Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 september 2013
gepubliceerd op 14 oktober 2013

Koninklijk besluit betreffende de herijk van meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011508
pub.
14/10/2013
prom.
26/09/2013
ELI
eli/besluit/2013/09/26/2013011508/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

26 SEPTEMBER 2013. - Koninklijk besluit betreffende de herijk van meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen, de artikelen 12, 15, § 2, 19, 21, 22, 23 en artikel 30, § 5, ingevoegd bij de wet van 20 juli 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 april 1979 betreffende de meetinstallaties en gedeeltelijke meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 20 december 1972 houdende gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen en tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van hoofdstuk II van deze wet, over de meetwerktuigen, de delegatie van de herijkverrichtingen toelaat en organiseert;

Overwegende dat de meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water, die in de handel worden gebracht en/of ingebruik genomen worden op grond van artikel 8 van het koninklijk besluit van 13 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006011291 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende meetinstrumenten sluiten betreffende meetinstrumenten, blijvend moeten voldoen aan minimale eisen wat betreft de nauwkeurigheid van hun meettaak;

Overwegende het koninklijk besluit van 2 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/03/2007 pub. 09/03/2007 numac 2006011551 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van bijzondere regels inzake de aanduiding van de hoeveelheid bij het op de markt brengen van sommige motorbrandstoffen en vloeibare brandstoffen in bulk sluiten tot vaststelling van bijzondere regels inzake de aanduiding van de hoeveelheid bij het op de markt brengen van sommige motorbrandstoffen en vloeibare brandstoffen in bulk;

Gelet op de mededeling aan de Europese Commissie, op 13 februari 2013, met toepassing van artikel 8, lid 1, van Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 augustus 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 1 maart 2013;

Gelet op het advies 53.618/1/V van de Raad van State, gegeven op 25 juli 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water van de nauwkeurigheidsklassen 0,5 en 1 zoals gedefinieerd in bijlage MI-005 van het koninklijk besluit van 13 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006011291 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende meetinstrumenten sluiten betreffende meetinstrumenten of onderworpen aan het koninklijk besluit van 6 april 1979 betreffende meetinstallaties en gedeeltelijke meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water zijn onderworpen aan de herijk en aan de technische controle.

De herijk heeft plaats om het jaar.

De aanvraag voor de herijk wordt door de eigenaar of de gebruiker van de meetinstallatie ingediend overeenkomstig artikel 34bis20 van het koninklijk besluit van 20 december 1972 houdende gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen en tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van hoofdstuk II van deze wet, over de meetwerktuigen.

Art. 2.Om het aanvaardingsmerk bij de herijk en de technische controle te ontvangen, voldoen de meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water aan de voorschriften bepaald in de bijlage I bij dit besluit.

Art. 3.De proeven voorgeschreven voor de herijk van de meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water worden uitgevoerd door keuringsinstellingen die hiervoor erkend zijn.

De aard van de tussenkomst wordt gespecificeerd in een gegevenskaart bepaald in de bijlage II bij dit besluit.

Art. 4.Om te worden erkend moeten de keuringsinstellingen geaccrediteerd zijn op basis van de norm NBN EN ISO/IEC 17020 als keuringsinstellingen type « A », « B » of « C ».

De andere erkenningsvoorwaarden zijn vastgelegd onder titel IIbis van het voornoemde koninklijk besluit van 20 december 1972.

De geaccrediteerde keuringsinstellingen zijn ook belast, bij het uitvoeren van de herijk, met de naleving van het koninklijk besluit van 2 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/03/2007 pub. 09/03/2007 numac 2006011551 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van bijzondere regels inzake de aanduiding van de hoeveelheid bij het op de markt brengen van sommige motorbrandstoffen en vloeibare brandstoffen in bulk sluiten tot vaststelling van bijzondere regels inzake de aanduiding van de hoeveelheid bij het op de markt brengen van sommige motorbrandstoffen en vloeibare brandstoffen in bulk.

Art. 5.Voor de meetinstallaties bedoeld in artikel 1 brengen de erkende keuringsinstellingen bij het einde van de herijkverrichtingen de aanvaardingsmerken, de uitgestelde aanvaardingsmerken, de afkeuringmerken en de verzegelingsmerken aan zoals vastgelegd in de artikelen 34bis9, 34bis16, 34bis17 en 34bis18 van het voornoemde koninklijk besluit van 20 december 1972.

Het aanvaardingsmerk bij herijk draagt de letter L in de nabijheid van de zeshoek. De aanvaardingsmerken worden geleverd door de Metrologische Dienst tegen de prijs van 25 euro.

Art. 6.De meetinstallaties bedoeld in artikel 1 waarvan de verzegelingsmerken ontbreken of beschadigd zijn worden afgekeurd.

Art. 7.Voor een overgangsperiode tot 31 december 2015, kan de Metrologische Dienst in afwijking van artikel 4, eerste lid, een voorlopige erkenning afleveren aan kandidaten die een erkenningsvraag hebben ingediend en waarvan het accreditatiedossier nog lopende is bij een accreditatie-instelling.

Art. 8.In artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 6 april 1979 betreffende de meetinstallaties en gedeeltelijke meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 juli 1993, worden de woorden « herijk en bij technische controle, naargelang van het geval, » opgeheven.

Art. 9.Artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 juli 1993, wordt vervangen als volgt : « Art 3. Meetinstallaties, meters alsmede de verschillende inrichtingen bedoeld in artikel 1 worden verzegeld door de Metrologische Dienst of door een erkende keuringsinstelling zoals bepaald in titel IIbis van het koninklijk besluit van 20 december 1972 houdende gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen en tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van hoofdstuk II van deze wet, over de meetwerktuigen. ».

Art. 10.In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 juli 1993, worden de woorden « de herijk en de technische controle » opgeheven.

Art. 11.Artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 juli 1993, wordt opgeheven.

Art. 12.In afdeling III. Meetinstallaties voor vloeistoffen andere dan water van de bijlage I van hetzelfde besluit, wordt het punt 3.3.

Periodieke ijk opgeheven.

Art. 13.In bijlage III van hetzelfde besluit, in punt 12. Eerste ijk en herijk, worden telkens de woorden « en de herijk » opgeheven.

Art. 14.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Art. 15.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 september 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE

Bijlage I bij het koninklijk besluit betreffende de herijk van meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden bijgevoegd bij ons besluit van 26 september 2013 betreffende de herijk van meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE

Bijlage II bij het koninklijk besluit betreffende de herijk van meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden bijgevoegd bij ons besluit van 26 september 2013 betreffende de herijk van meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE

^