Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 oktober 2013

Rechterlijke Orde Bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 26 september 2013, is benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, de heer De Prez, G., secretaris bij het parke Dit artikel treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgi(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009460
pub.
08/10/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 26 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013024333 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 14/10/2013 numac 2013011508 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de herijk van meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013024357 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013003329 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omzetting van de Richtlijnen 2010/73/EU en 2010/78/EU, van het koninklijk besluit van 26 september 2006 tot uitbreiding van het begrip gekwalificeerde belegger en het begrip institutionele of professionele belegger, van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, van het koninklijk besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak, van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten en van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013003338 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende instemming met het eerste beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht « Fedesco » type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013022511 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de Algemene unie der verpleegkundigen van België type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013011505 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de dienstverleningsovereenkomst tussen de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en de Belgische Mededingingsautoriteit sluiten, is benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, de heer De Prez, G., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent.

Dit artikel treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 26 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013024333 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 14/10/2013 numac 2013011508 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de herijk van meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013024357 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013003329 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omzetting van de Richtlijnen 2010/73/EU en 2010/78/EU, van het koninklijk besluit van 26 september 2006 tot uitbreiding van het begrip gekwalificeerde belegger en het begrip institutionele of professionele belegger, van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, van het koninklijk besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak, van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten en van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013003338 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende instemming met het eerste beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht « Fedesco » type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013022511 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de Algemene unie der verpleegkundigen van België type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013011505 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de dienstverleningsovereenkomst tussen de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en de Belgische Mededingingsautoriteit sluiten, is benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings te Halle-Vilvoorde, de heer De Prez, G., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Dit artikel treedt in werking op de dag bedoeld in artikel 61, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel sluiten betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Bij koninklijke besluiten van 26 september 2013, zijn voorlopig benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings te Brussel : - de heer El Hammadi, A. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - de heer Gillet, R. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - Mevr. Vanden Eede, A. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 26 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013024333 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 14/10/2013 numac 2013011508 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de herijk van meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013024357 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013003329 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omzetting van de Richtlijnen 2010/73/EU en 2010/78/EU, van het koninklijk besluit van 26 september 2006 tot uitbreiding van het begrip gekwalificeerde belegger en het begrip institutionele of professionele belegger, van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, van het koninklijk besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak, van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten en van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013003338 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende instemming met het eerste beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht « Fedesco » type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013022511 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de Algemene unie der verpleegkundigen van België type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013011505 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de dienstverleningsovereenkomst tussen de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en de Belgische Mededingingsautoriteit sluiten, is benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, de heer Mertens, B., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^