Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 juni 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 04/06/2008 numac 2008009370 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 29 april 2008 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van 29 april 2008, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 04/06/2008 numac 2008009374 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 29 april 2008 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van 29 april 2008 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****(...) type wet prom. -- pub. 04/06/2008 numac 2008040212 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 december 2007 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikelen 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/05/2008 pub. 04/06/2008 numac 2008009391 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende bijkomende benoemingen van leden van de Commissie filmkeuring type koninklijk besluit prom. 09/05/2008 pub. 04/06/2008 numac 2008014134 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot regeling van de vergunningen van luchtverkeersleider type koninklijk besluit prom. 20/05/2008 pub. 04/06/2008 numac 2008022309 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 9ter van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming type koninklijk besluit prom. 09/05/2008 pub. 04/06/2008 numac 2008022295 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1999 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor geneesmiddelen, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen voor palliatieve thuispatiënten, bedoeld in artikel 34, 14°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/05/2008 pub. 04/06/2008 numac 2008002069 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie van de openbare instellingen van sociale zekerheid en de instellingen van categorie D zoals bepaald door de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut type ministerieel besluit prom. 16/05/2008 pub. 04/06/2008 numac 2008003208 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake de oprichting en de werking van het bijzonder college beoogd in artikel 11, § 6, van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte type ministerieel besluit prom. 15/05/2008 pub. 04/06/2008 numac 2008024220 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Nederlandstalige afdeling van de Stagecommissie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/06/2008 numac 2008201898 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 18 april 2008 wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 17 oktober 2007 gewijzigd waarbij de "SA Magasins généraux d'Epinal" erkend wordt als vervoerder van gevaarlijke afvalst Bij ministerieel besluit van 21 april 2008 wordt Eurofins Analytico BV vanaf 21 april 2008 voor(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/06/2008 numac 2008201899 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 15 april 2008, dat in werking treedt op 15 april 2008, wordt de "SPRL Jacques Vincent" als zonneboilerinstallateur erkend. Deze er(...) Bij ministerieel besluit van 15 april 2008, dat in werking treedt op 15 april 2008, wordt de &q(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 04/06/2008 numac 2008201712 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 52/2008 van 13 maart 2008 Rolnummer 4176 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 44 van de wet van 29 juni 1976 « tot wijziging van sommige bepalingen van de gemeentewet, het Veldwetboek, de wetgeving op de pe Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 04/06/2008 numac 2008201763 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 78/2008 van 15 mei 2008 Rolnummer 4283 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 102, 2°, van de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (wijziging van artikel 50 van de wet betreffende de ve(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechter(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 04/06/2008 numac 2008201953 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening. - Vernietiging door de Raad van State Bij besluit van de Raad van State nr. 182.611 van 30 april 2008, XIIIe Kamer, Afdeling Bestuurrechtspraak, wordt het besluit van de Waalse Regering van 25 oktober 2007 tot wijziging va

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 04/06/2008 numac 2008020065 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergadering Agenda Donderdag 5 juni 2008, om 14 u. 30 m. Verenigde Commissies voor de Gezondheid en de Sociale Zaken (samen met de Commissie voor de Financiën, Begroting, (...) - Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het (...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 04/06/2008 numac 2008031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten OUDERGEM. - Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 april 2008 wordt aan de heer Robert Dept de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de gemeente Oudergem verleend. BRUSSEL. - Bij besluit van 28 april 2008 is goedgekeurd onder voorbehoud van wijzigingen de bes

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2008 pub. 04/06/2008 numac 2008201954 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 7 november 2007 betreffende de subsidies voor investeringen in inrichtingen voor de opvang van bejaarde personen type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2008 pub. 04/06/2008 numac 2008201955 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de procedure voor de subsidiëring van de infrastructuren en uitrustingen van ziekenhuizen type besluit van de waalse regering prom. 22/05/2008 pub. 04/06/2008 numac 2008201977 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 december 1998 tot uitvoering van het decreet van 5 juni 1997 betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en houdende oprichting van de "Conseil wallon du Troisième Age"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/04/2008 pub. 04/06/2008 numac 2008000450 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief. - Brandvoorkoming

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/06/2008 numac 2008018112 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Elia Asset, met zetel te 1000 Brussel, Keizerslaan Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 187.812/XII-5406. Voor de Hoofdgriffier, V(...) type bericht prom. -- pub. 04/06/2008 numac 2008018113 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De heer Marcel Kinnard heeft bij de Raad van State de schorsing en de nietigverklaring gevorderd va(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 04/06/2008 numac 2008202031 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés-analisten internationale betrekkingen en ontwikkelingssamenwerking , (niveau A), voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (ANG08807). - Erratum De(...) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 80 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. (...)

document

type document prom. -- pub. 04/06/2008 numac 2008020066 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Woensdag 4 juni 2008, om 14 u. 30 m. Commissie voor de Economische Zaken, belast met het Economisch Beleid, het Werkgelegenheidsbeleid en het Wetensch(...) - Interpellatie van Mevr. Amina Derbaki Sbaï (F) tot de heer Benoît Cerexhe, Minister van de Brusse(...) type document prom. -- pub. 04/06/2008 numac 2008024217 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen toegelaten werkzame stoffen In het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2007 werd een lijst gepubliceerd met werkzame stoffen opgenomen in bijlage I van Richtlijn 91/414/EEG betreffende het op de markt br Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)
^