Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 juni 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/06/2017 numac 2017011928 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 30 maart 2017, is machtiging verleend aan juffrouw **** ****, **** ****, geboren te **** op 22 ****(...) Bij koninklijk besluit van 7 april 2017, is machtiging verleend aan de heer **** **** **** ****(...) type wet prom. 09/02/2017 pub. 08/06/2017 numac 2017012321 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoering van een aftrek voor innovatie-inkomsten. - Duitse vertaling type wet prom. 28/10/2016 pub. 08/06/2017 numac 2017012322 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende verdere omzetting van de Richtlijn 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures en van de Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ. - Duitse vertaling type wet prom. 23/05/2017 pub. 08/06/2017 numac 2017012398 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende de militaire programmering van investeringen voor de periode 2016-2030

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 08/06/2017 numac 2017012345 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van energiegerelateerde producten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 08/06/2017 numac 2017012421 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2017 numac 2017012431 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 22 mei 2017, - is de heer Miguet R., ereplaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Borgloon, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk - is mevr. Lefebve C., eerste voorzitter in het hof van beroep Bergen, bevorderd tot Grootofficier (...) type koninklijk besluit prom. 25/05/2017 pub. 08/06/2017 numac 2017012441 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van de voorzitster van de Franstalige kamer van de Commissie van beroep van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren type koninklijk besluit prom. 25/05/2017 pub. 08/06/2017 numac 2017012439 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van twee leden van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2017 numac 2017012443 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 mei 2017, is benoemd als stagiair in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, mevr. Bakunde Mukundwa M.-W., assistent op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de Franst Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging. Bij ministeriële besluiten v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2017 numac 2017012456 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 mei 2017, - dat uitwerking heeft op 30 april 2017 's avonds, is aan mevr. Seret M., ontslag verleend, op haar verzoek, uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aa - is aan de heer Vanhecke D., ontslag verleend, op zijn verzoek, uit zijn ambt van rechter in hande(...) type koninklijk besluit prom. 07/05/2017 pub. 08/06/2017 numac 2017201054 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de permanente vorming in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 07/05/2017 pub. 08/06/2017 numac 2017201287 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2016, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 08/06/2017 numac 2017202219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1978 tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief voor het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 08/06/2017 numac 2017202297 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk en het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk betreft, van het koninklijk besluit van 5 februari 1974 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/04/2017 pub. 08/06/2017 numac 2017012248 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 2011 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, wat betreft de wijziging van de limitatieve technologieënlijst type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/06/2017 numac 2017012427 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 30 mei 2017, is het verzoek tot associatie van de heer Moerman B., notaris ter standplaats Kortrijk, en van de heer Moerman B., kandidaat-notaris, om de associatie "B & B MOERMAN", ter standpl De heer Moerman B. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Kortrijk (grondgebied van(...) type ministerieel besluit prom. 06/06/2017 pub. 08/06/2017 numac 2017012576 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea

arrest

type arrest prom. -- pub. 08/06/2017 numac 2017202654 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 56/2017 van 11 mei 2017 Rolnummer 6626 In zake : het beroep tot vernietiging van vonnissen van de Vrederechter van het kanton Neerpelt-Lommel, zetel Lommel, en de Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter E. De Groot en de rechters-v(...)

decreet

type decreet prom. 05/05/2017 pub. 08/06/2017 numac 2017012299 bron vlaamse overheid Decreet houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/05/2017 pub. 08/06/2017 numac 2017012510 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juni 2004 betreffende de verloven en afwezigheden van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVIIressorteren

document

type document prom. -- pub. 08/06/2017 numac 2017012455 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en rechtbanken Inrichting van een vergelijkende selectie voor bevordering naar het niveau C voor de Rechterlijke orde 1. In de loop van het tweede semester van 2017, zal SELOR te Brussel een vergelijkende selec(...) 2. Enkel vastbenoemde medewerkers bij de Rechterlijke orde worden tot deze selectie toegelaten. (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 08/06/2017 numac 2017012472 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2017, pagina 60468, houdende de aanwijzing tot eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel, dient in zowel de Nederlandstalige tekst als

document

type document prom. 04/05/2017 pub. 08/06/2017 numac 2017202873 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 11 december 2014 tot aanwijzing van de leden van de Adviescommissie voor de woon-, begeleidings- en verzorgingsstructuren voor bejaarden en voor de thuishulp type document prom. -- pub. 08/06/2017 numac 2017012390 bron brussels hoofdstedelijk gewest Brussel - Preventie & Veiligheid Benoeming en overdracht Bij beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 mei 2017 wordt mevrouw FICETTE Toria vanaf 1 februari 2017 definitief benoemd als eerste attachee bij Brussel-(...) Bij beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 mei 2017 wordt mevrouw COURANGE(...) type document prom. -- pub. 08/06/2017 numac 2017202642 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het glasbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 11 mei 2017, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wo worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor het glasbedrijf : 1. als vertegenwoordiger(...)
^