Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 februari 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/02/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021040541 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie type wet prom. 17/02/2021 pub. 25/02/2021 numac 2021040566 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van de in het buitenlandgelegen onroerende goederen type wet prom. 17/02/2021 pub. 25/02/2021 numac 2021040569 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de invoering van een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen type wet prom. 17/02/2021 pub. 24/06/2021 numac 2021042353 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur van het jaar 2019 en van de uitvoeringsrekeningen van de begrotingen van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren type wet prom. 17/02/2021 pub. 01/03/2022 numac 2022030810 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de invoering van een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 17/02/2021 pub. 01/03/2022 numac 2022030808 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van de in het buitenland gelegen onroerende goederen. - Duitse vertaling type wet prom. 17/02/2021 pub. 03/04/2023 numac 2023030639 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 17/02/2021 pub. 21/12/2023 numac 2023047879 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/02/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021020622 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Edingen type koninklijk besluit prom. 17/02/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021030307 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot invoering van een aanvullend pensioen aan sommige personeelsleden van het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 17/02/2021 pub. 22/02/2021 numac 2021040593 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende aanstelling van revisoren bij het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 17/02/2021 pub. 04/03/2021 numac 2021040609 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende de opheffing van de financiële bepalingen van uitvoeringsbesluiten op grond van de wet van 11 maart 2018 met betrekking tot de financiering van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 17/02/2021 pub. 15/03/2021 numac 2021040623 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende materialen en voorwerpen van metaal en legering die bestemd zijn om in aanraking te worden gebracht met voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 17/02/2021 pub. 05/03/2021 numac 2021040662 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2018 tot uitvoering van de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano, wat betreft de maatschappelijke zetel, het bestuur en de werking, en tot aanpassing van diverse besluiten betreffende de rechtsvoorgangers van Sciensano type koninklijk besluit prom. 17/02/2021 pub. 11/03/2021 numac 2021040789 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1987 houdende de benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 17/02/2021 pub. 06/10/2022 numac 2022033340 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende materialen en voorwerpen van metaal en legering die bestemd zijn om in aanraking te worden gebracht met voedingsmiddelen. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/02/2021 pub. 03/03/2021 numac 2021030430 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot delegatie van bevoegdheid en van tekenbevoegdheid aan de leidende ambtenaren van Brussel openbaar ambt type ministerieel besluit prom. 17/02/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021030445 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - U.C.M. type ministerieel besluit prom. 17/02/2021 pub. 01/03/2021 numac 2021200784 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2017 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 17/02/2021 pub. 02/03/2022 numac 2022020397 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Nubo CVBA SO als sociale onderneming

erratum

type erratum prom. 17/02/2021 pub. 11/03/2021 numac 2021040749 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van de in het buitenland gelegen onroerende goederen. - Errata
^