Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 18 oktober 2012
gepubliceerd op 17 december 2012

Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan « Fonds de Soutien à la Formation médicale » van de Université libre de Bruxelles

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2012024381
pub.
17/12/2012
prom.
18/10/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 OKTOBER 2012. - Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan « Fonds de Soutien à la Formation médicale » van de Université libre de Bruxelles


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 33 en 121 tot 124;

Gelet op de wet van 16 februari 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/02/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012003074 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 november 1974 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 januari 1964, waardoor aan de Minister van Volksgezondheid overdracht van bevoegdheid inzake subsidietoekenning wordt verleend;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikel 15, § 1, 4°, c);

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 september 2012;

Besluit :

Artikel 1.Een éénmalige toelage van tweeduizend euro (€ 2.000) ingeschreven op artikel 52/14.33.00.01, van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, begrotingsjaar 2012, wordt toegekend aan het « Fonds de Soutien à la Formation médicale » van de Université Libre de Bruxelles, Lennikse Baan 808, 1070 Anderlecht, BE79 2100 4294 0033, voor de organisatie van een wetenschappelijk congres in mei 2013 dat betrekking heeft op de professionele opleiding en het sensibiliseren voor de Noord-Zuid ontwikkeling.

Art. 2.De kosten van voornoemd project zullen aan de begunstigde terugbetaald worden na het voorleggen van een schuldvordering ondertekend door de verantwoordelijke van voornoemd Fonds en naarmate de documenten ter staving van deze kosten voorgelegd worden (uiterlijk vóór 1 juli 2013) aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, dit binnen de perken van het in artikel 1 vermelde bedrag. De volgende kosten worden in aanmerking genomen : werkingkosten of personeelskosten voortvloeiend uit de gesubsidieerde activiteit, met name lonen, reiskosten, kleine kosten met betrekking tot kantoor (telefoon, cor-respondentie, ) of leveringen (die rechtstreeks verband houden met de bovenvermelde actie). De investerings- en leningskosten zullen niet terugbetaald worden.

Art. 3.De Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is met de uitvoering van dit besluit belast.

Brussel, 18 oktober 2012.

Mevr. L. ONKELINX

^