Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 09 augustus 2012
gepubliceerd op 11 september 2012

Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van 221.000 EUR voor de werking van de Boeddhistische Unie van België

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012009344
pub.
11/09/2012
prom.
09/08/2012
ELI
eli/besluit/2012/08/09/2012009344/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 AUGUSTUS 2012. - Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van 221.000 EUR voor de werking van de Boeddhistische Unie van België


De Minister van Justitie, Gelet op de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 139;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de financie wet van 21 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003432 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Financiewet voor het begrotingsjaar 2012 sluiten voor het begrotingsjaar 2012, inzonderheid op de justitiebegroting programme 59/3;

Gelet op de wet van 16 februari 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/02/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012003074 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012, inzonderheid op de justitiebegroting programma 59/3;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 februari 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/02/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012031070 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van de kilometervergoeding voor het gebruik van de fiets op de weg van en naar het werk door een personeelslid van het Ministerie of een instelling van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten betreffende de toelage aan de Boeddhistische Unie van België voor het dienstjaar 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 1968 tot inrichting en coördinatie van de controles op de toekenning en op de aanwending van de toelagen;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/11/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008009964 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende regeling inzake de subsidiëring van de vereniging zonder winstoogmerk « Boeddhistische Unie van België » - « Union bouddhique belge » sluiten houdende regeling inzake de subsidiëring van de vereniging zonder winstoogmerk « Boeddhistische Unie van België » - « Union bouddhique Belge », artikel 12;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 november 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/11/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008009965 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit houdende regeling inzake de subsidiëring van de vereniging zonder winstoogmerk « Boeddhistische Unie van België » - « Union bouddhique belge » sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit houdende regeling inzake de subsidiëring van de vereniging zonder winstoogmerk « Boeddhistische Unie van België » - « Union bouddhique Belge ».

Gelet op de brief van 21 juni 2012 van de Boeddhistische Unie van Belgïe betreffende de subsidie voor het dienstjaar 2012;

Overwegende dat de wet van 21 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003432 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Financiewet voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende de financiewet voor het jaar 2012, in het bijzonder de begroting Justitie programma 59/3, een bedrag van 54.000 EUR heeft voorzien en dat dit bedrag als 1e schijf werd overgeschreven;

Overwegende dat de wet van 16 februari 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/02/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012003074 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012, in het bijzonder de begroting Justitie programma 59/3 een bedrag van 221.000 EUR heeft voorzien, en dat het bedrag van de tweede schijf 144.900 EUR bedraagt, en dus deze twee schijven overeenkomen met 90 % van de toelage voor het jaar 2012;

Overwegende dat het huidige besluit de modaliteiten bepaalt van de gehele toelage voor het ganse jaar en dus deze van 1 februari 2012 integreert;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 3 juli 2012, Besluit :

Artikel 1.Een som van 221.000 EUR ingeschreven op artikel 31.33-03 van de Afdeling 59 - Erediensten en Laïciteit - van de begroting van de FOD Justitie, wordt toegekend aan de Boeddhistische Unie van België betreffende het dienstjaar 2012 : - Eerste schijf 54.000 EUR; - Tweede schijf 144.900 EUR; - Derde schijf (10 %) 22.100 EUR.

Art. 2.Deze som zal volgens de volgende modaliteiten toegewezen worden : - Werkingskosten en huren en huurlasten 36.450 EUR; - Personeel 178.850 EUR; - Bankkosten 4.950 EUR; - Investeringen 750 EUR.

Art. 3.De schijf ten bedrage van 10 % van de toegekende subsidie wordt aan de Boeddhistische Unie van België uitbetaald na de goedkeuring van de rekeningen betreffende het dienstjaar 2012.

Art. 4.Het ministerieel besluit van 1 februari 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/02/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012031070 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van de kilometervergoeding voor het gebruik van de fiets op de weg van en naar het werk door een personeelslid van het Ministerie of een instelling van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten betreffende de toelage aan de Boeddhistische Unie van België voor het dienstjaar 2012 wordt ingetrokken.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012.

Brussel, 9 augustus 2012.

Mevr. A. TURTELBOOM

^