Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 juni 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2008 numac 2008000522 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Detachering Bij koninklijk besluit van 5 juni 2008 wordt de heer Wouter Pas, auditeur bij de Raad van State, met ingang van 20 maart 2008, voor een periode van één jaar, gedetacheerd bij het kabinet van de Vice-Eerste Minister Hetzelfde besluit heft het koninklijk besluit van 15 februari 2008 op waarbij de heer Wouter Pas, a(...) type koninklijk besluit prom. 20/05/2008 pub. 27/06/2008 numac 2008000533 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 9ter van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2008 numac 2008007120 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslagen. - Aanwijzingen Bij koninklijk besluit ****. 7136 van 17 juni 2008 : Wordt kolonel militair administrateur ****. ****, op 27 juni 2008 ontslagen uit het ambt van directeur van het academisch onderwijs Wordt kolonel ingenieur van het militair materieel ****. ****, op 27 juni 2008 aangewezen voor he(...) type koninklijk besluit prom. 18/06/2008 pub. 27/06/2008 numac 2008007121 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende aanstelling van een regeringscommissaris bij het Nationaal Geographisch Instituut type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2008 numac 2008009570 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 juni 2008, in werking tredend op 31 mei 2008 's avonds, is de heer Romain, M., griffier bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak op p Bij koninklijk besluit van 17 juni 2008, in werking tredend op 31 mei 2008 's avonds, is een ei(...) type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 27/06/2008 numac 2008012315 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de inning van de werkgeversbijdragen aan het "Sociaal Fonds voor de betonindustrie" door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 17/03/2008 pub. 27/06/2008 numac 2008012387 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de sociale voordelen type koninklijk besluit prom. 17/03/2008 pub. 27/06/2008 numac 2008012391 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de toekenning van bijkomende sociale voordelen ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel" type koninklijk besluit prom. 17/03/2008 pub. 27/06/2008 numac 2008012406 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, ter bepaling voor 2007 van de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 19/03/2008 pub. 27/06/2008 numac 2008012435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 9 september 1997 tot oprichting van het "Sociaal Fonds voor de bevordering van de tewerkstelling in de beschutte werkplaatsen" en van 18 december 2000 die deze aanpast en coördineert type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 27/06/2008 numac 2008012546 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds voor de privéziekenhuizen" en vaststelling van de statuten type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 27/06/2008 numac 2008012598 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de ontbinding en de vereffening van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds voor de privérusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen" type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 27/06/2008 numac 2008012613 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2007 betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen voor de privérusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 27/06/2008 numac 2008012614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de ontbinding en de vereffening van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd « Opleidingsfonds van de bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten » type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 27/06/2008 numac 2008012626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende ontbinding en vereffening van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Intersectoraal Fonds voor de gezondheidsdiensten" type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 27/06/2008 numac 2008012633 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de ontbinding en vereffening van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sectoraal spaarfonds van de federale sectoren" type koninklijk besluit prom. 12/06/2008 pub. 27/06/2008 numac 2008012796 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 27/06/2008 numac 2008012625 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de ontbinding en vereffening van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Fonds des établissements et services de santé francophones pour la formation" type koninklijk besluit prom. 12/06/2008 pub. 27/06/2008 numac 2008022317 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, k), I., § 1, B. 2°, en 34, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/06/2008 pub. 27/06/2008 numac 2008009563 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel Besluit houdende ontslag en herbenoeming van leden bij de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen en bij de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/06/2008 numac 2008009568 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 23 juni 2008 : - is er een einde gesteld aan de aanwijzing als lid kandidaat-notaris van het Adviescomité van notarissen voor de provincie Luxemburg, van de heer Caeymaex, A., als pl - is aangewezen, voor de duur van één jaar, als lid kandidaat-notaris van het Adviescomité van nota(...) type ministerieel besluit prom. 07/05/2008 pub. 27/06/2008 numac 2008024240 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een bijkomende toelage aan de universitaire en interuniversitaire centra voor huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/06/2008 numac 2008202280 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministerieel besluit van 13 november 2007, dat in werking treedt op 1 februari 2008, wordt eervol ontslag uit zijn functies van directeur verleend aan de heer Pierre Aubry. Hij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn graad Bij ministeriële besluiten van 4 december 2007, die in werking treden op 1 april 2008, wordt ee(...) type ministerieel besluit prom. 29/05/2008 pub. 27/06/2008 numac 2008202286 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot uitvoering voor de luchthaven Charleroi-Brussel-Zuid van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2000 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 27/06/2008 numac 2008202289 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 182.754 van 8 mei 2008 in zake de gemeente Keerbergen , de gemeente Haacht (A. II.130.589/XII-3723) en de gemeente Boortmeerbee(...) « Doen de artikelen 112 en 114 van de nieuwe gemeentewet, inzoverre zij een wijze van bekendmaking (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 27/06/2008 numac 2008029316 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor gezondheidspromotie. - Wijziging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 mei 2008 dat in werking treedt op dezelfde datum wordt artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 februa « De volgende personen worden respectievelijk benoemd tot werkend lid en plaatsvervangend lid van d(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/06/2008 pub. 27/06/2008 numac 2008029319 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/05/2008 pub. 27/06/2008 numac 2008029320 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Architectuuronderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2008 pub. 27/06/2008 numac 2008029318 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, de adjunct-secretaris en de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap belast met het toekennen van de graden uitgereikt door de hogere instituten voor architectuur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/05/2008 pub. 27/06/2008 numac 2008029323 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 mei 2007 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/03/2008 pub. 27/06/2008 numac 2008031252 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning aan de 19 Brusselse gemeenten van subsidies voor een totaal bedrag van 2.927.343,59 euro, in het kader van het Veiligheidsplan voor het jaar 2008 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/03/2008 pub. 27/06/2008 numac 2008031253 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een algemene subsidie van 12.922.100,92 euro aan de 19 Brusselse gemeenten, inzake veiligheid en preventie voor het jaar 2008 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/06/2008 pub. 27/06/2008 numac 2008031306 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Oudergem tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 11, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 10 december 1958 en volledig gewijzigd bij koninklijk besluit van 31 oktober 1984 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/06/2008 pub. 27/06/2008 numac 2008031305 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Oudergem tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 21 goedgekeurd bij koninklijk besluit van 16 november 1956 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/06/2008 pub. 27/06/2008 numac 2008031308 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Oudergem tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 22 goedgekeurd bij koninklijk besluit van 22 september 1961 en volledig gewijzigd bij koninklijk besluit van 19 juni 1972 en bij koninklijk besluit van 22 juni 1982

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/05/2008 pub. 27/06/2008 numac 2008035644 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007 tot vaststelling van de indienings- en adviseringsprocedure voor voorstellen van nieuwe structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 betreffende de studiegebieden en structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/04/2008 pub. 27/06/2008 numac 2008000534 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende de standaardisering van de containersledes die bestemd zijn voor de Openbare Brandweer en de Civiele Bescherming. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/06/2008 numac 2008031333 bron brussels hoofdstedelijk parlement Rechtscollege. - Advies Tijdens zijn vergadering van 13 juni 2008 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Parlement de heer Bernard Blero aangewezen als lid van het Rechtscollege, zoals bedoeld in artikel 83quinquies, § 2, van de bijzondere wet v

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 27/06/2008 numac 2008000550 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 15 mei 2008 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verl Bij besluit van 23 mei 2008 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het n(...) type erkenning prom. -- pub. 27/06/2008 numac 2008000552 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij besluit van 15 mei 2008, het unieke artikel van het besluit van 13 november 2 De woorden « rue Libotte 5, te 4020 Liège » worden vervangen door de woorden « avenue du Progrès 28(...) type erkenning prom. -- pub. 27/06/2008 numac 2008000551 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 30 april 2008 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan Conv Bij besluit van 9 april 2008 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan Barele(...) type erkenning prom. -- pub. 27/06/2008 numac 2008000554 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Opheffing Bij besluit van 13 juni 2008 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleen type erkenning prom. -- pub. 27/06/2008 numac 2008000553 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Vernieuwingen. - Wijzigingen Bij besluit van 5 mei 2008 wordt de vernieuwing van de erkenning als de beveiligingsonderneming verleend aan JDC De benamingwijziging treedt in werking vanaf 3 april 2008. Bij besluit van 12 februari 2008 (...) type erkenning prom. -- pub. 27/06/2008 numac 2008000563 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 30 april 2008 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan Van De Bij ministerieel besluit van 30 april 2008 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligin(...) type erkenning prom. -- pub. 27/06/2008 numac 2008014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De (...) type erkenning prom. -- pub. 27/06/2008 numac 2008014163 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/06/2008 numac 2008041706 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 356e AANVULLING Bijwerking op 10 juni 2008 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 27/06/2008 numac 2008202343 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectprogrammeurs (niveau B) voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) (ANG08039) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 27/06/2008 numac 2008202344 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Linux systeembeheerders (niveau B) voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) (ANG08040) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar ge(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

document

type document prom. -- pub. 27/06/2008 numac 2008003276 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Directe belastingen. - Voorafbetalingen. - Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplic De tweede kwartaalbetaling waarvan sprake in het stelsel van de voorafbetalingen van belasting, moe(...) type document prom. -- pub. 27/06/2008 numac 2008008014 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (ANG08721) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan (...) Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : - houder te zijn van een basisdiploma v(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 27/06/2008 numac 2008009569 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2008, bladzijde 31939, regel 6, lezen : « bij het vredegerecht van het derde kanton Luik », i.p.v. « bij het vredegerecht van dit kanton ». Het beroep tot nietigverklaring v

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 27/06/2008 numac 2008042406 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand juni 2008 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

document

type document prom. -- pub. 27/06/2008 numac 2008202303 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés Inspectie Provinciale Controle-eenheid Dierlijke Productie (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (AFG07897). - Uitslagen Rangschikking van de (...) 1. HEYMANS, JEAN-FRANÇOIS, 5555 BIEVRE. 2. TORCK, GUY, 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY. 3. CHRISTIAEN(...) type document prom. -- pub. 27/06/2008 numac 2008202379 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige informatie- en relatiebeheerders (niveau A) voor de diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Vlaamse Infolijn (Vlaamse overheid) (ANV08016) Na deze selectie wordt een lijst met 30 geschikten a(...) Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u - om benoemd te worden - op de datum van indiensttre(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2008 numac 2008000521 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 5 juni 2008 wordt Mevr. Laurence Lejeune tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2008 numac 2008029321 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap « Académie royale de Médecine de Belgique ». - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 mei 2008 : wordt goedgekeurd de verkiezing tot titelvoerende lid van de « Académie royale de Médecine de Belgique » van : De heer Professor A. Ferrant, w

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/06/2008 numac 2008009572 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2006, bladzijde 29183, regel 8, lezen : « Franstalig » i.p.v. « Nederlandstalig ». type vacante bettreking prom. -- pub. 27/06/2008 numac 2008009571 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Torhout : 1, vanaf 1 januari 2009; - griffier bij de arbeidsrechtbank te Charleroi : 1; - adjunct-griffier : - bij het hof van beroep te : - bij het arbeidshof te Antwerpen : 1, vanaf 1 september 2008; - bij de rech type vacante bettreking prom. -- pub. 27/06/2008 numac 2008012911 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het arbeidshof van Bergen, ter vervanging van de heer Alain De Nooze De betrokken organi De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 27/06/2008 numac 2008202345 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige economisten en financieel experten (niveau A) voor vacatures binnen de ministeries van de Vlaamse overheid (ANV08010) Na deze selectie wordt een lijst met geschikten aangelegd, die twee jaar gel(...) Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u - om benoemd te worden - op de datum van indiensttre(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 27/06/2008 numac 2008202346 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige programmeurs (niveau B) voor vacatures binnen de ministeries van de Vlaamse overheid (ANV08013) Na deze selectie wordt een lijst met geschikten aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Als u g(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op 22 juli 2008 : één van de volgende diploma's v(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 27/06/2008 numac 2008202347 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT-deskundigen (niveau B) voor vacatures binnen de ministeries van de Vlaamse overheid (ANV08014) Na deze selectie wordt een lijst met geschikten aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Als (...) Toelaatbaarheidsvereiste : Vereiste diploma's op 22 juli 2008 : - diploma van het hoger onder(...)
^