Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 november 2017

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 februari 2017, dat in werking treedt op 30 november 2017 `s avonds, is mevr. Roosen G., rechter in de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij Bij koninklijke besluiten van 22 februari 2017, - dat in werking treedt op 30 november 2017 (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017013869
pub.
03/11/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 09/03/2017 numac 2016012278 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de bewakingsdiensten" type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 23/02/2017 numac 2017010300 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1 en 24 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de betaling van voorschotten door een belastingplichtige die kwartaalaangiften indient type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017020184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2017, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017200820 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2017, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50, 51 en 77/4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017200819 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2017, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers sluiten, dat in werking treedt op 30 november 2017 `s avonds, is mevr. Roosen G., rechter in de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 22 februari 2017, - dat in werking treedt op 30 november 2017 `s avonds, is de heer Floren D., kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan de heer Van Trimpont D., rechter in de politierechtbank te Oost-Vlaanderen en ondervoorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 december 2017.

Bij koninklijk besluit van 18 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017020322 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 25/04/2017 numac 2017011554 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de evaluatiecriteria van de afdelingsvoorzitters, ondervoorzitters van de vrederechters en rechters in de politierechtbank, afdelingsprocureurs, afdelingsauditeurs, adjunct-procureurs des Konings van Brussel en adjunct-arbeidsauditeurs van Brussel en de weging van de criteria sluiten, dat in werking treedt op 30 november 2017 `s avonds, is de heer Cambier J., afdelingsprocureur bij het parket te Bergen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 7 mei 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2017 pub. 15/05/2017 numac 2017202409 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 2015 tot vaststelling van bepaalde ministeriele bevoegdheden type koninklijk besluit prom. 07/05/2017 pub. 19/05/2017 numac 2017012109 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 07/05/2017 pub. 26/05/2017 numac 2017012165 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende vaststelling van de wijze van de aanwerving en bezoldiging van de contractuele personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld type koninklijk besluit prom. 07/05/2017 pub. 08/06/2017 numac 2017201054 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de permanente vorming in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 07/05/2017 pub. 08/06/2017 numac 2017201287 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2016, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen type koninklijk besluit prom. 07/05/2017 pub. 18/05/2017 numac 2017012140 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017030342 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid sluiten, dat in werking treedt op 30 november 2017 `s avonds, is aan de heer Lambers J. ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 31 mei 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017203064 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit van 31 mei 2017 betreffende de uitbreiding van de bevoegdheden van het Vakantiefonds van de Belgische houtnijverheid en ontbinding van het Vakantiefonds van de papierverwerkende en grafische nijverheid sluiten, dat in werking treedt op 30 november 2017 `s avonds, is aan de heer Petitat J. ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Gent.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 14 juni 2017, - dat uitwerking heeft op 30 november 2016 `s avonds, is aan mevr.

Moons H. ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Vilvoorde.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. - dat in werking treedt op 30 november 2017 `s avonds, is aan de heer Haentjens J. ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Lokeren.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017030889 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking en de procedures van de Raden voor opleiding en de Hoge Raad voor opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten type koninklijk besluit prom. 07/07/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017030899 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2017 aan het secretariaat van het Verdrag van Rotterdam type koninklijk besluit prom. 07/07/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017031911 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking en de procedures van de Raden voor opleiding en de Hoge Raad voor opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. - Duitse vertaling sluiten, dat in werking treedt op 30 november 2017 `s avonds, is de heer Hecq R., substituut-procureur des Konings bij het parket te Bergen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017040497 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële Staatstussenkomst voor het jaar 2017 voor de werking van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017040576 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2001 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek sluiten, dat in werking treedt op 30 november 2017 `s avonds, is aan de heer Maes L. eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen.

Bij koninklijke besluiten van 3 september 2017, die in werking treden op 30 november 2017 `s avonds : - is aan de heer Adriaenssens E. eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het elfde kanton Antwerpen. - is aan de heer Loos D. ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Schilde.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is aan de heer De Ridder E. ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Wetteren-Zele.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013559 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van FEDRIS, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's type koninklijk besluit prom. 02/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017013630 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de verlenging van de geldigheidstermijn van een subsidie van 650.000 EUR toegekend aan de VZW Paleis van Keizer Karel door het koninklijk besluit van 18 juni 2013 in toepassing van bijakte nr. 11 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 02/10/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017013374 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 02/10/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013552 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot uitbreiding van het toepassingsgebied van artikel 9ter van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 02/10/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017031589 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter toewijzing van een subsidie van 2.812.500 EUR in het kader van het wijkcontract Koningin-Vooruitgang te Schaarbeek en dit in toepassing van huidige bijakte van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 02/10/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017013703 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 4.475.000 EUR aan de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in toepassing van de huidige bij akte bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 02/10/2017 pub. 15/04/2019 numac 2019011304 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling sluiten, dat in werking treedt op 30 november 2017 `s avonds, is mevr. Adriaensens M., kamervoorzitter in het arbeidshof te Antwerpen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/10/2017 pub. 09/11/2017 numac 2017204449 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, betreffende de aanwending van de bijdragen voor de risicogroepen voor 2017, 2018 en 2019 type koninklijk besluit prom. 18/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017204615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2016 type koninklijk besluit prom. 18/10/2017 pub. 07/11/2017 numac 2017204626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de verlenging van de crisismaatregelen type koninklijk besluit prom. 18/10/2017 pub. 07/11/2017 numac 2017204605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 18/10/2017 pub. 09/11/2017 numac 2017204628 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 2017-2018 - lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 18/10/2017 pub. 09/11/2017 numac 2017204612 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 18/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017204619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar mits een loopbaan van 35 jaar voor de mindervalide werknemers of de werknemers met ernstige lichamelijke problemen - parken en tuinen sluiten, dat inwerking treedt op 30 november 2017 `s avonds, is het aan de heer Gouder de Beauregard E. vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel Waals-Brabant eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^