Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 30 juli 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/07/2021 pub. 27/08/2021 numac 2021021687 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 39/79 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de studenten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 09/08/2021 numac 2021021164 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, financien, sociale zekerheid, mobiliteit en vervoer, beleid en ondersteuning en justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 7, § 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 27/08/2021 numac 2021021692 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 15/09/2021 numac 2021021691 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de heer Bernardo HERMAN als lid van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 17/09/2021 numac 2021021791 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 27/08/2021 numac 2021031949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot optimalisatie van de maritieme arbeidsbepalingen type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021032026 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de planning van het medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021032163 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot erkenning van een bevoorradingscrisis van aardolie en aardolieproducten in provincie Luik type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 09/08/2021 numac 2021032234 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2020 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2021, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 95 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021032270 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verlaging van de activiteitsdrempels inzake bepaalde vergoedingen of tegemoetkomingen voor zorgverleners wat betreft het referentiejaar 2020, ingevolge COVID-19 type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032283 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van Sciensano type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 17/08/2021 numac 2021032313 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 24/08/2021 numac 2021032348 bron regie der gebouwen Koninklijk Besluit tot verlening van een Staatswaarborg aan de Regie der Gebouwen in de context van het DBFM-project voor de bouw van een nieuwe penitentiaire inrichting te Antwerpen type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021032405 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende vierde verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 en bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende het nieuw beleid type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 15/09/2021 numac 2021032802 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 250 euro aan de vzw "Greenpeace Belgium" type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021032803 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 250 euro aan de vzw "WWF-Belgium" type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021042678 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het kalenderjaar 2021 van de bedragen van de vergoedingen voor de maatregelen die zijn voorzien in de sociale akkoorden die betrekking hebben op de gezondheidssector en die op 1 maart 2000, 28 november 2000, 26 april 2005, 18 juli 2005, 4 februari 2011, 25 februari 2011 en 24 oktober 2012 door de federale regering werden gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers en van de maatregelen die zijn voorzien in het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep voorzien in de akkoorden van 4 maart 2010 en 17 maart 2010, voor zover zij betrekking hebben op werknemers tewerkgesteld bij de werkgevers in de sector van de thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door het Rode Kruis en die vallen onder de toepassing van de Sociale Maribel type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021042757 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 23 april 2021 tot implementatie van het UNESCO verdrag van 2 november 2001 ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water en de bescherming van waardevolle wrakken type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 30/08/2021 numac 2021042778 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage van 22.000 euro aan de « Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw » voor het begrotingsjaar 2021 type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 26/08/2021 numac 2021042777 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan sommige personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 27/08/2021 numac 2021042802 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 31 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/07/2021 pub. 06/08/2021 numac 2021031950 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot toekenning van een vergoeding voor onderhoud van het uniform aan de personeelsleden van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen,
^