Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 mei 2019
gepubliceerd op 05 juni 2019

Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid en ondertekening inzake personeelszaken aan de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2019012867
pub.
05/06/2019
prom.
20/05/2019
ELI
eli/besluit/2019/05/20/2019012867/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 MEI 2019. - Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid en ondertekening inzake personeelszaken aan de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning


De Minister van Begroting en Ambtenarenzaken, De Minister van Digitale Agenda, Gelet op de wet van 3 juli 1967Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. - Duitse vertaling type wet prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, artikel 2, gewijzigd bij de wet van 13 juli 1973, en artikel 2bis, ingevoegd bij de wet van 19 oktober 1998;

Gelet op de wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Gabon tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 januari 1993 type wet prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Arabische Republiek Egypte tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Kaïro op 3 januari 1991 type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 sluiten betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 1969Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/01/1969 pub. 11/01/2002 numac 2001001040 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk. - Duitse vertaling sluiten betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk;

Gelet op het koninklijk besluit van 05 januari 1971 betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten in de overheidssector;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 oktober 1991 tot vaststelling van de nadere regelen voor de uitoefening van het recht op een verlof om dwingende reden;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000002123 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel sluiten betreffende de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 september 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 12/10/2012 numac 2012002056 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen betreffende de selectie van het Rijkspersoneel sluiten houdende diverse maatregelen betreffende de selectie van het rijkspersoneel;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt sluiten betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/2017 pub. 28/02/2017 numac 2017010836 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie federale overheidsdienst budget en beheerscontrole federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning sluiten houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/03/2017 pub. 27/04/2017 numac 2017030250 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid en ondertekening inzake personeelszaken aan de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning sluiten houdende delegatie van bevoegdheid en ondertekening inzake personeelszaken aan de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 1 april 2019, Besluiten :

Artikel 1.Bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning wordt de voorzitter van het directiecomité gemachtigd om, in naam van de bevoegde minister: 1° alle bevoegdheden uit te oefenen inzake vergelijkende selecties en werving, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de directeur-generaal van het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling ;2° de eedaflegging te ontvangen van de houders van de management- en staffuncties;3° besluiten te nemen tot vaststelling van de wedde en eventuele toelagen of vergoedingen waarop de betrokkenen aanspraak kunnen maken op grond van een wettelijke of reglementaire bepaling;4° de arbeidsovereenkomsten met de contractuele personeelsleden af te sluiten, te wijzigen, te schorsen en te verbreken;5° te beslissen over de aanvragen tot ouderschapsverlof ingediend door de contractuele personeelsleden;6° te beslissen over de aanvragen tot verlof wegens dwingende reden, ingediend door de contractuele personeelsleden;7° te beslissen over de aanvragen tot loopbaanonderbreking ingediend door de contractuele personeelsleden;8° de informatie te ontvangen van de preventieadviseur in het kader van psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk ;9° definitief te beslissen of een ongeval een arbeidsongeval is in de zin van artikel 2 van de wet van 3 juli 1967Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. - Duitse vertaling type wet prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de preventie van of schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, en of een ziekte een beroepsziekte is in de zin van dezelfde bepaling.10° de beslissing tot genezen verklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid meedelen: - - indien het slachtoffer zich niet aanbiedt bij het Bestuur medische expertise zonder geldige reden in te roepen, na twee keer in gebreke te zijn gesteld per aangetekend schrijven; - Indien de tijdelijke arbeidsongeschiktheid minder lang duurt dan 30 kalenderdagen; - wanneer het ongeval geen percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid met zich meebrengt. 11° de beslissingen van het Bestuur medische expertise ontvangen bestaande uit hetzij de toekenning van een percentage van blijvende ongeschiktheid, hetzij een genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid;12° het opstellen van een voorstel van rente in geval van vaststelling van een percentage blijvende arbeidsongeschiktheid.

Art. 2.De voorzitter van het directiecomité of zijn gemachtigde zijn bevoegd om, in naam van de bevoegde minister: 1° uittreksels of afschriften van stukken of besluiten van de federale overheidsdienst inzake personeelsbeheer eensluidend te verklaren en af te leveren;2° opdrachten tot bekendmaking in het Belgisch Staatsblad te ondertekenen.3° de aangiften van ongevallen te ontvangen die als arbeidsongeval of als ongeval op de weg naar en van het werk zouden kunnen worden beschouwd;4° de aangiften van ziekte te ontvangen die als beroepsziekte zouden kunnen worden beschouwd.

Art. 3.De voorzitter van het directiecomité is bevoegd om alle uitgaven die voortvloeien uit de toepassing van de reglementering inzake personeelszaken vast te leggen en te vereffenen.

Art. 4.In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter van het directiecomité wordt de overgedragen bevoegdheid uitgeoefend door een van de leden van het directiecomité.

De in dit besluit bedoelde delegatie van bevoegdheid geldt niet voor de acties en maatregelen waarvan de voorzitter van het directiecomité zelf het voorwerp uitmaakt.

Art. 5.Het ministerieel besluit van 29 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/03/2017 pub. 27/04/2017 numac 2017030250 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid en ondertekening inzake personeelszaken aan de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning sluiten houdende delegatie van bevoegdheid en ondertekening inzake personeelszaken aan de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning wordt opgeheven.

Brussel, 20 mei 2019.

S. WILMES Ph. DE BACKER

^