Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 mei 2008
gepubliceerd op 04 juni 2008

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie van de openbare instellingen van sociale zekerheid en de instellingen van categorie D zoals bepaald door de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2008002069
pub.
04/06/2008
prom.
29/05/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MEI 2008. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie van de openbare instellingen van sociale zekerheid en de instellingen van categorie D zoals bepaald door de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut


De Minister van Ambtenarenzaken, Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 15ter, § 6, zoals dit werd gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 2002 houdende vaststelling van het statuut van het personeel van de openbare instellingen van sociale zekerheid, zoals dit werd gewijzigd;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 november 2005 tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie van de openbare instellingen van sociale zekerheid en de instellingen van categorie D zoals bepaald door de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut;

Gelet op de vraag d.d. 24 april 2008 van het ACV - Openbare diensten om een van zijn plaatsvervangende leden te vervangen, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 25 november 2005 tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie van de openbare instellingen van sociale zekerheid en de instellingen van categorie D zoals bepaald door de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, worden, na het laatste streepje met de hoofding « de door de representatieve vakorganisaties aangewezen plaatsvervangende leden : », de woorden « de heer Didier LAGAE voor het CCOD; » vervangen door de woorden « Mevr. Isabelle DUROY voor het ACV - Openbare diensten; ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 29 mei 2008.

Mevr. I. VERVOTTE

^