Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 19 juni 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/06/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007003335 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende organisatorische voorschriften voor instellingen die beleggingsdiensten verstrekken type koninklijk besluit prom. 19/06/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007003357 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hervorming van de loopbaan van de bedienden der hypotheekbewaarders type koninklijk besluit prom. 19/06/2007 pub. 06/09/2007 numac 2007014272 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk Besluit tot toewijzing van een subsidie van 5.000.000 EUR in 2007 aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel in toepassing van bijakte nr. 9 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 19/06/2007 pub. 06/09/2007 numac 2007014273 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter toewijzing van een subsidie van 10.000.000,- EUR aan het « Brussels Hoofdstedelijk Gewest » in toepassing van bijakte nr. 9 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 19/06/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007023072 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 19/06/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007023079 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot vaststelling van de voorwaarden ter verlenging van de overeenkomsten, afgesloten op basis van het koninklijk besluit van 13 november 2002 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 2°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de jaren 2002, 2003 en 2004 type koninklijk besluit prom. 19/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007023086 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 19/06/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023112 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2006 tot toekenning van een toelage aan de VZW « Project Farmaka » voor het jaar 2006 type koninklijk besluit prom. 19/06/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007023114 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW van Luxemburgs recht « Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé » en tot vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen van deze toelage type koninklijk besluit prom. 19/06/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007023113 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de surveillance van de ziekte Creutzfeldt-Jakob type koninklijk besluit prom. 19/06/2007 pub. 29/08/2007 numac 2007023140 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de Wereldgezondheidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 19/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007201955 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 114, 115, 124, 125 en 127 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 19/06/2007 pub. 18/09/2020 numac 2020031326 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/06/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007023041 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 19/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007201954 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 38bis van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 19/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007202250 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van de karkassen van volwassen runderen

arrest

type arrest prom. 19/06/2007 pub. 27/07/2007 numac 2007023148 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan - Boekjaar 2007 - van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 19/06/2007 pub. 14/09/2007 numac 2007033062 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 8 januari 2004 betreffende het vakantiegeld toegekend aan de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs en van het gesubsidieerd onderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/06/2007 pub. 20/08/2007 numac 2007202549 bron ministerie van het waalse gewest Ministeriële omzendbrief betreffende de installatie van de gemeentelijke adviescommissies voor ruimtelijke ordening en mobiliteit

erratum

type erratum prom. 19/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007023094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata type erratum prom. 19/06/2007 pub. 09/08/2007 numac 2007023211 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Erratum
^