Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 16 april 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002000229 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 27/04/2002 numac 2002012535 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, 5 en 6 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 20/06/2002 numac 2002012663 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de aanvullende personeelsformatie bij de personeelsformatie van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen tot uitvoering van de overgangsbepalingen van de wet van 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsbesturen en van sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 24/04/2002 numac 2002022339 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een regeringscommissaris bij de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 24/04/2002 numac 2002022340 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een regeringscommissaris bij het Studiecentrum voor Kernenergie type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002022352 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 1991 houdende vaststelling van de normen waaraan een ziekenhuisapotheek moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002022351 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende bepaling van de algemene minimumvoorwaarden waaraan het medisch dossier bedoeld in artikel 15 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, moet voldoen type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002022350 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1995 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 02/07/2002 numac 2002022353 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 09/05/2002 numac 2002022359 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de forfaitaire tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor de specifieke kosten van de diensten thuisverpleging en van de voorwaarden voor het toekennen van die tegemoetkoming type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 07/03/2008 numac 2008000211 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 01/06/2002 numac 2002022381 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, van het koninklijk besluit van 12 april 1984 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 01/06/2002 numac 2002022400 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van EUR 7.500,00 aan de C.V.B.A. « Centre d'Entreprises Dansaert » voor de organisatie, in het kader van het netwerk EMERIT van centra van ondernemingen van sociale en solidaire economie, van een seminarie/werkbezoek met het oog op de invoering van een model van inschakelingstraject door een economische activiteit

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/04/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002012664 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 16 april 2002 tot vaststelling van de aanvullende personeelsformatie bij de personeelsformatie van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen tot uitvoering van de overgangsbepalingen van de wet van 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsbesturen en van sommige instellingen van openbaar nut type ministerieel besluit prom. 16/04/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002027543 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatie- afdeling 14 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 16/04/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002027546 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 06 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 16/04/2002 pub. 18/06/2002 numac 2002035759 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit tot wijziging van het besluit van 6 september 2001 houdende aanwijzing van de bevoegde ambtenaren in het Vlaams Gewest ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 gesloten tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken
^