Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 31 mei 2019

Notariaat Bij ministeriële besluiten van 13 mei 2019, - is er een einde gesteld aan de aanwijzing van de heer Laurent X., in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen van de provincie Namen met uitwerking v - is de heer Tombeur X., aangewezen voor een termijn van één jaar vanaf 12 maart 2019, in de hoedan(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019012896
pub.
31/05/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij ministeriële besluiten van 13 mei 2019, - is er een einde gesteld aan de aanwijzing van de heer Laurent X., in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen van de provincie Namen met uitwerking van 11 maart 2019 's avonds. - is de heer Tombeur X., aangewezen voor een termijn van één jaar vanaf 12 maart 2019, in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Namen, als effectief lid. - is de heer du Bus de Warnaffe L., als effectief lid aangewezen voor een termijn van een jaar met ingang van 17 april 2019 in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen van Brussel-Hoofdstad.

Bij ministerieel besluit van 20 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/05/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019014202 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van artikel 2 van het ministerieel besluit van 4 juli 2016 houdende de voorwaarden voor ondersteuning van het sportmedische geschiktheidsonderzoek voor getalenteerde sporters type ministerieel besluit prom. 20/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012754 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een bijzitter personeelslid van de politiediensten bij de paritaire commissie type ministerieel besluit prom. 20/05/2019 pub. 26/06/2019 numac 2019202869 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een revisor bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 20/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012867 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid en ondertekening inzake personeelszaken aan de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning type ministerieel besluit prom. 20/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019041157 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 november 2017 tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van de voorwaarden voor het verspreiden van elektronisch versterkt geluid in publiek toegankelijke inrichtingen sluiten, is het verzoek tot associatie van de heer Lesseliers M., notaris ter standplaats Balen, en van mevr. Van Hove S., kandidaat-notaris, om de associatie " MICHEL LESSELIERS - SARA VAN HOVE", ter standplaats Balen, te vormen, goedgekeurd.

Mevr. Van Hove S. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Balen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2019.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/)

^