwezen ****. **** ontslagen uit het ambt van Ordonnansofficier van de Koning. type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012007245 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst Tijdelijke ambtsontheffing van een officier van het actief kader Bij koninklijk besluit nr. 8974 van 26 mei 2012, wordt kapitein-commandant A. Carton met tijdelijke ambtsontheffing geplaatst voor een periode van drie type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012007249 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslagen. - Aanwijzingen Bij koninklijk besluit ****. 9067 van 25 augustus 2012 : Wordt luitenant-generaal ****. ****, vleugeladjudant van de Koning, op 3 september 2012 ontslagen uit het ambt van **** **** generaal-majoor ****. ****, op 3 september 2012 ontslagen uit het ambt van **** opera(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012009369 bron federale overheidsdienst justitie Penitentiaire Inrichtingen Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 15 augustus 2012 wordt Mevr. BOEREN, An, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van attaché psycholoog expertise, bij de Federale Overheidsdienst Justiti Bij koninklijk besluit van 15 augustus 2012 wordt Mevr. GERARD, Chantal, benoemd tot rijksambte(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012021114 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Federaal Planbureau. - Personeel. - Hernieuwingen van mandaat Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2012 wordt het mandaat van lid van het Federaal Planbureau van Mevr. Ingrid BRACKE, opdrachthouder, dat ten einde loopt op 31 juli 2012 's avonds Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2012 wordt het mandaat van lid van het Federaal Planburea(...) type koninklijk besluit prom. 07/09/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012022334 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot uitvoering van artikel 306 van de Programmawet van 27 december 2006 type koninklijk besluit prom. 20/07/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012024289 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van, voor het jaar 2011, het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de financiering van het Fonds voor de medische ongevallen in 2010 en 2011 type koninklijk besluit prom. 03/09/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012204908 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen en van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012204939 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering tot het hoger niveau Bij koninklijk besluit van 1 september 2012 wordt Mevr. Nancy Segers, technisch deskundige, met ingang van 1 juni 2012 door overgang naar het hogere niveau bevorderd tot attaché klasse A1, met rangi Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012204940 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 september 2012 wordt de heer Bart Pollentier, met ingang van 1 augustus 2012, op eigen verzoek, ontslag verleend uit zijn functies van attaché klasse A1. type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012204941 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 september 2012 wordt Mevr. Sybille Giard, met ingang van 1 juni 2012, op eigen verzoek, ontslag verleend uit haar functies van attaché, klasse A1. type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012205036 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 19 januari 2012 is de heer Ravet, Ph., geassocieerd notaris ter standplaats Jemeppe-sur-Sambre, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012205039 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 september 2012, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is Mevr. Reyniers, D., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, benoemd tot su Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012205037 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 14 juli 2011, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Winders, Ph., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Lessen. Het Bij koninklijk besluit van 30 november 2011, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegg(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/08/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012007236 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot toekenning van het erediploma van vaandeldrager type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012007246 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Instituut voor veteranen. - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze verzorging van de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden alsmede van de oorlogswezen type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012007247 bron ministerie van landsverdediging Instituut voor Veteranen Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers. - Bevorderingen Bij ministerieel besluit nr. 91724 van 2 juli 2012, wordt de heer Jozef Dries bevorderd in het tweetalige kader door ver Bij ministerieel besluit nr. 91725 van 2 juli 2012, wordt de heer Jean Cardoen bevorderd in het(...) type ministerieel besluit prom. 26/07/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012021116 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden en handtekeningen type ministerieel besluit prom. 17/07/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012029366 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot toekenning van 67 bijkomende lestijden/leerkracht aan de Internationale School van de SHAPE, Belgische secundaire afdeling, voor het schooljaar 2012-2013 type ministerieel besluit prom. 17/07/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012204972 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 januari 2010 tot benoeming van de leden van de Wateradviescommissie

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012204715 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arresten van 26 juni 2012 in zake respectievelijk de gemeente Lede tegen Anny Lemmens en anderen en de gemeente Lede tegen Joannes Matthys, waarvan de expedities « Schendt artikel 6 van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte de artikelen (...)

decreet

type decreet prom. 25/06/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012204748 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, ondertekend in Brussel op 6 oktober 2010 type decreet prom. 25/06/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012204753 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de eerste wijziging van het decreet van 8 december 2011 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012029371 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012029399 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de studiegebieden en onderwijsvormen voor de « Proef voor hoger secundair onderwijs » van het schooljaar 2012-2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012029400 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die onder het comité van sector XVII ressorteren

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hervorming van de Civiele Veiligheid. - Omzendbrief betreffende de PZO + uitvoeringsbesluiten, het Operationeel zonaal organisatieplan en de raadpleging van de vakorganisaties Aan de Dames en Heren Provinciegouverneurs Deze omzendbrief is bes - de inhoud van de uitvoeringsbesluiten van de wet tot toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de (...) type omzendbrief prom. 10/08/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012031629 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief houdende het opmaken van de begroting voor het dienstjaar 2013 van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012204403 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 29 juni 2012 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 2 juli 2012, zijn beroepen t Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5441 en 5445 van de rol van het Hof, werden samengevoegd. type bericht prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012204796 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 juni 2012 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 juni 2012, heeft Wouter Van De b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 juni 2012 ter post aangetekende brie(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012000443 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Vernieuwingen Bij besluit van 29.06.2012 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 1278 25, aan de heer DI MARC Bij besluit van 06.06.2012 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nu(...) type erkenning prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012000442 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Wijzigingen Bij besluit van 02.05.2012 wordt het enig artikel van het besluit van 12.07.2010 houdende erkenning als beveiligingsonderneming verle « Enig artikel. De onderneming PROTECTION FOR BUILDING (in afkorting : P4B), met als ondernemingsnu(...) type erkenning prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012000440 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Opheffing Bij besluit van 31.05.2012 wordt het besluit van 26.07.2005 tot vernieuwing van de e type erkenning prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012000441 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 22 juin 2012 wordt de onderneming NEW MIRANDA, als ondernemingsnummer 0832.069. Bij besluit van 6 juni 2012 wordt de onderneming SECURITY & CONTROL SYSTEMS, met als ondern(...) type erkenning prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012000447 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 07.05.2012 wordt de vernieuwing van de erkenning als be type erkenning prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012000444 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Opheffingen Bij besluit van 14.06.2012, wordt het besluit van 13.02.2012 houdende erkenning Bij besluit van 15.06.2012, wordt het besluit van 21.09.2007 tot vernieuwing van de erkenning a(...) type erkenning prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012000445 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij besluit van 14.06.2012 wordt het enig artikel van het besluit van 25 mars 20 De onderneming A.S.A. SECURITY (in afkorting : A.S.A), met als ondernemingsnummer 0432.646.526, ond(...) type erkenning prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012000446 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 2 mei 2012 wordt de onderneming MALICE SECURITY, als ondernemingsnummer 0844.96 Bij besluit van 2 mei 2012 wordt de onderneming GLOBAL TECHNIQUE SYSTEME, als ondernemingsnumme(...) type erkenning prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012000448 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 03/05/2012 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verl Bij besluit van 31/05/2012 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nu(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012007225 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming in de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren. - Erratum In het Belgisch **** **** 230 van 13 juli 2012, bladzijde 38770, in de tekst van het koninklijk besluit ****. 8939 van 22 april 2012, dient men te type erratum prom. 11/06/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012007248 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van een gewone rekenplichtige van de Restauratie- en Hoteldienst van Defensie - Staatsdienst met afzonderlijk beheer. - Erratum type erratum prom. 17/08/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012022333 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministeriële besluiten tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata type erratum prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012205038 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Rechterlijke Macht. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2012, pagina 53715, van de aanwijzingen, door de eerste voorzitters van de hoven van beroep, van de leden in de probatiecommissies

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012205076 bron hoge raad voor de justitie Samenstelling van het Bureau en de Commissies Beurtrol voor het voorzitterschap van de Hoge Raad en de Colleges 1. Samenstelling van het Bureau en de Commissies Overeenkomstig artikel 259bis-4, van het Gerechtelijk Wetboek heeft de Hoge Ra Bureauleden Ria Mortier Tony Van Parys Michèle Loquifer Eric Staudt Leden van de Ned(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012007229 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 8991 van 20 juni 2012, wordt de heer Christian Steen, taalleraar aan de Koninklijke Militaire School, op 1 januari 2009 tot eerstaanwezend taalleraar benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012007226 bron ministerie van landsverdediging Vanderlandslievende Verenigingen Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 8986 van 12 juni 2012, wordt de heer W. Cami, benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II, voor « Zijn onbaatzuchtige toewi Hij neemt zijn rang in de Orde in op de datum van vandaag. (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012007233 bron ministerie van landsverdediging **** Benoeming van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 8989 van 12 juni 2012 : Landmacht In het kader van de beroepsofficieren wordt kapitein ****. ****, op 26 juni 2012 benoemd in de graad van **** **** het kader van de **** worden op 27 juni 2012 benoemd in de graad van luitenant (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012007234 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis. - Wetenschappelijk personeel. - Bevestiging en benoeming in een functie Bij koninklijk besluit nr. 8996 van 20 juni 2012, wordt de heer Patrick Nefors, doctor in de geschiedenis, op 1 mei De wetenschappelijke anciënniteit van de heer Patrick Nefors wordt op 1 mei 2010 vastgesteld op 17 (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012011345 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2012 wordt met ingang van 1 juni 2012 de heer Momtchil Tzvetanov MONOV, in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2012 numac 2012022328 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij voornoemde commissie, als vertegenwoordigst(...)
^