Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 01 oktober 2021

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 juni 2020, is mevr. Matagne M.-C., afdelingsvoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Namen, gemachtigd om haar ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt Deze machtiging is hernieuwbaar. Bij koninklijk besluit van 1 december 2020, dat in werking (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2021022003
pub.
01/10/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 juni 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 21/08/2020 numac 2020031121 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake registratie van zeeschepen type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 30/06/2020 numac 2020031023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 2004 betreffende de erkenning van havenarbeiders in de havengebieden die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 01/07/2020 numac 2020041990 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit nr. 46 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tot ondersteuning van de werkgevers en de werknemers type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020202566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar en 33 jaar loopbaan (2021-2022) (vlas) (1) sluiten, is mevr. Matagne M.-C., afdelingsvoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Namen, gemachtigd om haar ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar, dewelke in werking treedt op 1 november 2021.

Deze machtiging is hernieuwbaar.

Bij koninklijk besluit van 1 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 15/12/2020 numac 2020043993 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 20 juli 1995 tot vaststelling van de lijst van bestemmingen voor diervoeders met bijzonder voedingsdoel type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020204598 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden volledig schorst (1) type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 28/04/2021 numac 2021041292 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 9.000.000 EUR aan de gemeente Vorst in toepassing van bijakte n° 13 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen sluiten, dat in werking treedt op 31 oktober 2021 's avonds, is aan dhr. Borrens G., rechter in de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel, in ruste gesteld.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 12 februari 2021, - dat in werking treedt op 31 oktober 2021 's avonds, is mevr. Bogaert D., rechter in de politierechtbank van Oost-Vlaanderen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. - is dhr. De Craecker A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar, dewelke in werking treedt op 1 november 2021.

Deze machtiging is hernieuwbaar.

Bij koninklijk besluit van 17 februari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/02/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021030307 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot invoering van een aanvullend pensioen aan sommige personeelsleden van het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 17/02/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021020622 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Edingen type koninklijk besluit prom. 17/02/2021 pub. 11/03/2021 numac 2021040789 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1987 houdende de benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 17/02/2021 pub. 15/03/2021 numac 2021040623 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende materialen en voorwerpen van metaal en legering die bestemd zijn om in aanraking te worden gebracht met voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 17/02/2021 pub. 04/03/2021 numac 2021040609 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende de opheffing van de financiële bepalingen van uitvoeringsbesluiten op grond van de wet van 11 maart 2018 met betrekking tot de financiering van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 17/02/2021 pub. 05/03/2021 numac 2021040662 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2018 tot uitvoering van de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano, wat betreft de maatschappelijke zetel, het bestuur en de werking, en tot aanpassing van diverse besluiten betreffende de rechtsvoorgangers van Sciensano type koninklijk besluit prom. 17/02/2021 pub. 22/02/2021 numac 2021040593 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende aanstelling van revisoren bij het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten sluiten, is mevr. Franquinet M., eerste advocaat-generaal bij het arbeidshof te Luik, gemachtigd om haar ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar, dewelke in werking treedt op 1 november 2021.

Deze machtiging is hernieuwbaar.

Bij koninklijke besluiten van 4 mei 2021, die in werking 31 oktober 2021 's avonds: - is dhr. Boeynaems L., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, in ruste gesteld.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is dhr. Ruchard J.-.M., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. - is dhr. Vandenbroucke P., substituut-procureur des Konings bij het parket Charleroi, in ruste gesteld.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Er is, op zijn uitdrukkelijk verzoek, een einde gesteld aan het behoud van de hoedanigheid van magistraat.

Bij koninklijk besluit van 13 juni 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021041955 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende het telewerk voor personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan type koninklijk besluit prom. 13/06/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021021124 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit inzake het centraal register van economische knipperlichten met het oog op de opsporing van ondernemingen in financiële moeilijkheden type koninklijk besluit prom. 13/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021286 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2021 type koninklijk besluit prom. 13/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021288 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2021 type koninklijk besluit prom. 13/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021205 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2021 aan het Secretariaat van het trustfonds voor het Speciale Programma sluiten, dat in werking treedt op 31 oktober 2021 's avonds, is aan dhr. Seghers J. ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het vijfde kanton Gent.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 18 juli 2021, - is het verlof wegens opdracht, verleend aan mevr. Vanovermeire V., rechter in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, verlengd voor de duur van één jaar met ingang van 16 oktober 2021. - is het verlof wegens opdracht, verleend aan dhr. Van Iseghem P., rechter in de ondernemingsrechtbank te Gent, verlengd voor de duur van één jaar met ingang van 16 oktober 2021. - is de aanwijzing van mevr. Lardinois J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant, tot rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 november 2021.

Bij koninklijk besluit van 30 juli 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 27/08/2021 numac 2021031949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot optimalisatie van de maritieme arbeidsbepalingen type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021032026 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de planning van het medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 17/09/2021 numac 2021021791 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 30/08/2021 numac 2021042778 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage van 22.000 euro aan de « Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw » voor het begrotingsjaar 2021 type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 27/08/2021 numac 2021042802 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 31 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 09/08/2021 numac 2021021164 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, financien, sociale zekerheid, mobiliteit en vervoer, beleid en ondersteuning en justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 7, § 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021032270 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verlaging van de activiteitsdrempels inzake bepaalde vergoedingen of tegemoetkomingen voor zorgverleners wat betreft het referentiejaar 2020, ingevolge COVID-19 sluiten, is de aanwijzing van mevr.

Clérin V., substituut-procureur des Konings bij het parket Luik, tot eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 26 oktober 2021.

Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021032012 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 betreffende vervoerbare drukapparatuur en het koninklijk besluit van 2 november 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 29/09/2021 numac 2021021505 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008 tot invoering van een sociaal pensioenplan voor de arbeiders in ondernemingen van de technische land- en tuinbouwwerken en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 15/09/2021 numac 2021203124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021204256 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van het loonplafond type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021021270 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de invoering van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 12/10/2021 numac 2021032809 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 2, §§ 2 en 3, tweede lid, 14, § 3, en artikel 19, derde en vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, wat de maatschappijen van onderlinge bijstand bedoeld in artikel 43bis, § 1, eerste lid, van dezelfde wet betreft type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 29/09/2021 numac 2021203650 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende het sociaal sectoraal pensioenplan voor de werknemers tewerkgesteld in een onderneming die behoort tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden sluiten, is de aanwijzing van dhr.

Malagnini R., substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Luik, tot het mandaat van federaal magistraat bij het federaal parket, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 14 oktober 2021.

Bij koninklijke besluiten van 12 september 2021, - die uitwerking hebben sedert 1 juni 2021, is het vergund de titel van het ambt van rechter in ondernemingszaken in de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, eershalve te voeren aan: o Dhr. De Wachter J.; o Dhr. van Dael J. - dat uitwerking heeft sedert 30 juni 2021 `s avonds, is aan dhr.

Dedecker L., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Veurne.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^