Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 21 augustus 2012

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012007246 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Instituut voor veteranen. - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze verzorging van de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden alsmede van de oorlogswezen type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031659 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo's voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/08/2012 pub. 03/10/2012 numac 2012205268 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 maart 1995 tot vaststelling van de samenstelling van het Medisch adviescomité inzake studietoelagen
^