Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 03 december 2010
gepubliceerd op 13 januari 2011

Ministerieel besluit houdende wijziging van artikel 5 van het ministerieel besluit van 2 april 2010 houdende de verlenging van het mandaat en benoeming van leden van de provinciale evaluatiecommissie

bron
vlaamse overheid
numac
2010036009
pub.
13/01/2011
prom.
03/12/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


3 DECEMBER 2010. - Ministerieel besluit houdende wijziging van artikel 5 van het ministerieel besluit van 2 april 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/04/2010 pub. 28/04/2010 numac 2010202238 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot hernieuwing van het mandaat van de leden van het Comité van deskundigen belast met het onderzoek van de erkenningsaanvragen voor individuele zuiveringssystemen type ministerieel besluit prom. 02/04/2010 pub. 28/04/2010 numac 2010014085 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de Centrale Examencommissie belast met de organisatie van de examens met het oog op het behalen van de bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en binnenvaart type ministerieel besluit prom. 02/04/2010 pub. 13/04/2010 numac 2010000207 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de externe effectieve bijzitter voor de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de geïntegreerde politie sluiten houdende de verlenging van het mandaat en benoeming van leden van de provinciale evaluatiecommissie


De Vlaamse minister Van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 8, 1°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 13, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001, 17 februari 2006, 16 februari 2007 en 18 juli 2008, en artikel 14, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 en 16 februari 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009035687 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010 en 24 september 2010;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 april 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/04/2010 pub. 28/04/2010 numac 2010202238 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot hernieuwing van het mandaat van de leden van het Comité van deskundigen belast met het onderzoek van de erkenningsaanvragen voor individuele zuiveringssystemen type ministerieel besluit prom. 02/04/2010 pub. 28/04/2010 numac 2010014085 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de Centrale Examencommissie belast met de organisatie van de examens met het oog op het behalen van de bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en binnenvaart type ministerieel besluit prom. 02/04/2010 pub. 13/04/2010 numac 2010000207 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de externe effectieve bijzitter voor de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de geïntegreerde politie sluiten houdende de verlenging van het mandaat en benoeming van leden van de provinciale evaluatiecommissie;

Overwegende dat Mevr. Nathalie Holvoet haar mandaat als effectief lid en voorzitter van de provinciale evaluatiecommissie West-Vlaanderen wenst neer te leggen, Besluit :

Artikel 1.In artikel 5 van het ministerieel besluit van 2 april 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/04/2010 pub. 28/04/2010 numac 2010202238 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot hernieuwing van het mandaat van de leden van het Comité van deskundigen belast met het onderzoek van de erkenningsaanvragen voor individuele zuiveringssystemen type ministerieel besluit prom. 02/04/2010 pub. 28/04/2010 numac 2010014085 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de Centrale Examencommissie belast met de organisatie van de examens met het oog op het behalen van de bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en binnenvaart type ministerieel besluit prom. 02/04/2010 pub. 13/04/2010 numac 2010000207 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de externe effectieve bijzitter voor de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de geïntegreerde politie sluiten houdende de verlenging van het mandaat en benoeming van leden van de provinciale evaluatiecommissie worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, 3° worden de woorden « HOLVOET Nathalie » vervangen door de woorden « HAUD'HUYZE Jan »;2° in paragraaf 2, 4° worden de woorden « HAUD'HUYZE Jan » vervangen door de woorden « HOLVOET Nathalie »;3° in paragraaf 3 worden de woorden « HOLVOET Nathalie » vervangen door de woorden « VAN POTTELBERGHE Célina ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 december 2010.

Brussel, 3 december 2010.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

^