Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 maart 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/03/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021020604 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de organisatie van de intervakrichtingencomité binnen Defensie type koninklijk besluit prom. 17/02/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021020622 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Edingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2021 numac 2021030759 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3391 van 8 maart 2021, worden de sergeant van het reservekader ****. ****, op 1 december 2020 aangesteld in de graad van onderluitenant in het reservekader, in **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2021 numac 2021030762 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3392 van 8 maart 2021, worden de sergeant van het reservekader ****. ****, op 1 december 2020 aangesteld in de graad van onderluitenant in het reservekader, in zij type koninklijk besluit prom. 14/03/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021030781 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 22, § 1, f), van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie type koninklijk besluit prom. 03/03/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021030787 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit ter ondersteuning van jongeren en studenten in een kwetsbare situatie ingevolge de COVID-19 crisis type koninklijk besluit prom. 18/03/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021030809 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2021 numac 2021030817 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 maart 2021, uitwerking hebbend met ingang van 31 januari 2021`s avonds, is mevr. Poumay M.-H., secretaris bij het parket Luik, op haar verzoek in ruste gesteld; Betrokkene mag haar aanspraak op p Bij koninklijk besluit van 9 maart 2021, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klass(...) type koninklijk besluit prom. 16/03/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021040980 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van zes leden van het Tariferingsbureau inzake natuurrampen type koninklijk besluit prom. 22/03/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021040993 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers type koninklijk besluit prom. 25/03/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021041003 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling voor het jaar 2021 van 30 april 2021 als uiterlijke datum waarop de minister aan de netbeheerder de instructie geeft tot organisatie van de veiling bedoeld in artikel 7undecies, § 6, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021200260 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, inzake de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2019 voor de geregionaliseerde Franstalige gezondheidssectoren type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021200848 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid" type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021201048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende de tewerkstelling en de vorming van personen die tot de risicogroepen behoren type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021200179 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot opheffing en vervanging, wat het toepassingsgebied betreft, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001 betreffende de eindejaarstoelage voor de Brusselse ambulante sectoren type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021200254 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de goederenbehandeling voor rekening van derden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/03/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021020659 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling

decreet

type decreet prom. 01/03/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021201178 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot invoering van een gemeenschappelijk thesauriebeheer voor de instellingen van de Duitstalige Gemeenschap type decreet prom. 11/02/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021201304 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 7 juni 2018 tot aanwijzing van inspecteurs met toepassing van het decreet van 11 december 2017 betreffende integratie en samenleven in diversiteit

beschikking

type beschikking prom. 11/03/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021030638 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende diensten inzake begroting, financiën, boekhouding en controle

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 29/03/2021 numac 2021201111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 24 februari 2021 werd mevrouw SCAILLET Martine, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen door Mevrouw de Voorzitter van dez type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 29/03/2021 numac 2021201133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 8 maart 2021 werd de heer PILOY Luc, rechter in sociale zaken als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de Voorzitter van deze type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 29/03/2021 numac 2021201135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 8 maart 2021 werd de heer BUYSSCHAERT Daniel, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de Vo type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 29/03/2021 numac 2021201357 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel. - Beschikking Bij beschikking van 8 februari 2021 werd de heer Nicolas BODSON, plaatsvervangend rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel, door de Voorz Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022.

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 29/03/2021 numac 2021201359 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidshof Brussel. - Beschikking Bij beschikking van 7 januari 2021, werd de heer ROULLING Christian, plaatsvervangend raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het Arbeidshof te Brussel, door de Eerste Voorzitter van dit Hof aangeweze

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 29/03/2021 numac 2021201365 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank Luik. - Beschikking Bij beschikking van 26 januari 2021 werd de heer André LEFEBVRE, plaatsvervangend rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Luik, door de Voorzitter van deze Rechtbank aangewezen type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 29/03/2021 numac 2021201364 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank Luik. - Beschikking Bij beschikking van 3 februari 2021 werd de heer Pierre BAUVIN, rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank van Luik, door de Voorzitter van deze Rechtbank aangewezen om het ambt van

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 18/03/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021020654 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 13 februari 2020 betreffende de administratiekosten van de Brusselse verzekeringsinstellingen type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 18/03/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021020655 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de uitoefening van het recht van indeplaatsstelling door de Brusselse regionale maatschappijen van onderlinge bijstand en de Brusselse Hulpkas

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/03/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021030839 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 29/03/2021 numac 2021201106 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel. Bij besluit van de Directeur-generaal van 18 februari 2021, dat uitwerking hee wordt de heer Levi SOLLIE, te Antwerpen, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot g(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/03/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021201399 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de goedkeuring van de opleidingsprofielen opgesteld door de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" in 2020 type besluit van de waalse regering prom. 11/03/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021201431 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse regering houdende goedkeuring van het in overeenstemming brengen van de statuten van de "Société régionale d'investissement de Wallonie" , afgekort S.R.I.W.

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 29/03/2021 numac 2021030870 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België ter verlenging van de overeenkomst met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders 1. Inleiding Op 30 april 2020 sloten Nederland en België een overeenkomst op basis van artikel (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/03/2021 numac 2021201463 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde: griffiers (m/v/x) bij het Arbeidshof Brussel. - Selectienummer: BFG20155 Er zijn 2 laureaten. Deze selectie we(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. (...) type lijst prom. -- pub. 29/03/2021 numac 2021201488 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal inspecteurs (niveau B) voor Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG21084 Solliciteren kan tot 14/04/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 29/03/2021 numac 2021201493 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Economisten (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG21087 Solliciteren kan tot 16/04/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorw(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

erratum

type erratum prom. 16/03/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021041006 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende bepalingen inzake gezinsfiscaliteit en de stopzetting van het permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie. - Erratum type erratum prom. 16/03/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021041007 bron federale overheidsdienst financien Wet teneinde een grotere transparantie van de Dienst Voorafgaande Beslissingen te garanderen. - Erratum

document

type document prom. 11/02/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021201303 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 17 december 2009 tot vastlegging van de persoonlijke participatie in de inrichtingen en diensten van de Duitstalige Gemeenschap voor gehandicapten type document prom. 04/03/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021201302 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot beperking van de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de kinderopvang type document prom. 11/02/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021201305 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 19 juli 2012 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan personeelsleden van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2021 numac 2021030770 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 3394 van 8 maart 2021: Worden benoemd tot de hogere graad in het reservekader in hun ****, op 28 ma In de graad van kapitein-commandant, de kapitein ****. **** **** de graad van kapitein, de ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2021 numac 2021201201 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit v Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij voornoemde Commissie, als vertegenwoordigers van Belgisch(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/03/2021 numac 2021040967 bron grondwettelijk hof Oproep tot de kandidaten voor een ambt van rechter in het Grondwettelijk Hof Het Belgisch Staatsblad van 18 maart 2021 maakte een vacature bekend van een ambt van Nederlandstalig rechter in het Grondwettelijk Hof. In de vacature zal worden vo De kandidaten moeten Belg zijn, ten volle veertig jaar oud zijn en ten minste vijf jaar lid zijn ge(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 29/03/2021 numac 2021030707 bron rekenhof **** van **** redacteurs, niveau **** **** vergelijkend **** voor **** redacteurs, niveau **** (****/****), dat door het Rekenhof werd ingericht met als referentie 2020/****, werd afgesloten op 10 maart 2021. Hieronder(...) **** **** **** ****(...)

document

type document prom. -- pub. 29/03/2021 numac 2021030869 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van België en Luxemburg ter verlenging van het Akkoord in onderling overleg van 19 mei 2020 met 1. Inleiding Op 19 mei 2020 sloten Luxemburg en België een Akkoord in onderling overleg op basis(...) type document prom. -- pub. 29/03/2021 numac 2021201204 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve. - Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het bont en kleinvel Bij besluit van de Directeur-generaal van 11 maart 2021, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch St worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor het bont en kleinvel worden benoemd : 1. (...) type document prom. -- pub. 29/03/2021 numac 2021201298 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering vanuit de klasse A1 naar functies van de klasse A2 voor de Rechterlijke Orde. - Selectienummer: BFG21019 - BFG21019 - Attaché A2 selectie, oriëntering en certifiëring m/v/x). De medewerker Solliciteren kan tot 12 april 2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich(...) type document prom. -- pub. 29/03/2021 numac 2021201486 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés B&B (niveau A1) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: BNG21170 Deze selectie werd afgesloten op 23/03/2021. Er zijn geen g(...) type document prom. -- pub. 29/03/2021 numac 2021201501 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs Speciale Technieken (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG21010 Deze selectie werd afgesloten op 17/03/2021. Er is 1 laureaat. De(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 gesl(...)
^