Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 februari 2021
gepubliceerd op 29 maart 2021

Koninklijk besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Edingen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2021020622
pub.
29/03/2021
prom.
17/02/2021
ELI
eli/besluit/2021/02/17/2021020622/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 FEBRUARI 2021. - Koninklijk besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Edingen


VERSLAG AAN DE KONING Sire, De wet van 11 juli 2019 betreffende diverse bepalingen in strafzaken (publicatie in het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2019) bevat een aantal artikelen met betrekking tot de plaatsing in een transitiehuis in de wet van 17 mei 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (2) type wet prom. 17/05/2006 pub. 16/06/2009 numac 2009000376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoerings-modaliteiten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de externe rechtspositie van personen die veroordeeld zijn tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.

Op 30 juli 2018 werd een oproep aan kandidaten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad met het oog op de uitbating van twee transitiehuizen. Het ging hierbij in oorsprong om een pilootproject voor de duur van één jaar : een transitiehuis in Vlaanderen en één in Wallonië. Indien de evaluatie positief is, is het de bedoeling om het project uit te breiden naar 100 plaatsen over het hele land.

In Wallonië werd de opdracht voor uitbating van het transitiehuis te Edingen toegewezen aan G4S Care NV, in samenwerking met Exodus Nederland (project Sterkhuis).

Dit transitiehuis is sinds 1 januari 2020 operationeel. Omdat deze uitbatingsperiode ten einde loopt, werd een evaluatie uitgevoerd met oog op een verlenging. Het transitiehuis van Mechelen kreeg reeds een positieve evaluatie en werd verlengd tot 1 september 2021. Daarnaast wordt een eerder conceptuele algemene analyse voorbereid in het kader van de ev. uitbreiding van plaatsen.

De financiële tussenkomst voor de uitbating te Edingen kreeg de vorm van een subsidie, zoals geregeld bij koninklijk besluit van 22 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/07/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019030796 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk Besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Mechelen en te Edingen type koninklijk besluit prom. 22/07/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019030795 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk Besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Mechelen en te Edingen sluiten.

Gezien de positieve evaluatie van het project te Edingen hebben we de eer een besluit ter ondertekening aan uwe Majesteit voor te leggen, teneinde deze financiële tussenkomst in de vorm van een subsidie te verlengen voor een periode van acht maanden. Dit heeft tot doel de pilootprojecten te Mechelen en Edingen te synchroniseren.

Dit besluit bepaalt de betalingsmodaliteiten van deze subsidie, de rechtvaardigingsdocumenten die aan de FOD Justitie dienen te worden voorgelegd en definieert de subsidieerbare kosten.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE

17 FEBRUARI 2021. - Koninklijk besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Edingen FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat van 22 mei 2003, inzonderheid op de artikelen 121-124;

Gelet op de Financiewet voor het begrotingsjaar 2021 van 22 december 2020;

Gelet op de wet van 17 mei 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (2) type wet prom. 17/05/2006 pub. 16/06/2009 numac 2009000376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoerings-modaliteiten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, artikel 9/2, § 3, ingevoegd bij de wet van 11 juli 2018, artikel 70;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 1968 tot inrichting en coördinatie van de controles op de toekenning en op de aanwending van de toelagen;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 houdende de administratieve en begrotingscontrole, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/07/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019030796 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk Besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Mechelen en te Edingen type koninklijk besluit prom. 22/07/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019030795 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk Besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Mechelen en te Edingen sluiten tot erkenning van een transitiehuis te Edingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/07/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019030796 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk Besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Mechelen en te Edingen type koninklijk besluit prom. 22/07/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019030795 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk Besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Mechelen en te Edingen sluiten tot bepaling van de normen voor de erkenning als transitiehuis en houdende de exploitatievoorwaarden voor een transitiehuis;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/07/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019030796 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk Besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Mechelen en te Edingen type koninklijk besluit prom. 22/07/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019030795 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk Besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Mechelen en te Edingen sluiten tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Mechelen en te Edingen;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, geaccrediteerd bij de Minister van Justitie, gegeven op 14 januari 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris van Begroting, gegeven op 22 januari 2021;

Gelet op het artikel 8, § 2, 2°, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit uitgezonderd van een regelgevingsimpactanalyse;

Overwegende dat het, gezien de erkenning die is verleend aan het transitiehuis van Edingen, noodzakelijk is aan de exploitant de nodige subsidies toe te kennen voor de kosten die verbonden zijn aan de plaatsing;

Overwegende dat het eerste werkjaar positief werd geëvalueerd, en dat een verderzetting wenselijk is;

Op de voordracht van de Minister van Justitie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1) Transitiehuis: het transitiehuis zoals bepaald in artikel 9/2, § 1, van de wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten van 17 mei 2006;2) De exploitant: G4S Care NV, in samenwerking met Exodus Nederland;3) De verantwoordelijke: de verantwoordelijke van het transitiehuis zoals bepaald in artikel 35 van het koninklijk besluit van 22 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/07/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019030796 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk Besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Mechelen en te Edingen type koninklijk besluit prom. 22/07/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019030795 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk Besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Mechelen en te Edingen sluiten tot bepaling van de normen voor de erkenning als transitiehuis en houdende de exploitatievoorwaarden voor een transitiehuis. HOOFDSTUK 2. - Financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Edingen

Art. 2.Een toelage van 607.657,95 euro wordt toegekend aan de exploitant van het transitiehuis te Edingen.

Deze toelage is een financiële tussenkomst voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 augustus 2021 voor de kosten verbonden aan de plaatsing van veroordeelden in een transitiehuis.

Deze wordt toegekend om te voorzien in de exploitatie van het transitiehuis te Edingen, dewelke bij koninklijk besluit van 22 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/07/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019030796 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk Besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Mechelen en te Edingen type koninklijk besluit prom. 22/07/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019030795 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk Besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Mechelen en te Edingen sluiten erkend werd als inrichting waar veroordeelden kunnen geplaatst worden om hun vrijheidsstraf te ondergaan.

Art. 3.§ 1. De toelagen voor de exploitatie van het transitiehuis te Edingen worden uitbetaald als volgt: - eerste schijf: 364.594,77 euro (60%); - tweede schijf: 121.531,59 euro (20%); - derde schijf : 121.531,59 euro (20%). § 2. De eerste schijf wordt uitbetaald bij de inwerkingtreding van dit besluit. § 3. Vier maanden na de inwerkingtreding van dit besluit worden door de exploitant aan de Federale Overheidsdienst Justitie volgende stukken voorgelegd: - een overzicht van de gemaakte kosten per dag per veroordeelde; - een verslag betreffende de activiteiten van het transitiehuis gedurende de periode waarvoor een overzicht van gemaakte kosten wordt voorgelegd.

De tweede schijf wordt uitbetaald na aanvaarding van deze stukken door de Federale Overheidsdienst Justitie. § 4. Zeven maanden na de inwerkingtreding van dit besluit worden door de exploitant aan de Federale Overheidsdienst Justitie de in § 3 genoemde stukken voorgelegd.

De derde schijf wordt uitbetaald na aanvaarding van deze stukken door de Federale Overheidsdienst Justitie.

Art. 4.Worden uitsluitend aanvaard als subsidieerbare kosten: 1) personeelskosten;2) kosten voor levensonderhoud van veroordeelden;3) werkingskosten;4) weddes en sociale lasten;5) telefoon- en communicatiekosten;6) kosten voor informatica;7) kosten voor huur, inrichting en onderhoud van gebouwen;8) kosten voor de organisatie van activiteiten en begeleiding van veroordeelden.

Art. 5.Alle facturen en overzichten van kosten worden door de verantwoordelijke voor echt verklaard, gedateerd en ondertekend.

De rechtvaardiging van de vrijstelling inzake BTW moet op de facturen en overzichten van kosten vermeld worden.

Art. 6.Elke niet verantwoorde subsidie moet worden terugbetaald.

Art. 7.Op de dag van inwerkingtreding van dit besluit verliest het koninklijk besluit van 22 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/07/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019030796 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk Besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Mechelen en te Edingen type koninklijk besluit prom. 22/07/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019030795 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk Besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Mechelen en te Edingen sluiten tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Mechelen en te Edingen haar werking.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

Art. 9.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 februari 2021.

FILIP Van Koningswege : De Vice-eerste minister en minister van Justitie en Noordzee, V. VAN QUICKENBORNE

^