Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 juli 2021
gepubliceerd op 23 augustus 2021

Koninklijk besluit tot verlaging van de activiteitsdrempels inzake bepaalde vergoedingen of tegemoetkomingen voor zorgverleners wat betreft het referentiejaar 2020, ingevolge COVID-19

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2021032270
pub.
23/08/2021
prom.
30/07/2021
ELI
eli/besluit/2021/07/30/2021032270/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot verlaging van de activiteitsdrempels inzake bepaalde vergoedingen of tegemoetkomingen voor zorgverleners wat betreft het referentiejaar 2020, ingevolge COVID-19


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 36bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 december 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/12/1997 pub. 11/02/1998 numac 1998022015 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten sluiten en gewijzigd bij wet van 11 augustus 2017; artikel 36bis, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 december 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/12/1997 pub. 11/02/1998 numac 1998022015 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten sluiten en gewijzigd bij wet van 30 oktober 2018, artikel 36sexies, ingevoegd bij de wet van 22 augustus 2002 en gewijzigd bij de wet van 22 december 2003, artikel 37, § 13, gewijzigd bij de wet van 10 augustus 2001 en artikel 54, vervangen bij wet van 30 oktober 2018;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 09/05/2002 numac 2002022359 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de forfaitaire tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor de specifieke kosten van de diensten thuisverpleging en van de voorwaarden voor het toekennen van die tegemoetkoming type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002000229 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 02/07/2002 numac 2002022353 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002022352 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 1991 houdende vaststelling van de normen waaraan een ziekenhuisapotheek moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002022351 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende bepaling van de algemene minimumvoorwaarden waaraan het medisch dossier bedoeld in artikel 15 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, moet voldoen type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 24/04/2002 numac 2002022339 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een regeringscommissaris bij de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 24/04/2002 numac 2002022340 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een regeringscommissaris bij het Studiecentrum voor Kernenergie sluiten tot vaststelling van de forfaitaire tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor de specifieke kosten van de diensten thuisverpleging en van de voorwaarden voor het toekennen van die tegemoetkoming;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 februari 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/02/2005 pub. 28/02/2005 numac 2005022137 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke-ringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de kinesitherapeuten voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van dossiers sluiten tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de kinesitherapeuten voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van dossiers;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013022572 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële vergoeding verleent aan de verpleegkundigen voor de gevolgde continue opleiding sluiten tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële vergoeding verleent aan de verpleegkundigen voor de gevolgde continue opleiding;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 juni 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/06/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040448 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de huisartsen voor gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers. sluiten tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de huisartsen voor gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 augustus 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014125 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit van 17 augustus 2019 tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de verpleegkundigen voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van dossiers sluiten tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de verpleegkundigen voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van dossiers;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 mei 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/05/2020 pub. 26/05/2020 numac 2020041221 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale en andere voordelen aan sommige zorgverleners die geacht worden te zijn toegetreden tot de hen betreffende akkoorden of overeenkomsten sluiten tot instelling van een regeling van sociale en andere voordelen aan sommige zorgverleners die geacht worden te zijn toegetreden tot de hen betreffende akkoorden of overeenkomsten;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 mei 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten0 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de vroedvrouwen voor gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 mei 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten1 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de tandheelkundigen voor gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers in 2020.

Gelet op het ministerieel besluit van 13 september 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten2 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzake de accreditering van artsen;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19-pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, artikel 2;

Gelet op het advies van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen, gegeven op 30 november 2020;

Gelet op het advies van de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen, gegeven op 17 december 2020;

Gelet op het advies van de Nationale commissie apothekers-verzekeringsinstellingen, gegeven op 18 december 2020;

Gelet op het advies van de Overeenkomstencommissie kinesitherapeuten-verzekeringsinstellingen, gegeven op 22 december 2020;

Gelet op het advies van de Overeenkomstencommissie logopedisten-verzekeringsinstellingen, gegeven op 26 november 2020;

Gelet op het advies van de Overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen, gegeven op 9 december 2020;

Gelet op het advies van de Overeenkomstencommissie vroedvrouwen -verzekeringsinstellingen, gegeven op 9 februari 2021;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 20 januari 2021;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 25 januari 2021;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 maart 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 30 juni 2021;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikels 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat het vanuit het oogpunt van rechtszekerheid aangewezen is dat de maatregelen die inzake de reductie van activiteitsdrempels van bepaalde vergoedingen of tegemoetkomingen worden genomen, teneinde het effect van COVID-19 voor het referentiejaar 2020 te verdisconteren, zo spoedig mogelijk gekend zijn en bij voorkeur voorafgaand aan de start van de aanvraagperiode van deze vergoedingen of tegemoetkomingen;

Gelet op de adviesaanvraag binnen vijf dagen, die op 8 juli 2021 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. Inzake de hiernavolgende bepalingen worden de activiteitsdrempels geformuleerd als hetzij een bedrag van terugbetalingen van aangerekende verstrekkingen opgenomen in de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, hetzij een aantal dergelijke verstrekkingen of waarden, hetzij een gemiddelde wekelijkse beroepsactiviteit, voor de berekening voor het referentiejaar 2020, gereduceerd met een percentage vastgelegd in bijlage bij dit besluit: - artikel 122octies bis, § 4, d) van het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994; - artikel 3, § 1, 2° uitsluitend wat betreft de drempel van 13 basisverstrekkingen en artikel 3, § 5, 2e lid uitsluitend wat betreft de drempel van 11 basisverstrekkingen van koninklijk besluit van 16 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 09/05/2002 numac 2002022359 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de forfaitaire tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor de specifieke kosten van de diensten thuisverpleging en van de voorwaarden voor het toekennen van die tegemoetkoming type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002000229 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 02/07/2002 numac 2002022353 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002022352 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 1991 houdende vaststelling van de normen waaraan een ziekenhuisapotheek moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002022351 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende bepaling van de algemene minimumvoorwaarden waaraan het medisch dossier bedoeld in artikel 15 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, moet voldoen type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 24/04/2002 numac 2002022339 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een regeringscommissaris bij de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 24/04/2002 numac 2002022340 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een regeringscommissaris bij het Studiecentrum voor Kernenergie sluiten tot vaststelling van de forfaitaire tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor de specifieke kosten van de diensten thuisverpleging en van de voorwaarden voor het toekennen van die tegemoetkoming; - artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 februari 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/02/2005 pub. 28/02/2005 numac 2005022137 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke-ringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de kinesitherapeuten voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van dossiers sluiten tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de kinesitherapeuten voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van dossiers; - artikel 2, 4°, koninklijk besluit van 14 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013022572 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële vergoeding verleent aan de verpleegkundigen voor de gevolgde continue opleiding sluiten tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële vergoeding verleent aan de verpleegkundigen voor de gevolgde continue opleiding; - artikel 3 § 2, van het koninklijk besluit van 30 juni 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/06/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040448 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de huisartsen voor gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers. sluiten tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de huisartsen voor gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers; - artikel 3, 2°, van koninklijk besluit van 17 augustus 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014125 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit van 17 augustus 2019 tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de verpleegkundigen voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van dossiers sluiten tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de verpleegkundigen voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van dossiers; - artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 mei 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/05/2020 pub. 26/05/2020 numac 2020041221 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale en andere voordelen aan sommige zorgverleners die geacht worden te zijn toegetreden tot de hen betreffende akkoorden of overeenkomsten sluiten tot instelling van een regeling van sociale en andere voordelen aan sommige zorgverleners die geacht worden te zijn toegetreden tot de hen betreffende akkoorden of overeenkomsten; - artikel 3, 2°, van het koninklijk besluit van 6 mei 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten0 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de vroedvrouwen voor gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers; - artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 25 mei 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten1 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de tandheelkundigen voor gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers in 2020; - artikel 1 van het ministerieel besluit van 13 september 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten2 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzake de accreditering van artsen.

Onder referentiejaar wordt verstaan het jaar waarop deze drempels worden berekend. Als referentiejaar 2020 wordt voor toepassing inzake het voormeld koninklijk besluit van 16 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 09/05/2002 numac 2002022359 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de forfaitaire tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor de specifieke kosten van de diensten thuisverpleging en van de voorwaarden voor het toekennen van die tegemoetkoming type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002000229 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 02/07/2002 numac 2002022353 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002022352 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 1991 houdende vaststelling van de normen waaraan een ziekenhuisapotheek moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002022351 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende bepaling van de algemene minimumvoorwaarden waaraan het medisch dossier bedoeld in artikel 15 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, moet voldoen type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 24/04/2002 numac 2002022339 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een regeringscommissaris bij de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 24/04/2002 numac 2002022340 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een regeringscommissaris bij het Studiecentrum voor Kernenergie sluiten beschouwd het 2e, 3e en 4e kwartaal van 2020 en het 1e kwartaal van 2021. § 2. Indien deze reductie decimalen bevat wordt naar boven afgerond tot het eerstvolgende gehele getal. § 3. Het bepaalde in paragraaf 1 is niet van toepassing op drempels boven dewelke de zorgverlener geen recht op de desbetreffende vergoedingen of tegemoetkomingen zou hebben.

Art. 2.Het reductiepercentage vastgelegd in artikel 1 van dit besluit kan worden verhoogd door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging (CGV) van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) op basis van een rapportage monitoring COVID houdende een vergelijking tussen de geboekte gegevens voor referentiejaar 2020 ten aanzien van referentiejaar 2019, voorgelegd door de Directie actuariaat en budget, Dienst geneeskundige verzorging van het RIZIV. Het verhoogde percentage kan worden gedifferentieerd per beroepsgroep, waaronder wordt verstaan: apothekers, artsen, kinesitherapeuten, logopedisten, tandheelkundigen, verpleegkundigen, vroedvrouwen, en elke eventuele verdere specificatie die het CGV aangewezen acht voor zover de rapportage vermeld in het vorige lid dit toe laat.

Het verhoogde percentage bedraagt maximaal het procentuele reductie geboekte gegevens voor referentiejaar 2020, zoals die blijkt uit de rapportage vermeld in het eerste lid.

Het verhoogde percentage wordt door het CGV vastgelegd ten laatste op 31 juli 2021 en gepubliceerd op de website van het RIZIV overeenkomstig de modaliteiten te bepalen door dit Instituut.

Art. 3.Het CGV kan beslissen bepaalde bijzondere prestaties gerelateerd aan de COVID-19-crisis te includeren in de berekening van de activiteitsdrempels.

Een dergelijke beslissing wordt door het CGV vastgelegd ten laatste op 31 juli 2021 en gepubliceerd op de website van het RIZIV overeenkomstig de modaliteiten te bepalen door dit Instituut.

Art. 4.Betaaltermijnen van vergoedingen of tegemoetkomingen gevat door dit besluit, welke aflopen voorafgaand aan de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad of een (stilzwijgende) beslissing van het CGV overeenkomstig artikel 2 of 3, worden verlengd met een volledige kalendermaand vanaf de laatste van deze data, onverminderd bepalingen die een verdere verdaging voorzien.

Art. 5.Dit besluit is van toepassing voor referentiejaar 2020, zoals omschreven in artikel 1 van dit besluit.

Art. 6.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te L'Ile d'Yeu, 30 juli 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Fr. VANDENBROUCKE x BIJLAGE: Reductiepercentage referentiejaar 2020

Beroepstitel

Reductiepercentage

Apothekers

5,00

Artsen


Huisarts

5,00

Arts-specialist in de anesthesie-reanimatie

13,01

Arts-specialist in de heelkunde

15,52

Arts-specialist in de neurochirurgie

15,64

Arts-specialist in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

12,7

Arts-specialist in de geriatrie

10,84

Arts-specialist in de gynaecologie-verloskunde

12,43

Arts-specialist in de oftalmologie

15,22

Arts-specialist in de otorhinolaryngologie

22,23

Arts-specialist in de urologie

18,03

Arts-specialist in de orthopedische heelkunde

18,46

Arts-specialist in de stomatologie

17,62

Arts-specialist in de dermato-venereologie

14,44

Arts-specialist in medische oncologie

5,25

Arts-specialist in de inwendige geneeskunde

5,00

Arts-specialist in de pneumologie

14,59

Arts-specialist in de gastro-enterologie

14,23

Arts-specialist in de pediatrie

11,93

Arts-specialist in de cardiologie

14,01

Arts-specialist in de neuropsychiatrie

16,18

Arts-specialist in de neurologie

14,05

Arts-specialist in de psychiatrie

6,28

Arts-specialist in de reumatologie

13,77

Arts-specialist in de fysische geneeskunde en de revalidatie

19,72

Arts-specialist in de klinische biologie

5,00

Arts-specialist in de pathologische anatomie

14,99

Arts-specialist in de röntgendiagnose

10,06

Arts-specialist in de radiotherapie-oncologie

5,00

Arts-specialist in de nucleaire geneeskunde

14,01

Arts-specialist in de acute geneeskunde

19,69

Arts-specialist in de urgentiegeneeskunde

5,00

Huisarts op basis van verworven rechten zoals bedoeld in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen

5,00

Arts zonder bijzondere beroepstitel en zonder verworven rechten

5,00

Kinesitherapeuten

10,61

Logopedisten

17,02

Tandheelkundigen

14,45

Verpleegkundigen

5,00

Vroedvrouwen

5,00


Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 30 juli 2021 tot verlaging van de activiteitsdrempels inzake bepaalde vergoedingen of tegemoetkomingen voor zorgverleners wat betreft het referentiejaar 2020, ingevolge COVID-19.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Fr. VANDENBROUCKE

^