Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 16 april 2002
gepubliceerd op 24 april 2002

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een regeringscommissaris bij de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen

bron
ministerie van economische zaken
numac
2002022339
pub.
24/04/2002
prom.
16/04/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 APRIL 2002. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een regeringscommissaris bij de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, inzonderheid op artikel 179, § 2, vervangen bij de wet van 11 januari 1991;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen, inzonderheid op artikel 18, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 oktober 1991;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 oktober 1991 tot ontslag en aanstelling van de voorzitter, de ondervoorzitters, de leden van de raad van bestuur en de regeringscommissarissen bij de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen;

Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer en van Onze Staatssecretaris voor Energie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan de heer J. Michiels wordt eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van regeringscommissaris bij de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen.

Art. 2.De heer Luc Barbé wordt benoemd tot regeringscommissaris bij de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen, ter vervanging van de heer J. Michiels.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer en Onze Staatssecretaris voor Energie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 april 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT De Staatssecretaris voor Energie, O. DELEUZE

^