Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 mei 2019
gepubliceerd op 26 juni 2019

Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een revisor bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019202869
pub.
26/06/2019
prom.
20/05/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 MEI 2019. - Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een revisor bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid


Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar sluiten houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, artikel 25;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 november 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001022885 bron ministerie van economische zaken, van binnenlandse zaken, van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, van tewerkstelling en arbeid, van middenstand en landbouw en van financien Koninklijk besluit inzake de uitoefening van de opdracht van de revisoren bij de openbare instellingen van sociale zekerheid sluiten inzake de uitoefening van de opdracht van de revisoren bij de openbare instellingen van sociale zekerheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 januari 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 1 maart 2019;

Overwegende de beperkte offerteaanvraag uitgeschreven op 28 mei 2018 en die in bijlage bij dit besluit is gevoegd;

Overwegende de regelmatig ontvangen offertes op de afsluitingsdatum van de aanbesteding;

Overwegende dat als toewijzingscriteria in aanmerking werden genomen: ? de globale jaarprijs voor 40 %, ? de kwaliteit van het plan van aanpak voor 40 %, ? het aantal werkuren uitgedrukt in AUEB voor 20 %.

Besluiten :

Artikel 1.Mevrouw Cécile Theunissen en de heer Koen Snoeck, bedrijfsrevisors, wettelijke vertegenwoordigers van Crowe Horwath Callens, Pirenne, Theunissen & C°, ingeschreven in het openbaar register van het Instituut van de bedrijfsrevisoren, worden benoemd tot revisors bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), voor de controle op de boekhoudkundige verrichtingen van de begrotingsjaren 2019 tot 2024.

Art. 2.De maximale vergoeding per gecontroleerd begrotingsjaar mag het bedrag van 42.500 euro (excl. btw) niet overschrijden.

Art. 3.De in artikel 2 vermelde prijs kan worden geïndexeerd op basis van de volgende formule: Pi = Pb X Io/I1 Pi = geïndexeerde prijs Pb = basisprijs van de offerte I1 = gezondheidsindex van de maand tijdens dewelke de offerte werd verstuurd I0 = gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan elke facturering

Art. 4.In afwijking van artikel 2 zal elke aanvullende prestatie die door de toezichthoudende overheid gevraagd wordt, en die in het onmiddellijke verlengde ligt van de toegewezen opdracht, vergoed worden op basis van de volgende forfaitaire bedragen: ? Ondertekende bedrijfsrevisor: 110 euro/uur (excl. btw); ? Bedrijfsrevisor medewerker : 85 euro/uur (excl. btw).

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 20 mei 2019.

De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK De Minister van Begroting, S. WILMES

^