Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 17 maart 2021
gepubliceerd op 06 april 2021

Ministerieel besluit betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de federale politie inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en inzake het doen van diverse uitgaven en van ontvangsten

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2021040989
pub.
06/04/2021
prom.
17/03/2021
ELI
eli/besluit/2021/03/17/2021040989/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 MAART 2021. - Ministerieel besluit betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de federale politie inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en inzake het doen van diverse uitgaven en van ontvangsten


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, de artikelen 8bis, 115 en 120;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikel 29;

Gelet op de wet van 13 augustus 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied sluiten inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, artikel 45;

Gelet op de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten sluiten inzake overheidsopdrachten, artikel 169;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 14/02/2013 numac 2013021005 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken sluiten tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, de artikelen 37 tot 38/19;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013021025 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau sluiten betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, prijsvragen en concessies op federaal niveau, de artikelen 7 tot 11;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 mei 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten0 betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en inzake het doen van diverse uitgaven en ontvangsten;

Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën, gegeven op 2 maart 2021, Besluit : HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit en zijn bijlagen wordt verstaan onder: 1° de minister: de Minister van Binnenlandse Zaken;2° de wet: de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten sluiten inzake overheidsopdrachten;3° de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten: de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;4° de wet defensie en veiligheid: de wet van 13 augustus 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied sluiten inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;5° het koninklijk besluit klassieke sectoren: het koninklijk besluit van 18 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017020322 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren sluiten plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;6° het koninklijk besluit defensie en veiligheid: het koninklijk besluit van 23 januari 2012 plaatsing overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;7° het koninklijk besluit uitvoering: het koninklijk besluit van 14 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 14/02/2013 numac 2013021005 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken sluiten tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten;8° eenheid: elke algemene directie, directie, dienst of onderverdeling binnen de federale politie;9° ordonnateur: het diensthoofd en de sectiechefs van DRF Procurement, de directeur-generaal gerechtelijke politie en de titularissen van de ambten aangewezen door het directiecomité.Inzake overheidsopdrachten gebeurt deze aanwijzing door het directiecomité met het oog op het plaatsen en uitvoeren voor de eigen eenheid en het plaatsen van daaruit voortvloeiende bestellingen binnen de kredieten die deze zijn toegewezen en/of voor het opstellen van schuldvorderingen (vastgestelde rechten) en het laten vaststellen van de inning van de contante rechten; 10° opdracht: de overheidsopdracht en elke overeenkomst, raamovereenkomst en prijsvraag omschreven in artikel 2 van de wet of in artikel 3 van de wet defensie en veiligheid;11° diverse uitgaven: de uitgaven die worden gedaan door de ordonnateurs, met uitzondering van deze in het raam van overheidsopdrachten zoals gedefinieerd in artikel 2 van de wet of in artikel 3 van de wet defensie en veiligheid, ten behoeve van de federale politie, zoals de uitgaven van internationale aard, de vergoeding van zaakschade, de schadevergoedingen en gerechtskosten, de kosten voor deelname aan cursussen, de kosten ter gelegenheid van zendingen in het buitenland, de medische en farmaceutische onkosten en de huurkosten voor onroerende goederen;12° aanvraag tot voorafgaand akkoord (AVA): document dat onder andere het voorwerp van de opdracht, de keuze van de plaatsingsmethode, de selectie- en de gunningscriteria alsook de budgettaire aanrekening vermeldt en waardoor de minister of de ordonnateur, al naargelang hun bevoegdheid, het aanvatten van de procedure goedkeurt na, indien vereist, het akkoord van de Inspectie van Fnanciën, het voorafgaand akkoord van de minister, het akkoord van de minister van Begroting of het akkoord van de Ministerraad verkregen te hebben;13° directiecomité: het directiecomité zoals bepaald in artikel 8bis van de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten. HOOFDSTUK II. - Overdracht van bevoegdheid inzake opdrachten voor werken, leveringen en diensten Afdeling 1. - Bepalingen toepasselijk op alle opdrachten.

Art. 2.§ 1. Een ordonnateur treedt op in naam en voor rekening van de Staat.

Bovendien zal de ordonnateur: 1° een goed financieel beheer verzekeren;2° instaan voor een interne controle en preventie voor de diensten die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, bijvoorbeeld middels een functiescheiding van de verschillende taken;3° toezicht houden op de correcte en tijdige uitvoering van de verrichtingen;4° een overzicht bijhouden van de evolutie van de vastleggingen, de diverse verbintenissen en de verschillende kredieten. § 2. Een overdracht van bevoegdheid wordt verleend aan de ordonnateurs, binnen de perken van de bedragen vastgesteld in de bijlagen 1 tot 3 en met inachtneming van de wetgeving overheidsopdrachten en van de bepalingen van dit besluit. Het directiecomité bepaalt de uitvoeringsmodaliteiten van de overdracht van bevoegdheid aan de door het direché comité aangewezen ordonnateurs.

De commissaris-generaal en de directeurs-generaal kunnen de bevoegdheid van de door het directiecomité aangewezen ordonnateurs die hen hiërarchisch ondergeschikt zijn, inperken bij hoogdringendheid, a posteriori bevestigd door het directiecomité.

Het diensthoofd DRF Procurement kan in elk stadium van de procedure de bevoegdheid van zijn sectiechefs beperken of, bij eenvoudige mededeling, een dossier dat tot de bevoegdheid van de sectiechefs behoort, naar zich toe trekken.

Bij afwezigheid of verhindering van de titularis van het ambt, wordt de vervanging geregeld overeenkomstig artikel 120, derde en vierde lid van de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten. § 3. Indien de bij dit besluit verleende maximale delegatiedrempels worden overschreden, vallen de beslissingen over de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten onder de bevoegdheid van de minister. § 4. Dit artikel is eveneens van toepassing op de hoofdstukken III en IV van dit besluit.

Art. 3.Onverminderd het voorafgaand advies van de Inspectie van Financiën en het voorafgaand toezicht van de Ministerraad en voor zover de minister vooraf het voorwerp van de overheidsopdracht heeft goedgekeurd, omvat de overdracht van bevoegdheid aan de ordonnateurs bedoeld in bijlage 1: 1° het voorbereiden van de opdracht binnen de perken van de bedragen van bijlage 1;2° het goedkeuren van de AVA met inbegrip van het kiezen van de plaatsingsmethode van de opdracht binnen de perken van de bedragen van bijlage 1;3° het goedkeuren van de opdrachtdocumenten en het inzetten van de procedure binnen de perken van de bedragen van bijlage 1;4° het aanwijzen van de dienst belast met de evaluatie en van de dienst of van de leidende ambtenaar belast met de leiding van en het toezicht op de uitvoering van de opdrachten;5° de selectie van de kandidaten voor een opdracht binnen de perken van de bedragen van bijlage 1;6° het al dan niet gunnen van de opdracht binnen de perken van de bedragen van bijlage 1;7° de beslissing om de opdracht al dan niet te sluiten, de ondertekening, al dan niet elektronisch, van de notificatiebrief of van de overeenkomst binnen de perken van de bedragen van bijlage 1 en waarbij de boekhoudkundige vastlegging steeds de juridische vastlegging voorafgaat;8° het uitvoeren van de door de ordonnateur zelf gegunde opdracht, inzonderheid: a) onverminderd artikel 38/4 van het koninklijk besluit uitvoering, de wijziging van de opdracht krachtens een duidelijke, nauwkeurige en ondubbelzinnige herzieningsclausule overeenkomstig artikel 38 van het koninklijk besluit uitvoering of krachtens de artikelen 38/1 tot 38/5 en 38/7 tot 38/12 van het koninklijk besluit uitvoering voor zover de waarde van de wijziging niet hoger is dan twintig percent van de waarde van de aanvankelijke opdracht. Indien er verschillende wijzigingen zijn, dan geldt deze bevoegdheid slechts voor zover de som van de bedragen van de verschillende wijzigingen beperkt blijft tot twintig percent van de waarde van de aanvankelijke opdracht, met uitzondering van de wijzigingen voorzien in de artikelen 38/1 en 38/2 van het koninklijk besluit uitvoering. In deze laatste gevallen is de grens van twintig percent van toepassing op de waarde van elke wijziging; b) het sluiten van een dading voor zover de waarde ervan beperkt blijft tot twintig percent van de waarde van de aanvankelijke opdracht.Zijn er verschillende dadingen, dan geldt deze bevoegdheid slechts voor zover de som van de bedragen van de verschillende dadingen beperkt blijft tot twintig percent van de waarde van de aanvankelijke opdracht; c) het treffen van beslissingen inzake de toepassing van de maatregelen van ambtswege;d) het aanvaarden onder beding van korting wegens minderwaarde;e) het treffen van een beslissing inzake een teruggave of weigering van teruggave van boeten wegens laattijdige uitvoering en van straffen;f) het beëindigen van de opdracht;g) de verlenging van de opdracht voorzien van bij de sluiting overeenkomstig artikel 57, tweede lid van de wet en artikel 33, § 2 van de wet defensie en veiligheid;h) het verrichten of laten verrichten van de feitelijke vaststellingen van de prestatie in kwantiteit en kwaliteit en het nagaan of de prestatie in overeenstemming is met de juridische verbintenis;i) het handgeschreven of elektronisch aanvaarden of laten aanvaarden van werken, leveringen en diensten;j) het handgeschreven of elektronisch goedkeuren of laten goedkeuren van de uit de voorgaande bepalingen volgende schuldverklaringen en het laten overgaan, desgevallend op geautomatiseerde wijze, tot de desbetreffende vereffeningen.De ordonnateurs kunnen deze bevoegdheid laten uitoefenen overeenkomstig de uitgewerkte richtlijnen van het directiecomité.

De voorafgaande goedkeuring van het voorwerp van de opdracht door de minister is niet vereist wanneer de uitgave de bedragen bepaald in artikel 89, § 1, 2° van de wet, in artikel 90 van het koninklijk besluit klassieke sectoren en in artikel 110, § 1 van het koninklijk besluit defensie en veiligheid niet overschrijdt.

Art. 4.De ordonnateurs aangewezen door het directiecomité hebben een delegatie van bevoegdheid om opdrachten afgesloten via een aanvaarde factuur voor te bereiden, te gunnen, te sluiten en toe te zien op de uitvoering binnen de perken van de bedragen bepaald door het directiecomité overeenkomstig bijlage 2.

De overdracht van bevoegdheid aan de ordonnateurs aangewezen door het directiecomité omvat onder andere: a) het verrichten of laten verrichten van de feitelijke vaststellingen van de prestatie in kwantiteit en kwaliteit en het nagaan of de prestatie in overeenstemming is met de juridische verbintenis;b) het handgeschreven of elektronisch aanvaarden of laten aanvaarden van werken, leveringen en diensten;c) het handgeschreven of elektronisch goedkeuren of laten goedkeuren van de uit de voorgaande bepalingen volgende schuldverklaringen en het laten overgaan, desgevallend op geautomatiseerde wijze, tot de desbetreffende vereffeningen.De ordonnateurs kunnen deze bevoegdheid laten uitoefenen conform de uitgewerkte richtlijnen van het directiecomité.

Een AVA dient niet te worden opgesteld voor de opdrachten op aanvaarde factuur.

Art. 5.Het diensthoofd DRF Procurement staat in voor de uitvoering van de door de minister gesloten opdrachten met uitzondering van: a) de wijzigingen met een financiële weerslag hoger dan 139.000 euro of die betrekking hebben op de voorwaarden die beslissend waren voor de gunning van de opdracht; b) de maatregelen van ambtswege; c) de dadingen met een financiële weerslag hoger dan 139.000 euro; d) het aanvaarden onder beding van korting wegens minderwaarde en de teruggave of weigering van teruggave van boeten wegens laattijdige uitvoering en van straffen boven de in bijlage 3 vermelde drempels. Afdeling 2. - Bepalingen toepasselijk op sommige opdrachten.

Onderafdeling 1. - Ruilovereenkomsten

Art. 6.Het diensthoofd DRF Procurement heeft de bevoegdheid om ruilovereenkomsten voor te bereiden, te gunnen, te sluiten en uit te voeren, mits naleving van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat, van de wetgeving op de overheidsopdrachten en van de voorschriften omschreven in afdeling 1.

Onderafdeling 2. - Bestellingen met betrekking tot gegunde opdrachten door de federale politie

Art. 7.§ 1. De ordonnateurs bedoeld in bijlage 1 kunnen, binnen de perken van de respectievelijke bedragen die zijn bepaald onder de rubriek "(Niet-) Gunning en sluiting van opdrachten" in bijlage 1, volgens de plaatsingsmethode en het voorwerp van de opdracht: - bestelbonnen versturen betreffende de opdrachten die zij hebben gesloten; - raamovereenkomsten uitvoeren die zij hebben gesloten, door de daarop gebaseerde overheidsopdrachten te gunnen.

De directeur-generaal gerechtelijke politie kan, binnen de perken van de bedragen die zijn bepaald onder de rubriek "(Niet-) Gunning en sluiting van opdrachten" in bijlage 1 die respectievelijk van toepassing zijn op het diensthoofd of de sectiechefs van DRF Procurement, volgens de plaatsingsmethode en het voorwerp van de opdracht: - bestelbonnen versturen betreffende de opdrachten die werden gesloten door het diensthoofd en de sectiechefs van DRF Procurement; - opdrachten gunnen door de verzending van bestelbonnen, gebaseerd op raamovereenkomsten die werden gesloten door het diensthoofd en de sectiechefs van DRF Procurement met één of meerdere deelnemers en waarvan alle voorwaarden zijn vastgelegd.

De ordonnateurs die door het directiecomité zijn aangewezen kunnen, binnen de perken van de bedragen vastgelegd door het directiecomité overeenkomstig bijlage 2, zonder hierbij de respectievelijke maximale bedragen te kunnen overschrijden die zijn bepaald in bijlage 1 onder de rubriek "(Niet-) Gunning en sluiting van opdrachten" volgens de plaatsingsmethode en het voorwerp van de opdracht: - bestelbonnen versturen betreffende opdrachten gesloten door de ordonnateurs bedoeld in bijlage 1; - opdrachten gunnen door de verzending van bestelbonnen, gebaseerd op raamovereenkomsten die werden gesloten door de ordonnateurs bedoeld in bijlage 1, met één of meerdere deelnemers en waarvan alle voorwaarden zijn vastgelegd. § 2. Binnen de perken van het door de minister goedgekeurde totaalbedrag van de opdracht, kunnen het diensthoofd DRF Procurement, de directeur-generaal gerechtelijke politie en de specifiek door het directiecomité aangewezen ordonnateurs: - bestelbonnen versturen betreffende opdrachten gesloten door de minister; - opdrachten gunnen door de verzending van bestelbonnen, gebaseerd op raamovereenkomsten die werden gesloten door de minister met één of meerdere deelnemers en waarvan alle voorwaarden zijn vastgelegd.

Het diensthoofd DRF Procurement kan opdrachten gunnen, gebaseerd op raamovereenkomsten die werden gesloten door de minister met één of meerdere deelnemers, waarvan niet alle voorwaarden zijn vastgelegd en waarvan het bedrag kleiner of gelijk is aan 2.000.000 euro en dit binnen de grens van het door de minister goedgekeurde totaalbedrag van de raamovereenkomst.

Indien het door de minister goedgekeurde totaalbedrag van de opdracht wordt overschreden, moet een aanvullend dossier worden ingediend bij en goedgekeurd door de minister. § 3. De in dit artikel bedoelde delegatie moet worden uitgevoerd in het raam van de aan de eenheid toegewezen taken, rekening houdend met de interne richtlijnen en in overeenstemming met de wetgeving overheidsopdrachten en dit besluit.

Onderafdeling 3. - Procedures met betrekking tot gezamenlijke aankopen

Art. 8.§ 1. De ordonnateurs bedoeld in bijlage 1 kunnen, binnen de perken van de bedragen van deze bijlage, eender welke vorm van samenwerking organiseren en uitvoeren in het raam van aankoopcentrales, opdrachtencentrales alsook samengevoegde opdrachten, voor zowel de plaatsing als de uitvoering van de opdracht, hierin begrepen het opsturen van bestelbonnen en het gunnen van overheidsopdrachten gebaseerd op raamovereenkomsten.

Onder voorbehoud van de in de tweede paragraaf van dit artikel toegekende bevoegdheden, is het diensthoofd DRF Procurement evenwel, binnen de in het vorige lid bepaalde grenzen, als enige bevoegd voor aankopen in het kader van het koninklijk besluit van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 16/01/2018 numac 2017014404 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid sluiten inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid. § 2. De directeur-generaal gerechtelijke politie kan, binnen de perken van de bedragen die zijn bepaald onder de rubriek "(Niet-) Gunning en sluiting van opdrachten" in bijlage 1 die van toepassing zijn op het diensthoofd DRF Procurement, in een openbare procedure en afhankelijk van het voorwerp van de opdracht, in het raam van samenwerkingen inzake aankoopcentrales, opdrachtencentrales alsook samengevoegde opdrachten: - bestelbonnen versturen betreffende opdrachten afgesloten door andere aanbestedende overheden; - opdrachten gunnen door de verzending van bestelbonnen, gebaseerd op raamovereenkomsten gesloten door andere aanbestedende overheden met één of meerdere deelnemers en waarvan alle voorwaarden zijn vastgelegd.

De ordonnateurs die door het directiecomité zijn aangewezen kunnen, volgens de door het directiecomité bepaalde uitvoeringsmodaliteiten en binnen de perken van de bedragen die door het directiecomité worden vastgelegd overeenkomstig bijlage 2, in het raam van samenwerkingen inzake aankoopcentrales, opdrachtencentrales alsook samengevoegde opdrachten: - bestelbonnen versturen betreffende opdrachten gesloten door andere aanbestedende overheden; - opdrachten gunnen, gebaseerd op raamovereenkomsten gesloten door andere aanbestedende overheden met één of meerdere deelnemers. § 3. Het diensthoofd DRF Procurement, de directeur-generaal gerechtelijke politie en de specifiek door het directiecomité aangewezen ordonnateurs, kunnen in het kader van de door de minister gerealiseerde samenwerkingen in het raam van aankoopcentrales, opdrachtencentrales, alsook samengevoegde opdrachten, binnen de perken van het door de minister goedgekeurde totaalbedrag: - bestelbonnen versturen betreffende opdrachten gesloten door andere aanbestedende overheden; - opdrachten gunnen door de verzending van bestelbonnen, gebaseerd op raamovereenkomsten gesloten door andere aanbestedende overheden met één of meerdere deelnemers en waarvan alle voorwaarden zijn vastgelegd.

Het diensthoofd DRF Procurement kan in het kader van de door de minister gerealiseerde samenwerkingen in het raam van aankoopcentrales, opdrachtencentrales, alsook samengevoegde opdrachten, opdrachten gunnen gebaseerd op raamovereenkomsten gesloten door andere aanbestedende overheden met één of meerdere deelnemers, waarvan niet alle voorwaarden zijn vastgelegd en waarvan het bedrag kleiner of gelijk is aan 2.000.000 euro, en dit binnen de grens van het door de minister goedgekeurde totaalbedrag.

Indien het door de minister goedgekeurde totaalbedrag wordt overschreden, moet een aanvullend dossier worden ingediend bij en goedgekeurd door de minister. § 4. De in dit artikel voorziene overdracht van bevoegdheid moet worden uitgevoerd in het raam van de aan de eenheid toegewezen taken, rekening houdend met de interne richtlijnen en in overeenstemming met de wetgeving overheidsopdrachten en dit besluit.

Het versturen van bestelbonnen houdt bijgevolg de volledige verantwoordelijkheid in voor de uitvoering van de bestelling in overeenstemming met de bepalingen van de opdrachtdocumenten die worden gebruikt als basis voor de aankoopcentrale of de opdrachtencentrale of de gezamenlijke aankoop. Afdeling 3. - Algemene bepalingen

Art. 9.Behoudens de in het tweede lid vermelde afwijkingen, is voor de opdrachten waarvan het bedrag gelijk is aan of hoger dan 30.000 euro, het voorafgaand advies vereist van de door het directiecomité aangewezen controleautoriteit inzake de wettelijkheid en de regelmatigheid van de uitgave. Deze controleautoriteit verstrekt het advies in volledige onafhankelijkheid.

Het voorafgaand advies is niet vereist voor de uitgaven gedaan door de verbindingsofficier in het buitenland en voor de uitgaven gedaan door het hoofd van een dienst met opdracht belast in het buitenland en voor de uitgaven ter uitvoering van artikel 12.

Het komt het directiecomité toe een toereikende controle te organiseren voor de federale politie inzake de uitoefening van de overdracht van bevoegdheid voor de opdrachten waarvan het bedrag lager dan 30.000 euro is.

Art. 10.§ 1. Voor het bepalen van de overdracht van bevoegdheid dient het bedrag van de opdrachten te worden geraamd volgens de regels vastgesteld door artikel 7 van het koninklijk besluit klassieke sectoren en de artikelen 25 tot 28 van het koninklijk besluit defensie en veiligheid.

De volgende bijzonderheden dienen in acht te worden genomen: 1° in geval van aanvullende werken, leveringen of diensten die worden geplaatst bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking onder de voorwaarden van artikel 25, 3°, a) en 4°, a) van de wet defensie en veiligheid, wordt ook het bedrag van de hoofdopdracht in aanmerking genomen;2° voor de ruilovereenkomsten is het in rekening te nemen bedrag voor het bepalen van de delegaties in alle stadia het dubbel van de geschatte ruilwaarde;3° voor het wijzigingsbevel, de bijakte, de dading, het aanvaarden onder beding van korting wegens minderwaarde, de kwijtschelding of de weigering van teruggave van boeten wegens laattijdige uitvoering en van straffen, is het in rekening te nemen bedrag het effectieve bedrag van het wijzigingsbevel, de bijakte, de dading, de korting, de boete of de straf. § 2. Op de artikelen 7, §§ 1 en 2, tweede lid en 8, §§ 1, 2 en 3, tweede lid is § 1, eerste lid eveneens van toepassing. Voor de artikelen 7, § 2, tweede lid en 8, § 3, tweede lid, moet echter enkel het totaalbedrag van de te gunnen opdracht die gebaseerd is op de raamovereenkomst in aanmerking worden genomen.

Art. 11.Geen enkele opdracht mag worden gesplitst om ze aan de toepassing van dit besluit te onttrekken.

Art. 12.In uiterst dringende omstandigheden, in omstandigheden die niet de mogelijkheid bieden een ordonnateur te laten optreden en indien het personeel met opdracht is in het buitenland, heeft de overheid die de dienst beveelt overdracht van bevoegdheid om overheidsopdrachten te sluiten die noodzakelijk zijn om: - mensenlevens te beschermen; - te voorzien in de medische verzorging, het vervoer of de repatriëring van het personeel onder haar bevel; - uitgaven te doen voor de goede uitvoering van de dienstopdracht en om de gebruiksveiligheid van het materiaal te verzekeren tijdens deze dienstopdracht. HOOFDSTUK III. - Overdracht van bevoegdheid inzake het doen van diverse uitgaven

Art. 13.Onverminderd het voorafgaand advies van de Inspectie van Financiën en het voorafgaand toezicht van de Ministerraad wordt voor de diverse uitgaven, overdracht van bevoegdheid verleend aan de ordonnateurs binnen de perken van de bedragen van de bijlage 4 en dit voor: 1° de juridische vastlegging en de boekhoudkundige vastlegging;2° de feitelijke vaststellingen van de prestatie in kwantiteit en kwaliteit te verrichten of te laten verrichten en na te gaan of de prestatie in overeenstemming is met de juridische vastlegging;3° het handgeschreven of elektronisch aanvaarden of laten aanvaarden van werken, leveringen en diensten;4° het handgeschreven of elektronisch goedkeuren of laten goedkeuren van de uit de voorgaande bepalingen volgende schuldverklaringen en om over te gaan of te laten overgaan, desgevallend op geautomatiseerd wijze, tot de desbetreffende vereffeningen.De ordonnateurs kunnen deze bevoegdheid laten uitoefenen overeenkomstig de richtlijnen van het directiecomité.

Art. 14.Het komt het directiecomité toe de te volgen procedure te bepalen en een toereikende controle te organiseren betreffende de uitoefening van de overdracht van bevoegdheid inzake diverse uitgaven.

Art. 15.Voor het bepalen van de overdracht van bevoegdheid van artikel 13 dient het bedrag van de diverse uitgaven van bepaalde duur geraamd te worden op grond van het totaalbedrag voor de gehele looptijd.

Voor de diverse uitgaven van onbepaalde duur wordt de overdracht van bevoegdheid bepaald op grond van het maandelijkse bedrag vermenigvuldigd met achtenveertig. HOOFDSTUK IV. - Overdracht van bevoegdheid inzake het doen van ontvangsten

Art. 16.De ordonnateur is ook aangewezen als ordonnateur van ontvangsten. Hij is belast om, overeenkomstig de richtlijnen bepaald door het directiecomité, handgeschreven of elektronisch de te innen ontvangsten (vastgestelde en contante rechten) vast te stellen of te doen vaststellen die onder meer verband houden met: - artikel 115 van de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten; - de artikelen VIII.XII.1, VIII.XII.2 en XII.XI.38 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; - het koninklijk besluit van 26 maart 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/03/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005000070 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de structurele detacheringen van personeelsleden van de politiediensten en van soortgelijke toestanden en tot invoering van verschillende maatregelen type koninklijk besluit prom. 26/03/2005 pub. 22/04/2008 numac 2008000343 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de structurele detacheringen van personeelsleden van de politiediensten en van soortgelijke toestanden en tot invoering van verschillende maatregelen. - Duitse vertaling sluiten tot regeling van de structurele detacheringen van personeelsleden van de politiediensten en van soortgelijke toestanden en tot invoering van verschillende maatregelen; - de stortingen in uitvoering van de wet van 6 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005014216 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid sluiten betreffende de verdeling van een deel van de federale ontvangsten inzake verkeersveiligheid; - de ontvangsten die afkomstig zijn van de prestaties van de federale politie aan derden in het kader van haar opdrachten van bestuurlijke politie; - opbrengsten van de betalingen uitgevoerd door de leden van de federale en de lokale politie voor de leveringen van kledij en uitrusting die de hen individuele toegekende basishoeveelheid overschrijden, alsook de betalingen uitgevoerd door de meergemeentezones en de gemeenten voor de leveringen van kledij en uitrusting aan de leden van de lokale politie binnen de toegekende basishoeveelheid of de voorschotten die hiervoor worden gestort; - de terugbetaling door de meergemeentezones en de gemeenten van de kosten, overeenkomstig de richtlijnen van de minister, van de bij hen gedetacheerde personeelsleden van de federale politie of de voorschotten die hiervoor worden gestort; - de gestorte bedragen komende van de Europese en internationale instellingen aangaande prestaties, bijdragen, ontvangsten, betalingen of positief saldo; - de ontvangsten die afkomstig zijn van de administratieve sancties ten voordele van de gemeenschappen en gewesten, van de gemeentelijke administratieve sancties ten voordele van de steden en gemeenten en van de ontvangsten inzake kanselarijrechten aan de grensposten; - ontvangsten voortvloeiend uit specifieke of contractuele overeenkomsten, omzendbrieven of protocolakkoorden. HOOFDSTUK V. - Bijzondere bepalingen

Art. 17.De in dit besluit en haar bijlagen vermelde bedragen worden exclusief de belasting over de toegevoegde waarde opgegeven.

Art. 18.Het ministerieel besluit van 30 mei 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten0 betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en inzake het doen van diverse uitgaven en ontvangsten wordt opgeheven, met uitzondering van artikel 17.

Behoudens andersluidende beslissing van de minister, blijft het voormelde besluit evenwel toepasselijk op de overheidsopdrachten die vóór 30 juni 2017 zijn bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie of in het Bulletin der Aanbestedingen, alsook voor de overheidsopdrachten waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vóór deze datum werd uitgenodigd tot het indienen van een aanvraag tot deelneming of van een offerte.

Art. 19.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

A. VERLINDEN

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^