Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 19 juni 2007
gepubliceerd op 11 juli 2007

Ministerieel besluit tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van de karkassen van volwassen runderen

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007202250
pub.
11/07/2007
prom.
19/06/2007
ELI
eli/besluit/2007/06/19/2007202250/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 JUNI 2007. - Ministerieel besluit tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van de karkassen van volwassen runderen


De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990 en 5 februari 1999 en bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1208/81 van de Raad van 28 april 1981 tot vaststelling van het communautaire indelingsschema voor geslachte volwassen runderen, gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1026/91 van 22 april 1991;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1186/90 van de Raad van 7 mei 1990 tot uitbreiding van de werkingssfeer van het communautaire indelingsschema voor geslachte volwassen runderen;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 563/82 van de Commissie van 10 maart 1982 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1208/81 voor de notering der marktprijzen voor volwassen runderen op basis van het communautaire indelingsschema voor geslachte runderen, laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2181/2001 van 9 november 2001;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 344/91 van de Commissie van 13 februari 1991 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordering (EEG) nr. 1186/90 van de Raad, laatst gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1215/2003 van 7 juli 2003;

Gelet op Verordening (EG) nr. 103/2006 houdende vaststelling van aanvullende bepalingen voor de toepassing van het communautaire indelingsschema voor geslachte volwassen runderen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2004 houdende vaststelling van het schema en de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van geslachte volwassen runderen en varkens, inzonderheid op de artikelen 6 en 27;

Gelet op het overleg gepleegd tussen de Gewestregeringen en de Federale Overheid op 26 april 2007;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de toegelaten aanbiedingen van de karkassen van volwassen runderen zo spoedig mogelijk vastgelegd moeten worden zodat de slachthuizen die kunnen toepassen;

Overwegende dat de toepassingsmodaliteiten voor de identificatie van de karkassen d.m.v. een geschikte etikettering bepaald moeten worden, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Overeenkomstig artikel 6, § 3, van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2004 houdende vaststelling van het schema en de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van geslachte volwassen runderen en varkens worden de volgende karkasaanbiedingen toegelaten bij de weging, indeling en merking : 1° het karkas wordt aangeboden : a) zonder zakvet, het uiervet, het hartzakje en de vette nekaders;b) zonder het ruggenmerg;2° het slachthuis kiest voor elk karkas een geschikte aanbiedingsvorm uit de lijst van de toegelaten aanbiedingsvormen die bij dit besluit gaat.Elke aanbiedingsvorm heeft een code. § 2. De gekozen aanbiedingsvorm wordt behouden tot de dag na die van de slachting.

Na het merken en wegen is het verboden uit- en inwendig vet te verwijderen totdat de voor- of achtervoeten uitgebeend zijn.

Art. 2.§ 1. Overeenkomstig artikel 27 van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2004 houdende vaststelling van het schema en de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van geslachte volwassen runderen en varkens kan de merking van het geslachte dier door een etikettering vervangen worden overeenkomstig de bepalingen van artikel 1, paragrafen 2 en 3, van Verordening (EEG) nr. 344/91 van de Commissie van 13 februari 1991 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordering (EEG) nr. 1186/90. § 2. De etiketten die door de verplichte etiketteringsregeling voor rundvlees opgelegd worden overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EG) nr. 1760/2000 kunnen gebruikt worden voor de etikettering bedoeld in § 1. § 3. Naast de gegevens bedoeld in § 1 vermelden de etiketten : 1° de geboortedatum van het dier;2° het erkenningsnummer van de indeler;3° het codenummer van de op het karkas toegepaste aanbiedingsvorm, voorafgegaan door de lettertekens "Fp :". Namen, 19 juni 2007.

B. LUTGEN

BIJLAGE Aanbiedingsvormen toegelaten bij de weging, indeling en merking van het karkas Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De tekens in de tabel hebben de volgende betekenis : "-" : het bedoelde orgaan, lichaamsdeel of vet moet verwijderd worden; "+" : het bedoelde orgaan, lichaamsdeel of vet mag niet verwijderd worden; "ja" : ontvetting is toegelaten; "nee" : ontvetting is verboden.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 19 juni 2007 tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van de karkassen van volwassen runderen.

Namen, 19 juni 2007.

De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

^