Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 mei 2019
gepubliceerd op 20 juni 2019

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 november 2017 tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van de voorwaarden voor het verspreiden van elektronisch versterkt geluid in publiek toegankelijke inrichtingen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019041157
pub.
20/06/2019
prom.
20/05/2019
ELI
eli/besluit/2019/05/20/2019041157/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 MEI 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 november 2017 tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van de voorwaarden voor het verspreiden van elektronisch versterkt geluid in publiek toegankelijke inrichtingen


De Minister van Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Leefmilieu Gelet op de artikelen 3, 9, 13 en 14 van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving;

Gelet op artikel 6 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen;

Gelet op artikel 9 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van de voorwaarden voor het verspreiden van elektronisch versterkt geluid in publiek toegankelijke inrichtingen;

Gelet op het ministerieel besluit tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van de voorwaarden voor het verspreiden van elektronisch versterkt geluid in publiek toegankelijke inrichtingen (hierna "het ministeriele besluit");

Gelet op het plan betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving, aangenomen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 1 april 2009, en in het bijzonder voorschrift 31;

Gelet op de "gendertest" van 7 september 2018, zoals vereist door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 24/02/2015 numac 2015031089 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende uitvoering van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het advies nr. 2019-01-23/03 van de Raad voor het Leefmilieu, gegeven op 23 januari 2019;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 10 april 2019 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, § 4 van het ministerieel besluit wordt naast het eerste pictogram:

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.In artikel 1, § 4 van het ministerieel besluit wordt naast het tweede pictogram:

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.In artikel 1, § 5 van het ministerieel besluit wordt naast het pictogram:

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4.De pictogrammen die werden gedefinieerd in paragraaf 4 en 5 mogen in zwart-wit verschijnen.

Brussel, 20 mei 2019.

De Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie C. FREMAULT

^