Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 augustus 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021031535 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021032026 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de planning van het medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 14/08/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021032025 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de planning van het medisch aanbod, met het oog op het vaststellen van de quota voor artsen voor het jaar 2027 type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021032118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in kader van het programma "Hervestiging van vluchtelingen" type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021032119 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in kader van het programma "Hervestiging van vluchtelingen" type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021032214 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende zesde verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 en bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het COVID-19 type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021032270 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verlaging van de activiteitsdrempels inzake bepaalde vergoedingen of tegemoetkomingen voor zorgverleners wat betreft het referentiejaar 2020, ingevolge COVID-19 type koninklijk besluit prom. 06/08/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021032327 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 1927 houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen wat betreft de aangifte, betaling en diverse regels met betrekking tot de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/08/2021 numac 2021032343 bron federale overheidsdienst justitie KATHOLIEKE EREDIENST. - Avelgem. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 15 juli 2021, wordt de plaats van kerkbedienaar ten laste van de Schatkist bij de parochie van Sint-Amandus, Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 14 mei 2021. (...) type koninklijk besluit prom. 06/08/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021032362 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon type koninklijk besluit prom. 06/08/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021032363 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende het invoeren van een toelage "Overstromingen" voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die in de getroffen gemeenten liggen type koninklijk besluit prom. 14/08/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021032380 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 06/08/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021032382 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende zevende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 en bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het COVID-19 type koninklijk besluit prom. 06/08/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021032403 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende vijfde verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021032405 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende vierde verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 en bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende het nieuw beleid type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021042658 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021042678 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het kalenderjaar 2021 van de bedragen van de vergoedingen voor de maatregelen die zijn voorzien in de sociale akkoorden die betrekking hebben op de gezondheidssector en die op 1 maart 2000, 28 november 2000, 26 april 2005, 18 juli 2005, 4 februari 2011, 25 februari 2011 en 24 oktober 2012 door de federale regering werden gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers en van de maatregelen die zijn voorzien in het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep voorzien in de akkoorden van 4 maart 2010 en 17 maart 2010, voor zover zij betrekking hebben op werknemers tewerkgesteld bij de werkgevers in de sector van de thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door het Rode Kruis en die vallen onder de toepassing van de Sociale Maribel type koninklijk besluit prom. 19/08/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021042779 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de programmawet van 21 juni 2021 type koninklijk besluit prom. 14/08/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021042679 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op peterschap en op de maatregel van bijkomend verlof vanaf het kalenderjaar 2021 type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021202636 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de aanmoedigingspremie ten gunste van de werknemers van de non-profitsectoren van de Franse Gemeenschapscommissie type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021202638 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers die ontslagen worden en op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 62 jaar of ouder zijn (1) type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021202652 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende tijdskrediet en loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021202659 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, houdende de verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur type koninklijk besluit prom. 24/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021202660 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de verlenging van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 62 jaar type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021202759 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende het trekkingsrecht inzake opleiding voor de periode 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021202780 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 februari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de inspanningen ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen voor het jaar 2021 en 2022 type koninklijk besluit prom. 24/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021202844 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2020, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de betaalde voetbaltrainer type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021202666 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2020 betreffende de invoering van de flexibele arbeidsorganisatie in de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaats en de maatwerkbedrijven type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021202667 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de uitvoering van het voorakkoord van 24 november 2020 voor de social/non profitsectoren binnen Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven voor de periode 2021-2025, houdende een premie voor omkaderingspersoneel type koninklijk besluit prom. 24/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021202757 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de toewijzing van de middelen van het "Fonds voor bestaanszekerheid aan de beschutte werkplaatsen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie" type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021202766 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die ontslagen worden en op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 62 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021202767 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2009 betreffende de bepaling van het bedrag, de wijzen van toekenning en vereffening van een sluitingstoelage aan de werknemers getroffen door de sluiting van een onderneming waar minder dan 20 werknemers zijn tewerkgesteld op het ogenblik dat de onderneming haar activiteit stillegt (1) type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021203093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de toekenning van consumptiecheques type koninklijk besluit prom. 24/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021203313 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de invoering van een plan voor de toekenning van nietrecurrente resultaatsgebonden voordelen type koninklijk besluit prom. 24/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021203315 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende het toekennen van ecocheques type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021202781 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vastlegging van het vaste bedrag van de eindejaarspremie, ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2020 inzake de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021202782 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van de COVID-premie voor het personeel van de instellingen die erkend en/of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021202787 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de vastlegging, voor 2020, van de modaliteiten van financiering, de begunstigden, het bedrag en de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021202837 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die ontslagen worden en op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 62 jaar of ouder zijn (1) type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021203090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2014 en tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2018 (149048/CO/340), tot vaststelling van de bijdragen te storten door de werkgevers in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2014 tot oprichting van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de orthopedische technologieën" (1) type koninklijk besluit prom. 14/08/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021203637 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat de bedrijfsbezoeken en het beleidsadvies betreft type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021203092 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de verplichte inschrijving op de loonfiche van de professionele categorie of het niveau van de functieclassificatie waartoe de werknemer behoort type koninklijk besluit prom. 24/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021203311 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017 tot vaststelling van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant, café- en aanverwante bedrijven" type koninklijk besluit prom. 06/08/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021203983 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers type koninklijk besluit prom. 06/08/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021203990 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021031939 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 januari 2021 in toepassing van het artikel 39, 2de lid van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 betreffende de administratieve en begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak, betreffende bepaalde subsidies die worden beheerd door het bestuur Brussel Economie en Werkgelegenheid van de GOB

decreet

type decreet prom. 09/12/2020 pub. 23/08/2021 numac 2021021689 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021032157 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021032358 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal beleid, de samenwerking en de subsidie voor buitenschoolse opvang en activiteiten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021032356 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de steun voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen en de energielening

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 23/08/2021 numac 2021032377 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van Attaché A1 voor de Dienst Coördinatie & Transversale Ondersteuning binnen de Directie Coördinatie en Procedures bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Oproep tot kandidaatstell Overeenkomstig het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021032396 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bacheloropleiding bachelor in de scheepswerktuigkunde als nieuwe opleiding van de Hogere Zeevaartschool, vestiging Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021032398 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de outdoor animatie type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021032399 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van een niet-duaal structuuronderdeel in opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021032516 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 tot financiering van sommige sociale akkoorden in bepaalde gezondheidsinrichtingen en -diensten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021032542 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de toekenning van subsidies aan de havenbedrijven voor de havenkapiteinsdiensten die expliciet kunnen worden toegewezen aan de verkeersafwikkeling, de veiligheid en de vrijwaring van het milieu

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 23/08/2021 numac 2021042776 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van Assistent B1 binnen de Dienst Human Resources van de Directie Coördinatie en Procedures bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Oproep tot kandidaatstelling. - Mobiliteit en externe Overeenkomstig het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/08/2021 numac 2021021666 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Stefan DE SMET en Roger DE SMET, beiden woonplaats kiezend Dit besluit werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 mei 2021. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 23/08/2021 numac 2021021665 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Walter DEMEYERE en Anne-Marie DEMEYERE, beiden woonplaats Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 mei 2021. Deze zaak is ingeschrev(...) type bericht prom. -- pub. 23/08/2021 numac 2021021669 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Erwin DEMULLIER, Yves HOUTMEYERS en David SCHILLEMANS, all Dit besluit werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2021. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 23/08/2021 numac 2021021667 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA ZANDGROEVEN ROELANTS die woonplaats kiest bij Mr. Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A.234.188/X-17.974. Namens de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 23/08/2021 numac 2021021668 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State René MYNCKE en Luc LEFEBVRE, beiden woonplaats kiezend bij Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 234.189/X-17.975. Namens de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 23/08/2021 numac 2021032258 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevrouw C. VRIGNON c.s. heeft de nietigverklaring gevorde Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 26 januari 2021. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 23/08/2021 numac 2021032257 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE c.s. heeft de nieti Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 233.127/XV-4701. Voor de Hoofdgriffier, Cécile(...) type bericht prom. -- pub. 23/08/2021 numac 2021032260 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Belgische Parkeerfederatie heeft de nietigverklari Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 maart 2021. Deze zaak is ingeschre(...) type bericht prom. -- pub. 23/08/2021 numac 2021032261 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Nationaal Eigenaars- en Mede-eigenaarssyndicaat c.s Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2021. Deze zaak is ingeschre(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 23/08/2021 numac 2021203696 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 23 juli 2021, is het laboratorium Flamant Analyse BV, Paardeweide 24B te 4824 EH Breda , erkend geworden voor de volgende scop(...) Groep : 6 Methode : Procedure 52 Gebaseerd op : NEN 5896 Verrichting en principe : Identif(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/08/2021 numac 2021203944 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Projectleiders (m/v/x) (niveau A1) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB21026 Solliciteren kan tot 07/09/2021 via www.selor.be De gedetai(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 23/08/2021 numac 2021203984 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Materiaalbeheerder (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG21113 Solliciteren kan tot 09/07/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, dee(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 23/08/2021 numac 2021204011 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Preventieadviseurs niveau 2 (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG21177 Solliciteren kan tot 13/09/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinh(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 23/08/2021 numac 2021204013 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Sociaal afgevaardigden (niveau B) voor Brusselse Gewestelijke Huisvestigingsmaatschappij. - Selectienummer: AFB21031 Solliciteren kan tot 15/09/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebes(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 23/08/2021 numac 2021021673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor camerasystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 27 januari 2020, wordt de onderneming E.S. ENTREPRISES, met als ondern Bij besluit van 27 januari 2020, wordt de onderneming FERMAX BELGIUM, met als ondernemingsnumme(...) type vergunning prom. -- pub. 23/08/2021 numac 2021032337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor camerasystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 30 augustus 2019, wordt de onderneming AUVA, met als ondernemingsnumme Bij besluit van 30 augustus 2019, wordt de heer BACKX PIETERJAN, met als ondernemingsnummer 089(...) type vergunning prom. -- pub. 23/08/2021 numac 2021032520 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de grensoverschrijdende fusie door opslorping van een verzekeringsonderneming naar Oostenrijks recht door een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht Overeenkomstig artikel 102 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van De fusie door opslorping en de voormelde daarmee samenhangende overdracht werden door de Oostenrijk(...) type vergunning prom. -- pub. 23/08/2021 numac 2021042748 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 11/08/2021 wordt de vergunning voor het organiseren v Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit: Statische bew(...) type vergunning prom. -- pub. 23/08/2021 numac 2021042798 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 23/06/2021, wordt het besluit van 13/04/2017 tot vernieuwi De woorden ``SKYUNIT SRL'' worden vervangen door ``PROTECTION UNIT EVENTS BV''. (...)

erratum

type erratum prom. 27/06/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021032439 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 2018 tot vaststelling van het bedragen de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/08/2021 numac 2021021684 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 augustus 2021, wordt mevrouw Laura MOTTE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister in een betrekking van het Franse taalkader, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/08/2021 numac 2021021690 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 augustus 2021, wordt de mevrouw Laura GOMEZ AGUIRRE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang va Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/08/2021 numac 2021032282 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 juli 2021, wordt de heer Stan MINNE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang va Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/08/2021 numac 2021032504 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 april 2021 wordt mevrouw Stefanie POLYN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een betrekk Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/08/2021 numac 2021032330 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Oproep tot kandidaten voor de commissie radiofarmacie opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle De commissie radiofarmacie, ingesteld bij hoofdstuk IV, afdeling 4 van het koninklijk besluit van 12 juli 2015 betreffende radioa 1. het uitbrengen van een advies aangaande de aanvragen tot erkenning als radiofarmaceut; 2. het(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/08/2021 numac 2021032367 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling . - Vacante betrekking van adjunct-directeur/directrice generaal (A4+) en van directeur/directrice generaal (A5) van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid in de Nederlandstalige en de Franstalige taalrollen (...) - adjunct-directeur/directrice generaal (A4+) van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid - dir(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/08/2021 numac 2021032368 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling . - Vacante betrekking van directeur/directrice-diensthoofd (A4) Planning bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussel Mobiliteit in de Nederlandtalige taalrol Brussel Mobiliteit is onderworpen aan de(...) - directeur/directrice-diensthoofd (A4) Planning bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brus(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/08/2021 numac 2021032369 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling . - Vacante betrekking van directeur/directrice-diensthoofd (A4) HR en Financiën bij Leefmilieu Brussel in de Nederlandstalige taalrol en de Franstalige taalrol Leefmilieu Brussel is onderworpen aan de bepali(...) - Directeur/directrice-diensthoofd (A4) HR en Financiën bij Leefmilieu Brussel Overeenkomstig 44(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/08/2021 numac 2021032371 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling . - Vacante betrekking Administratief Coördinator/Coördinatrice (A5) bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) in de Nederlandstalige taalrol en de Franstalige taalrol De Dienst vo(...) - Administratief Coördinator/Coördinatrice (A5) bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Me(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/08/2021 numac 2021032370 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling . - Vacante betrekking directeur/directrice-diensthoofd HRM en transversale administratieve diensten (A4) bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) in de Nederlandtalige taalrol en in(...) De Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) is onderworpen aan de bepalingen(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/08/2021 numac 2021032438 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats wordt vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is een beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef. Het maximum **** **** Attaché jurist voor de **** **** bij het College van procureurs-ge(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/08/2021 numac 2021032437 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats wordt vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is een beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef. Het maximum **** **** **** **** ****2 voor de **** **** bij het College(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/08/2021 numac 2021032531 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats wordt vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is een beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef. Het maximum **** **** Attaché jurist voor de **** **** bij het College van ****(...)

document

type document prom. -- pub. 23/08/2021 numac 2021203986 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Coördinatoren van wetenschappelijke projecten "Human factors & Medicine" (m/v/x) (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG21116 Deze selectie w(...) Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 23/08/2021 numac 2021204014 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Sociaal afgevaardigde (niveau B) voor de Brusselse Gewestelijke Huisvestigingsmaatschappij. - Selectienummer: ANB21015 Solliciteren kan tot 07/09/2021 via www.selor.be De gedetailleerde fun(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie word(...)
^