Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 02 april 2010
gepubliceerd op 28 april 2010

Ministerieel besluit tot hernieuwing van het mandaat van de leden van het Comité van deskundigen belast met het onderzoek van de erkenningsaanvragen voor individuele zuiveringssystemen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010202238
pub.
28/04/2010
prom.
02/04/2010
ELI
eli/besluit/2010/04/02/2010202238/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 APRIL 2010. - Ministerieel besluit tot hernieuwing van het mandaat van de leden van het Comité van deskundigen belast met het onderzoek van de erkenningsaanvragen voor individuele zuiveringssystemen


De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Gelet op Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, inzonderheid op de artikelen D.222, R.292 tot R.297 en R.410;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 april 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/04/2006 pub. 25/04/2006 numac 2006201327 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot hernieuwing van de leden van het Comité van deskundigen belast met het onderzoek van de erkenningsaanvragen voor individuele zuiveringssystemen sluiten tot hernieuwing van het mandaat van de leden van het Comité van deskundigen belast met het onderzoek van de erkenningsaanvragen voor individuele zuiveringssystemen;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 juni 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007201954 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 38bis van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 19/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007202250 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van de karkassen van volwassen runderen type ministerieel besluit prom. 19/06/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007023041 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 april 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/04/2006 pub. 25/04/2006 numac 2006201327 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot hernieuwing van de leden van het Comité van deskundigen belast met het onderzoek van de erkenningsaanvragen voor individuele zuiveringssystemen sluiten tot hernieuwing van het mandaat van de leden van het Comité van deskundigen belast met het onderzoek van de erkenningsaanvragen voor individuele zuiveringssystemen;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 mei 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/05/2008 pub. 27/06/2008 numac 2008202286 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot uitvoering voor de luchthaven Charleroi-Brussel-Zuid van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2000 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren type ministerieel besluit prom. 29/05/2008 pub. 04/06/2008 numac 2008002069 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie van de openbare instellingen van sociale zekerheid en de instellingen van categorie D zoals bepaald door de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 april 2008 tot hernieuwing van het mandaat van de leden van het Comité van deskundigen belast met het onderzoek van de erkenningsaanvragen voor individuele zuiveringssystemen;

Overwegende dat het mandaat van de leden van het Comité van deskundigen belast met het onderzoek van de erkenningsaanvragen voor individuele zuiveringssystemen hernieuwd dient te worden in afwachting van een wijziging in Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, i.v.m. de samenstelling en de werkingsregels van genoemd Comité, Besluit :

Artikel 1.In afwijking van artikel R.293 van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, wordt het mandaat van de leden van het Comité van deskundigen belast met het onderzoek van de erkenningsaanvragen voor individuele zuiveringssystemen hernieuwd tot 6 april 2011.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Namen, 2 april 2010.

Ph. HENRY

^