Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 augustus 2021

Notariaat Bij koninklijk besluit van 29 november 2017, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan mevr. Verbruggen L., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Anderlecht Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2021032329
pub.
13/08/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 29 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017205809 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid" type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 02/01/2018 numac 2017013274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het sectoraal pensioenstelsel ingericht in de subsectoren voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017205805 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of 59 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017031738 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Overeenkomstencommissie logopedisten - verzekeringsinstellingen type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017204853 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar mits een loopbaan van 35 jaar voor de mindervalide werknemers of de werknemers met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017204993 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58/59 jaar met 40 jaar loopbaan type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 04/01/2018 numac 2017204847 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan mevr.

Verbruggen L., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Anderlecht (grondgebied van het eerste kanton).

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 februari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/02/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020040427 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Hoge Raad voor Normalisatie sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan dhr. Van Pelt L., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het tweede kanton).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 24 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044720 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 599.400 euro voor de werking van de Permanentiedienst Salduz voor het begrotingsjaar 2020 type koninklijk besluit prom. 24/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020044668 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen betreffende de begunstigden van het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie type koninklijk besluit prom. 24/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044693 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 15, 25 en 26 van de wet van 20 juli 2020 tot verstrekking van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO's in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen type koninklijk besluit prom. 24/12/2020 pub. 10/02/2021 numac 2020205308 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die, op het ogenblik van de beëindiging van de overeenkomst, 59 jaar zijn en een beroepsverleden van ten minste 35 jaar kunnen bewijzen als loontrekkend werknemer en die een zwaar beroep hebben uitgeoefend type koninklijk besluit prom. 24/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020044717 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting en benoeming van een regeringscommissaris bij Infrabel type koninklijk besluit prom. 24/12/2020 pub. 10/02/2021 numac 2020205381 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1976 betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 24/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044697 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot verlenging van de toekenningstermijn en de maximumduur van de in aanmerking komende kredieten voor een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO's in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus, en daarmee verbonden maatregelen sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan dhr. Germay P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Luik (grondgebied van het tweede kanton).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren

Bij koninklijk besluit van 20 januari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/01/2021 pub. 27/01/2021 numac 2021020167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het toekennen van een toeslag voor werknemers die in 2020 tijdelijk werkloos werden gesteld type koninklijk besluit prom. 20/01/2021 pub. 09/02/2021 numac 2021020272 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van bandagisten en orthopedisten sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan mevr. Wellekens O., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het tweede kanton).

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluiten van 20 januari 2021 en 28 april 2021, die in werking treden op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan dhr. Van Nuffel M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het zesde kanton).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 7 februari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/02/2021 pub. 26/02/2021 numac 2021020384 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van € 2.178.000 voor de werking van de Centrale Raad der Niet-Confessionele Levensbeschouwelijke Gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. 07/02/2021 pub. 23/02/2021 numac 2020205515 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld (1) type koninklijk besluit prom. 07/02/2021 pub. 12/03/2021 numac 2021030465 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan dhr. Meunier A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Dalhem.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 februari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/02/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021020622 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Edingen type koninklijk besluit prom. 17/02/2021 pub. 05/03/2021 numac 2021040662 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2018 tot uitvoering van de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano, wat betreft de maatschappelijke zetel, het bestuur en de werking, en tot aanpassing van diverse besluiten betreffende de rechtsvoorgangers van Sciensano type koninklijk besluit prom. 17/02/2021 pub. 11/03/2021 numac 2021040789 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1987 houdende de benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 17/02/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021030307 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot invoering van een aanvullend pensioen aan sommige personeelsleden van het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 17/02/2021 pub. 04/03/2021 numac 2021040609 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende de opheffing van de financiële bepalingen van uitvoeringsbesluiten op grond van de wet van 11 maart 2018 met betrekking tot de financiering van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 17/02/2021 pub. 22/02/2021 numac 2021040593 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende aanstelling van revisoren bij het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 17/02/2021 pub. 15/03/2021 numac 2021040623 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende materialen en voorwerpen van metaal en legering die bestemd zijn om in aanraking te worden gebracht met voedingsmiddelen sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan dhr. Corne A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Verviers (grondgebied van het tweede kanton).

Bij koninklijk besluit van 22 februari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/2021 pub. 03/03/2021 numac 2021040694 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 november 2016 houdende aanwijzing van beheerders in de raad van beheer van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 22/02/2021 pub. 26/03/2021 numac 2021030766 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 1967 houdende benoeming van de leden der Belgische afvaardiging bij de Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie type koninklijk besluit prom. 22/02/2021 pub. 15/03/2021 numac 2021040684 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 32 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 22/02/2021 pub. 05/03/2021 numac 2021200434 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 22/02/2021 pub. 22/03/2021 numac 2021200467 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46/25 van 15 december 2020, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties type koninklijk besluit prom. 22/02/2021 pub. 17/03/2021 numac 2021020479 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, § 2, B., e), en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 22/02/2021 pub. 24/03/2021 numac 2021040455 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende beschermende maatregelen tegen quarantaineorganismen bij planten en plantaardige producten en tot wijziging van diverse bepalingen inzake schadelijke organismen sluiten, die in werking treden op de datum van de eedaflegging van hun opvolger, - is aan dhr. Van Roosbroeck P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Mol.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is aan mevr. Callens Ch., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Lendelede.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 3 maart 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2021 pub. 09/03/2021 numac 2021040880 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Instituut van de auto-experts type koninklijk besluit prom. 03/03/2021 pub. 19/03/2021 numac 2021030533 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van FEDRIS, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's type koninklijk besluit prom. 03/03/2021 pub. 17/03/2021 numac 2021200870 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6. - Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 03/03/2021 pub. 31/03/2021 numac 2021030532 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/03/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021030787 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit ter ondersteuning van jongeren en studenten in een kwetsbare situatie ingevolge de COVID-19 crisis sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan dhr. Verstraeten O., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Beveren.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 18 juli 2021, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden: - is mevr. Stoop N., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het tweede kanton), benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De standplaats is gevestigd te Antwerpen (grondgebied van het tweede kanton). - is mevr. Ruysen K., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het tweede kanton), benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De standplaats is gevestigd te Antwerpen (grondgebied van het tweede kanton). - is dhr. Siffert G., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het zesde kanton), benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De standplaats is gevestigd te Antwerpen (grondgebied van het zesde kanton). - is dhr. Peeters A., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen,.

De standplaats is gevestigd te Stabroek. - is mevr. Van Roosbroeck A.-S., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Mol, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De standplaats is gevestigd te Mol. - is mevr. Vrolix M., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Hasselt (grondgebied van het eerste kanton), benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Limburg.

De standplaats is gevestigd te Hasselt (grondgebied van het eerste kanton). - is mevr. Van de Mosselaer S., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De standplaats is gevestigd te Anderlecht (grondgebied van het eerste kanton). - is dhr. Roegiers C., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Beveren, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

De standplaats is gevestigd te Beveren. - is dhr. Noreillie P., master in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Lendelede, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.

De standplaats is gevestigd te Lendelede. - is dhr. Notarrigo G., master in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Luik.

De standplaats is gevestigd te Luik (grondgebied van het tweede kanton). - is mevr. Wathelet A.-C., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Verviers (grondgebied van het tweede kanton), benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Luik.

Zij oefent haar ambt eveneens uit in de gebiedsomschrijving van het gerechtelijk arrondissement Eupen.

De standplaats is gevestigd te Verviers (grondgebied van het tweede kanton). - is mevr. Galand E., master in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Dalhem, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Luik.

De standplaats is gevestigd te Dalhem.

Bij ministeriële besluiten van 30 juli 2021, - dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van mevr.

Verduyn D. als geassocieerd notaris ter standplaats Wellen, is het verzoek tot uitbreiding van associatie « Wilsens en Cleeren » ter standplaats Wellen van dhr Wilsens F. en mevr. Cleeren N, notarissen ter standplaats Wellen, met mevr. Verduyn D., kandidaat-notaris, om de associatie "WILSENS, CLEEREN & VERDUYN" ter standplaats Wellen te vormen, goedgekeurd.

Mevr. Verduyn D. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Wellen. - dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van dhr.

Monteyne J. als geassocieerd notaris ter standplaats Machelen, is het verzoek tot associatie van dhr. Roosens R., notaris ter standplaats Machelen, en van dhr. Monteyne J., kandidaat-notaris, om de associatie "Roosens & Monteyne", ter standplaats Machelen te vormen, goedgekeurd.

Dhr. Monteyne J. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Machelen. - dat in werking treedt op 1 oktober 2021, is het verzoek tot uitbreiding van de associatie "DEHAENE Annick en Luc" ter standplaats Gent (grondgebied van het vierde kanton) van mevr. Dehaene A. en dhr.

Dehaene L., notarissen ter standplaats Gent (grondgebied van het vierde kanton), met mevr. Balcaen A., kandidaat-notaris, om de associatie "DEHAENE-BALCAEN", ter standplaats Gent (grondgebied van het vierde kanton) te vormen, goedgekeurd.

Mevr. Balcaen A. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Gent (grondgebied van het vierde kanton). - dat in werking treedt de datum van de eedaflegging van dhr. Lombardo F. als geassocieerd notaris ter standplaats Aubel, is het verzoek tot associatie van dhr. Mertens Ph., notaris ter standplaats Aubel, en van dhr. Lombardo F., kandidaat-notaris, om de associatie « Philippe MERTENS & Frédéric LOMBARDO », ter standplaats Aubel, te vormen goedgekeurd.

M. Lombardo F., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Aubel.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^