Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 augustus 2019
gepubliceerd op 03 september 2019

Koninklijk besluit van 17 augustus 2019 tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de verpleegkundigen voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van dossiers

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019014125
pub.
03/09/2019
prom.
17/08/2019
ELI
eli/besluit/2019/08/17/2019014125/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 AUGUSTUS 2019. - Koninklijk besluit van 17 augustus 2019 tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de verpleegkundigen voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van dossiers


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 36sexies, ingevoegd bij de wet van 22 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de rechten van de patiënt type wet prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten en gewijzigd bij de wet van 22 december 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 04/05/2007 numac 2006023375 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de verpleegkundigen voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van dossiers sluiten tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de verpleegkundigen voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van dossiers Gelet op het voorstel van de Overeenkomstencommissie verpleegkundigen - verzekeringsinstellingen, gedaan op 20 februari 2019;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 13 maart 2019;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 18 maart 2019;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 april 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 27 mei 2019;

Gelet op advies 66.289 van de Raad van State, gegeven op 24 juni 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Dit besluit bepaalt de voorwaarden en de modaliteiten waaronder een verpleegkundige een jaarlijkse tegemoetkoming van het RIZIV kan krijgen in de kosten verbonden aan het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de patiëntendossiers. HOOFDSTUK 2. - Definities

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° De verpleegkundige: de verpleegkundige die beschikt over een RIZIV-nummer dat aan de verpleegkundige is voorbehouden;2° Jaar van de premie: het kalenderjaar waarvoor de tegemoetkoming wordt toegekend. HOOFDSTUK 3. - ToekenninGSvoorwaarden

Art. 3.Om de tegemoetkoming te kunnen genieten, moet de verpleegkundige aan de volgende voorwaarden voldoen: 1° De verpleegkundige moet individueel toegetreden zijn tot de nationale overeenkomst tussen de verpleegkundigen en de verzekeringsinstellingen, die is gesloten door de overeenkomstencommissie, bedoeld in artikel 26 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor het volledige premiejaar. Voor het premiejaar waarin de verpleegkundige voor de eerste keer bij het RIZIV is ingeschreven, volstaat het dat hij in de loop van dat jaar tot de overeenkomst toetreedt; 2° Op naam van de verpleegkundige moet er in het premiejaar minimum 7.000 W-waarden aan terugbetaalde verpleegkundige verstrekkingen, opgenomen in artikel 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, zijn geboekt in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. 3° Alleen de verpleegkundige die gedurende het volledige of een deel van het premiejaar een softwarepakket gebruikt dat aanvaard is door de Overeenkomstencommissie verpleegkundigen - verzekeringsinstellingen na eenvormig advies van het eHealth-platform, komt voor de jaarlijkse tegemoetkoming in aanmerking. HOOFDSTUK 4. - Bedrag van de tegemoetkoming

Art. 4.De jaarlijkse tegemoetkoming voor de premie bedraagt 800 euro. HOOFDSTUK 5. - Toekenningsmodaliteiten

Art. 5.Om de tegemoetkoming te verkrijgen, dient de verpleegkundige bij de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV een aanvraag om tegemoetkoming in die de volgende elementen bevat: 1° Het jaar van de premie waarvoor hij de tegemoetkoming vraagt;2° Het rekeningnummer waarop de tegemoetkoming moet worden gestort.

Art. 6.Op straffe van verval moet de aanvraag bedoeld in artikel 5, uiterlijk op 31 oktober van het jaar dat volgt op het jaar waarop de premie betrekking heeft aan de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV worden bezorgd, overeenkomstig de nadere regels die op de website van dit instituut zijn bekendgemaakt. De aanvraag wordt elektronisch ingediend via een geautomatiseerde toepassing die door het RIZIV ter beschikking wordt gesteld.

Art. 7.Na de indiening van de aanvraag om tegemoetkoming beslist de Dienst voor Geneeskundige Verzorging of de verpleegkundige in aanmerking komt en deelt die beslissing aan de verpleegkundige mee.

Art. 8.De verpleegkundige die voor een tegemoetkoming in aanmerking komt, wordt betaald uiterlijk op 31 december van het jaar dat volgt op het jaar waarop de premie betrekking heeft.

Art. 9.De verpleegkundige kan de beslissing bedoeld in artikel 7, betwisten bij de leidend ambtenaar van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV overeenkomstig de nadere regels die op de website van het RIZIV zijn vermeld en op straffe van niet-ontvankelijkheid binnen de 60 dagen vanaf de datum van kennisgeving van de beslissing.

De betwisting wordt afgehandeld door de leidend ambtenaar of diens gemachtigde binnen de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV. HOOFDSTUK 6. - Slotbepalingen

Art. 10.Het koninklijk besluit van 21 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 04/05/2007 numac 2006023375 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de verpleegkundigen voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van dossiers sluiten tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de verpleegkundigen voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van dossiers wordt opgeheven.

Art. 11.Dit besluit is van toepassing vanaf het premiejaar 2019.

Art. 12.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 augustus 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^