Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 mei 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012566 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 augustus 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de coördinatie van de radiofrequenties voor radio-omroep in de frequentieband 87,5-108 MHz overeenkomstig artikel 17 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie type wet prom. -- pub. 31/05/2019 numac 2019090305 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei 2019 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand mei 2019, 108.93 punten bedraagt, tegenover 108. De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 20(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 31/05/2019 numac 2018014190 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 2 november 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019011006 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2002 tot aanwijzing van de overtredingen waarvan de vaststelling gesteund op materiële bewijsmiddelen die door onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, bewijskracht heeft zolang het tegendeel niet bewezen is en van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2019 numac 2019012509 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Nationale Loterij. - Loterijen met biljetten, "Presto 1 euro" en "Presto 2 euro" genaamd Overeenkomstig artikel 22 van het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Natio - van de verkoop van de biljetten "Presto 1 euro" die behoren tot spelnummer 0720 en van (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2019 numac 2019012510 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, "Bling Bling" genaamd Overeenkomstig artikel 18 van het koninklijk besluit van 28 april 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare - van de verkoop van de biljetten die behoren tot spelnummer 898 op 2 juni 2019 valt; - van de u(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2019 numac 2019012553 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 2691 van 5 april 2019, wordt de majoor ****. **** op pensioen gesteld op 1 december 2019. type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2019 numac 2019012579 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2697 van 5 april 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 31/05/2019 numac 2019012675 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de evaluatie van de tijdelijke uitsluitingscriteria en de eraan verbonden uitsluitingsperiodes, van de donors met betrekking tot seksueel gedrag. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de aanwijzing en de hernieuwing van sommige leden van de Federale Politieraad type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2019 numac 2019012895 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 2 mei 2019, - dat uitwerking heeft op 28 februari 2019 's avonds, is aan de heer Oschinsky Y., eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de Franstalige rechtbank van - is aan de heer Quick F., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rec(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2019 numac 2019012898 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 2 mei 2019, - is mevr. Piedfort M., ereplaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Zij z - is de heer Van der Mussele E., ereplaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het zesde kant(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2019 numac 2019041143 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 mei 2019, - is mevr. Van Hecke K., substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen, op haar verzoek, ontlast uit haar functie van afdelingsprocureur bij dit parket, op datum v - is de aanwijzing van de heer De Smet P., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2019 numac 2019202609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 17 mei 2019 wordt de heer Bernard LANTIN, adviseur klasse A3, met ingang van 1 augustus 2019, eervol ontslag verleend uit zijn functies.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012529 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van David MUNOZ HORTAL in de hoedanigheid van Attaché type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012528 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van Aina ASTUDILLO FERNANDEZ in de hoedanigheid van Attaché type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/05/2019 numac 2019012844 bron federale overheidsdienst justitie Aanwijzing van de leden van het bureau van de federale bemiddelingscommissie Bij ministerieel besluit van 24 mei 2019, dat in werking treedt op 1 juni 2019, zijn aangewezen : A. Als vaste leden van het bureau van de Federale bemiddelingscommi 1° als Franstalige advocaat, mevrouw Nathalie UYTTENDAELE; 2° als Nederlandstalige advocaat, d(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/05/2019 numac 2019012896 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 13 mei 2019, - is er een einde gesteld aan de aanwijzing van de heer Laurent X., in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen van de provincie Namen met uitwerking v - is de heer Tombeur X., aangewezen voor een termijn van één jaar vanaf 12 maart 2019, in de hoedan(...) type ministerieel besluit prom. 22/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012945 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de oproepingsbrief voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen type ministerieel besluit prom. 18/04/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019030507 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de Krijgsmacht

decreet

type decreet prom. 09/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012763 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende wijziging van het decreet betreffende het aanbod van ambulante diensten in de domeinen van de sociale actie, het gezin en de gezondheid om de oprichting van consumptiezalen met laag risico toe te laten type decreet prom. 04/04/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019202621 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende tijdelijke maatregelen na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, zonder overeenkomst, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 04/04/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019202620 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende tijdelijke maatregelen na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zonder overeenkomst

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 31/05/2019 numac 2019012940 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel De Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel, verenigd in algemene vergadering op 10 mei 2019, heeft mevr. Bernard P., rechter in de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel, aangewezen Ondernemingsrechtbank te Luik Bij beschikking van 23 mei 2019 werd de heer Leclere F. door d(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012762 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter omzetting van Richtlijn 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, tot wijziging van Richtlijn 2009/100/EG en tot intrekking van Richtlijn 2006/87/EG

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 31/05/2019 numac 2019012847 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van Eerste Attaché A2. - Afdelingshoofd administratieve controle binnen de Directie Controle bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Oproep tot kandidaatstelling. - Mobiliteit en extern Overeenkomstig het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie(...) type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 31/05/2019 numac 2019012848 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van Eerste Attaché A2. - Afdelingshoofd financiële controle binnen de Directie Controle bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Oproep tot kandidaatstelling. - Mobiliteit en externe mut Overeenkomstig het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/04/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019202604 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de verlenging van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Péruwelz type besluit van de waalse regering prom. 11/04/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019202605 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Malmedy type besluit van de waalse regering prom. 18/04/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019202606 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2017 tot hernieuwing van de samenstelling van de Algemene vergadering van de « Conseil économique et social de la Région wallonne » type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019202607 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de erkenning en de verlenging van de erkenning voor de centra voor de validering van de vaardigheden in het tweede semester van 2018 en in het eerste kwartaal van 2019, genomen op grond van de samenwerkingsovereenkomst van 24 juli 2003 betreffende de validering van de vaardigheden

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 31/05/2019 numac 2019012300 bron federale overheidsdienst justitie 24 APRIL 2019. - Huishoudelijk reglement van het directiecomité van de Veiligheid van de Staat HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen Artikel 1. Het directiecomité van de Veiligheid van de Staat is samengesteld uit de administrateur(...) Het directiecomité staat de directie-generaal, bestaande uit de administrateur-generaal en de adjun(...)

erratum

type erratum prom. 29/03/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012581 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenning van competenties. - Erratum type erratum prom. 20/12/2018 pub. 31/05/2019 numac 2019012686 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaraan doodskisten, lijkwaden en andere lijkomhulsels moeten voldoen. - Erratum

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 31/05/2019 numac 2019092405 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand mei 2019    Indice mai 2019 Moyenne

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2019 numac 2019012610 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen van kandidaat-reserveofficieren **** koninklijk besluit ****. 2701 van 26 april 2019: De aangestelde kapitein kandidaat-reserveofficier, gesproten uit de laterale bijzondere werving, ****. ****, wordt op 1 maart 2019 **** **** aangestelde ****-ter-zee kandidaat-reserveofficieren, gesproten uit de laterale bijzonder(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/05/2019 numac 2019041142 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 22 mei 2019, bladzijde 486776, omtrent de vacante plaatsen van substituut-procureur des Konings bij het parket Brussel, dient zin "Twee v

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 31/05/2019 numac 2019202651 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** werving en selectie (niveau ****1) voor de **** ****, ****.****.****., Middenstand en Energie. - ****: ****19097 Deze selectie werd afgesloten op 24/05/2019. Er zij(...) De lijst is 1 jaar geldig.

document

type document prom. -- pub. 31/05/2019 numac 2019012849 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van Directeur A3 binnen de Directie Controle bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Oproep tot kandidaatstelling. - Mobiliteit. - Franse taalrol Overeenkomstig het besluit van het V In aanvulling op het vervullen van de promotievoorwaarden, gelijkwaardig aan degene die vereist zij(...) type document prom. -- pub. 31/05/2019 numac 2019012899 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel De Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel, verenigd in algemene vergadering op 10 mei 2019, heeft mevr. Bernard P., rechter in de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel, aangewezen type document prom. -- pub. 31/05/2019 numac 2019012897 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat De heren Brohée P. en van der Vaeren R., notarissen ter standplaats Sint-Pieters-Woluwe en de heer De Vuyst R., notaris ter standplaats Brussel zijn overgegaan tot de vorming van de associatie "(...) De associatie heeft een antenne ter standplaats Sint-Pieters-Woluwe en ter standplaats Brussel (gro(...) type document prom. -- pub. 31/05/2019 numac 2019202661 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting (niveau C) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG18297 Deze selectie werd afgesloten op 13/05/2019. type document prom. -- pub. 31/05/2019 numac 2019202665 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige projectleiders rijbewijs online (niveau A3) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG19001 Deze selectie werd afgesloten op 26/04/2019. Er zijn 2 laureaten. De (...) type document prom. -- pub. 31/05/2019 numac 2019202668 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A1) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: ANB19004 Deze selectie werd afgesloten op 28/05/2019. Er zijn 1 laureaten. De lijst is 2(...)
^