Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 19 juni 2007
gepubliceerd op 04 juli 2007

Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 38bis van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007201954
pub.
04/07/2007
prom.
19/06/2007
ELI
eli/besluit/2007/06/19/2007201954/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUNI 2007. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 38bis van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering (1)


De Minister van Werk, Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 7, § 1, derde lid, i, vervangen bij de wet van 14 februari 1961;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, inzonderheid op artikel 59bis, § 1, 1°,ingevoegd bij het koninklijk besluit van 4 juli 2004 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 februari 2005;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, inzonderheid op artikel 38bis, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 5 juli 2004;

Gelet op de adviezen van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van 11 januari 2007 en 18 januari 2007;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financïen, gegeven op 1 maart 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 27 april 2007;

Gelet op advies 42.999/1 van de Raad van State, gegeven op 24 mei 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Besluit :

Artikel 1.Artikel 38bis, § 1, vijfde lid, 2°, van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 5 juli 2004, wordt vervangen door de volgende bepaling : « 2° die vergoed zijn aan de forfaitaire daguitkering in toepassing van artikel 114, § 5, of 125 van het koninklijk besluit; ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2008.

Brussel, 19 juni 2007.

P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Besluitwet van 28 december 1944, Belgisch Staatsblad van 30 december 1944. Wet van 14 februari 1961, Belgisch Staatsblad van 15 februari 1961.

Koninklijk besluit van 25 november 1991, Belgisch Staatsblad van 31 december 1991.

Koninklijk besluit van 4 juli 2004, Belgisch Staatsblad van 9 juli 2004.

Koninklijk besluit van 14 februari 2005, Belgisch Staatsblad van 3 maart 2005.

Ministerieel besluit van 26 november 1991, Belgisch Staatsblad van 25 januari 1992.

Ministerieel besluit van 5 juli 2004, Belgisch Staatsblad van 9 juli 2004.

^