Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 mei 2017
gepubliceerd op 08 juni 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2016, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017201287
pub.
08/06/2017
prom.
07/05/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MEI 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2016, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Nationaal Paritair Comité voor de sport;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2016, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 mei 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Nationaal Paritair Comité voor de sport Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2016 Gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen (Overeenkomst geregistreerd op 3 november 2016 onder het nummer 135630/CO/223)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers die onder de bevoegdheid vallen van het Nationaal Paritair Comité voor de sport en op de werknemers die normale voltijdse arbeidsprestaties verrichten krachtens een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars zoals bedoeld in de wet van 24 februari 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars sluiten betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars.

Art. 2.Het gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen voor de werknemers die normale voltijdse arbeidsprestaties verrichten bedraagt het dubbele van het loonbedrag dat wordt vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 13 mei 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 25/05/2016 numac 2016202363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd sluiten (Belgisch Staatsblad van 25 mei 2016) tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2016 en treedt buiten werking op 30 juni 2017.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 mei 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^