Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 mei 2008
gepubliceerd op 27 juni 2008

Ministerieel besluit tot uitvoering voor de luchthaven Charleroi-Brussel-Zuid van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2000 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2008202286
pub.
27/06/2008
prom.
29/05/2008
ELI
eli/besluit/2008/05/29/2008202286/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MEI 2008. - Ministerieel besluit tot uitvoering voor de luchthaven Charleroi-Brussel-Zuid van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2000 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren


De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, Gelet op de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2000 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren, inzonderheid op de artikelen 4, derde lid, 7°, eerste lid, en 10, tweede lid;

Gelet op advies 44.361/4 van de Raad van State, gegeven op 28 april 2008, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de luchthaven Charleroi-Brussel-Zuid één van de twee drempels bedoeld in artikel 1, 3°, van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2000 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren, overschrijdt;

Overwegende dat de vrije toegang tot de grondafhandelingsmarkt binnen de luchthaven Charleroi-Brussel-Zuid dan ook gewaarborgd en georganiseerd moet worden, Besluit :

Artikel 1.Bij dit besluit wordt richtlijn 96/67/EG van de Raad van 15 oktober 1996 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens van de Gemeenschap gedeeltelijk omgezet.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan onder : 1° besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2000 : het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2000 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren;2° luchthavenbeheerder : de beheersmaatschappij van de luchthaven Charleroi-Brussel-Zuid;3° gebruikerscomité : comité van de gebruikers van de luchthaven Charleroi-Brussel-Zuid opgericht bij artikel 4 van het besluit van de Regering van 24 maart 2000;4° Minister : de Minister bevoegd voor het Luchthavenbeleid.

Art. 3.Het gebruikerscomité wordt bijeengeroepen in alle door de regelgeving bedoelde gevallen door bemiddeling van de luchthavenbeheerder. De Minister wordt ingelicht over alle vergaderingen van het gebruikerscomité en kan er een vertegenwoordiger afvaardigen.

De oproepingen tot de vergaderingen van het gebruikerscomité vermelden de agenda en worden minstens één week van tevoren gezonden aan de verschillende luchtvervoerders. Laatstgenoemden laten vooraf schriftelijk weten of ze zullen deelnemen aan de vergadering waarvoor ze zijn opgeroepen.

Aan het einde van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt uiterlijk binnen de volgende maand. Dat verslag dat alle geopperde meningen weergeeft, wordt bij de volgende vergadering goedgekeurd en aan de Minister overgemaakt.

De luchthavenbeheerder zit het gebruikerscomité voor en neemt zijn secretariaat waar.

Art. 4.§ 1. De vrije toegang tot de markt voor de verlening van grondafhandelingsdiensten en het vrij verrichten van zelfafhandelingsdiensten op de luchthaven Charleroi-Brussel Zuid zijn afhankelijk van de verkrijging van een door de Minister verleende erkenning. Het formulier voor de erkenningsaanvraag wordt bij dit besluit gevoegd. § 2. Om de erkenning te krijgen, moet de kandidaat de volgende voorwaarden vervullen : 1° een gezonde financiële toestand vertonen;2° voldoende gedekt zijn inzake verzekering;3° de veiligheid en de zekerheid van de installaties, de luchtvaartuigen, de uitrustingen en de personen alsmede de milieubescherming garanderen;4° de relevante sociale regelgeving conform zijn. § 3. De erkenning geldt voor tien jaar.

Art. 5.De luchthavenbeheerder bepaalt de gedragsregels die de door de dienstverleners in acht moeten worden genomen om de goede werking van de luchthaven Charleroi-Brussel-Zuid te waarborgen. De gedragsregels worden ter goedkeuring aan de Minister voorgelegd.

Art. 6.De luchthavenbeheerder beheert de gecentraliseerde infrastructuurvoorzieningen die bestemd zijn voor het verlenen van grondafhandelingsdiensten en die wegens hun complexiteit, kosten of gevolgen voor het milieu, niet kunnen worden verdeeld of opgesplitst.

Die gecentraliseerde infrastructuurvoorzieningen zijn de volgende : 1° het systeem voor het sorteren van bagages;2° het systeem voor de ijzelbestrijding;3° het systeem voor waterzuivering;4° het systeem voor de brandstofdistributie. Het gebruik van die infrastructuurvoorzieningen is verplicht voor de dienstverleners en voor de zelfafhandelende gebruikers.

Art. 7.Binnen het eerste kwartaal van elk jaar verzoekt de Minister de luchthavenbeheerder, het gebruikerscomité en de dienstverlenende ondernemingen om deel te nemen aan de in artikel 10 van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2000 bedoelde raadpleging.

Op voorstel van de deelnemers bepaalt de Minister de agenda van de vergadering. De agenda wordt minstens één week van tevoren gezonden aan de deelnemers.

De luchthavenbeheerder moet vergaderingsruimte ter beschikking stellen. De luchthavenbeheerder zit de vergadering voor en zorgt voor het secretariaat ervan.

Aan het einde van elke vergadering wordt een gedetailleerd verslag opgemaakt uiterlijk binnen de volgende maand. Dat verslag geeft alle geopperde meningen weer. Het wordt aan de Minister en aan de deelnemers overgemaakt.

Namen, 29 mei 2008.

A. ANTOINE

Bijlage I. NATUURLIJKE PERSOON Naam : Voornaam(amen) : Nationaliteit : Geslacht : Woonplaats : Telefoon : Fax : e-mail : I. RECHTSPERSOON Handelsnaam of benaming : Vorm : Nationaliteit : Registratienummer : BTW-nummer : Maatschappelijke zetel : Inschrijving bij de R.S.Z. of andere : Vertegenwoordigd door (naam, voornaam) : Hoedanigheid van de vertegenwoordiger : Telefoon : Fax : e-mail : verzoekt bij dit formulier om erkend te worden door het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer om activiteiten uit te oefenen : op de luchthaven van Charleroi-Brussel-Zuid.

Bij dit formulier voegt hij de bijlagen, die vereist worden krachtens artikel 4 van het ministerieel besluit van 29 mei 2008 tot uitvoering voor de luchthaven Charleroi-Brussel-Zuid van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2000 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren.

Voor echt en eensluidend verklaard, Opgemaakt te op, (handtekening) BIJLAGEN BIJ HET FORMULIER VOOR DE ERKENNINGSAANVRAG BIJLAGE 1. FINANCIELE TOESTAND VAN DE AANVRAGER De aanvrager voegt (*) : A. Als het gaat om een natuurlijke persoon, een verbintenis op erewoord waaruit blijkt dat zijn financiële toestand gezond is, samen met de aanslagbiljetten van de drie laatste jaren.

B. Als het gaat om een rechtspersoon : * de jaarrekeningen van de drie laatste boekjaren die in voorkomend geval door de commissaris voor echt worden verklaard. * Als de maatschappij nog niet opgericht is, haar zakenplan. * Een brief waarin de laatste aandeelhouders de goede uitvoering van de verbintenissen van de aanvrager waarborgen.

BIJLAGE 2. DEKKING VAN DE VERZEKERING VAN DE AANVRAGER De aanvrager voegt (*) : * een verzekeringpolis ter dekking van het geheel van de activiteiten waarvoor hij een erkenning vraagt. * Als er op de verzekeringpolis nog niet ingeschreven is, een brief van een verzekeringsmaatschaapij waarin ze garandeert dat ze in onderhandeling is met het oog op de ondertekening van een verzekeringscontract dat het geheel van de activiteiten waarvoor hij een erkenning vraagt, dekt.

BIJLAGE 3. DIVERSE GARANTIES De aanvrager voegt (*) : * Elk document waarbij de ervaring van de aanvrager en/of van het personeel dat hij wil aanstellen voor zijn activiteiten in de luchthaven Charleroi-Brussel-Zuid, wordt aangetoond inzake grondafhandeling en op grond waarvan het Ministerie van Uitrusting en Vervoer ervan uit kan gaan dat de aanvrager de veiligheid en de zekerheid van de installaties, de luchtvaartuigen, de uitrustingen en de personen voldoende zal garanderen. * Een verklaring op erewoord waaruit blijkt dat de aanvrager zich ertoe verbindt de voortdurende opleiding van zijn personeel te waarborgen, met name, inzake zekerheid en veiligheid. * Een verklaring op erewoord waarin de aanvrager de milieuregelgeving naleeft en zal naleven.

BIJLAGE 4.

De aanvrager voegt (*) : * Een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (of gelijkwaardig als de aanvrager van vreemde nationaliteit is) waaruit blijkt dat de aanvrager de krachtens de regelgeving verschuldigde sociale bijdragen heeft betaald; dit attest moet niet meer dan zes maanden vóór de indiening van de aanvraag opgemaakt zijn. * Een verklaring op erewoord waaruit blijkt de aanvrager de krachtens de regelgeving verschuldigde sociale bijdragen heeft betaald.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 29 mei 2008 tot uitvoering voor de luchthaven Charleroi-Brussel-Zuid van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2000 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren.

Namen, 29 mei 2008.

De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

^