Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 april 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/04/2010 numac 2010011202 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Erkenning Bij beslissing van 13 april 2010, genomen in toepassing van de artikelen 3, § 3, 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de volgende met name hierna a 214922 INTERGEMEENTELIJK OPBOUWWERK ARRONDISS(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/04/2010 pub. 28/04/2010 numac 2010009402 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel van de zittingen van de vredegerechten gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2010 numac 2010009446 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijke Commissie voor de uitgave der oude wetten en verordeningen van België Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 april 2010, is het ontslag ingediend door Mevr. Anne Vandenbulcke, als lid van de Koninklijke Commissie voor de uitgave der type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2010 numac 2010009451 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 20 april 2010 : - is hernieuwd, voor een termijn van drie jaar met ingang van 23 april 2010, de benoeming tot de functie van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd i - Mevr. de Smet, N.; - Mevr. Goossens, S.; - is hernieuwd, voor een termijn van drie jaar met(...) type koninklijk besluit prom. 20/04/2010 pub. 28/04/2010 numac 2010014080 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 28/04/2010 numac 2010014084 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 129 op de spoorlijn 162 te Longlier machtigt mits de bouw van een onderbrugging en een onderdoorgang voor voetgangers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/04/2010 pub. 28/04/2010 numac 2010014085 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de Centrale Examencommissie belast met de organisatie van de examens met het oog op het behalen van de bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en binnenvaart type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/04/2010 numac 2010027055 bron waalse overheidsdienst Huisvesting Bij ministerieel besluit van 3 maart 2010 worden de volgende personen vanaf de dag waarop dit besluit bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt voor vijf jaar erkend als auditeur in het kader van de procedure inz Erkennings- nummer Naam Voornaam Adres type ministerieel besluit prom. 23/02/2010 pub. 28/04/2010 numac 2010027056 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 1 tot toekenning van de erkenning als opleidingscentrum voor de organisatie van de opleidingen en examens betreffende de certificering van de bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 02/04/2010 pub. 28/04/2010 numac 2010202238 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot hernieuwing van het mandaat van de leden van het Comité van deskundigen belast met het onderzoek van de erkenningsaanvragen voor individuele zuiveringssystemen type ministerieel besluit prom. 06/04/2010 pub. 28/04/2010 numac 2010202254 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van artikel 5 van het ministerieel besluit van 3 maart 2006 betreffende de zoogkoeienpremie

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 28/04/2010 numac 2010009452 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi Bij beschikking van 12 februari 2010, werd de heer Dandois P., erevrederechter, door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi aangewezen, vanaf 12 februari 2010, om het ambt van plaa

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2010 pub. 28/04/2010 numac 2010029245 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 maart 2007 houdende aanstelling van de voorzitter, de leden, de afgevaardigde van de Regering en de secretaris van de Reaffectatiecommissie bedoeld in artikel 97 en volgende van het koninklijk besluit van 27 juli 1979 tot vaststelling van het statuut van de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap en van de personeelsleden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 28/04/2010 numac 2010029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 maart 2010, wordt een beroepsbekendheid in verband met het ambt van meester-assistent voor de toe te kennen cursus « Muziek en muzikale opvoeding » erken type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/03/2010 pub. 28/04/2010 numac 2010029248 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Overlegcommissie voor het onderwijs voor sociale promotie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/03/2010 pub. 28/04/2010 numac 2010035293 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 januari 2009 tot invoering van een volumekorting op het loodsgeld voor loodsverrichtingen in de loodsvaarwateren

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 11/03/2010 pub. 28/04/2010 numac 2010202231 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende aanduiding van de inrichting die verantwoordelijk is voor de externe evaluatie van scholen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 28/04/2010 numac 2010202237 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2009 tot benoeming van de voorzitter, de leden, de secretaris en de adjunct-secretarissen van de Adviescommissie ingesteld bij artikel 6, § 3, van het decreet van 10 november 2004 tot invoering van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/10/2009 pub. 28/04/2010 numac 2010202240 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0143B van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/04/2010 pub. 28/04/2010 numac 2010002026 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 603

erratum

type erratum prom. -- pub. 28/04/2010 numac 2010011195 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht van 1 april 2010 met betrekking tot de goedkeuring van de norm inzake de toepassing van de ISA's in België. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 112 van 16 april 2010, bladzijde 21774, moet de volgende correctie worden aangebracht : In het bericht van 1 april 2010 met betrekking tot de goedkeuring van de norm inzake de toepassing (...) type erratum prom. -- pub. 28/04/2010 numac 2010014096 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstelling. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 109 van 13 april 2010, moet gelezen worden : Blz. 21051, Franse en Nederlandse tekst : « Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer ». type erratum prom. 03/02/2010 pub. 28/04/2010 numac 2010024114 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende indiensttreding stage van Valérie Rosseels bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu . - Erratum type erratum prom. 14/07/1998 pub. 28/04/2010 numac 2010035255 bron vlaamse overheid Bijzonder decreet betreffende het gemeenschaponderwijs. - Erratum

document

type document prom. 17/12/2009 pub. 28/04/2010 numac 2010201736 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit houdende oprichting van een Raad voor Volwassenenvorming type document prom. 25/02/2010 pub. 28/04/2010 numac 2010201919 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van het model van de beoordelingsstaat en van het evaluatieverslag voor verscheidene personeelscategorieën in het onderwijs type document prom. 17/12/2009 pub. 28/04/2010 numac 2010201928 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vastlegging van de persoonlijke participatie in de inrichtingen en diensten van de Duitstalige Gemeenschap voor gehandicapten type document prom. 11/03/2010 pub. 28/04/2010 numac 2010202226 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering over de inwerkingtreding van diverse bepalingen in het kader van de organisatie van het onderwijs type document prom. 18/02/2010 pub. 28/04/2010 numac 2010202224 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 16 juni 2005 tot aanstelling van de vertegenwoordigers van de inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs in de raad van bestuur van de autonome hogeschool en betreffende de voordracht van de vertegenwoordigers voor de departementen basisschool, economie en gezondheid

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 28/04/2010 numac 2010009448 bron instituut voor gerechtelijke opleiding **** van een administratief deskundige **** Instituut voor gerechtelijke opleiding zal overgaan tot de aanwerving van een administratief deskundige (****/**** - niveau ****). De geselecteerde kandidaat zal aangeworven worden ****(...) **** **** biedt administratieve en organisatorische ondersteuning van de dienst opleidingen ****(...)
^