Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 september 2013
gepubliceerd op 21 oktober 2013

Koninklijk besluit houdende instemming met het eerste beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht « Fedesco »

bron
programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling
numac
2013003338
pub.
21/10/2013
prom.
26/09/2013
ELI
eli/besluit/2013/09/26/2013003338/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

26 SEPTEMBER 2013. - Koninklijk besluit houdende instemming met het eerste beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht « Fedesco »


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappijen en de gewestelijke investeringsmaatschappijen;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 29/12/2004 numac 2004023051 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit dat aan de Federale Investeringsmaatschappij een missie toevertrouwt overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen sluiten dat aan de Federale Investeringsmaatschappij een missie toevertrouwt overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen;

Gelet op de oprichting van de naamloze vennootschap « FEDESCO », goedgekeurd door datzelfde koninklijk besluit;

Gelet op het wet van 22 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 22/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009003025 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2008 sluiten, wet houdende diverse bepalingen, meer bepaald artikels 111 en 112;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 juli 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 16 juli 2013;

Op de voordracht van Minister van Financiën, Onze Staatssecretaris voor Staatshervorming, voor de Regie der Gebouwen en voor Duurzame ontwikkeling en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het bij dit besluit gevoegde beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek rech « Fedesco » wordt goedgekeurd.

Art. 2.Het bij dit besluit gevoegde meerjareninvesteringsplan van de naamloze vennootschap van publiek rech « Fedesco » wordt goedgekeurd.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Financiën, Onze Staatssecretaris voor Staatshervorming, voor de Regie der Gebouwen en voor Duurzame ontwikkeling zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 september 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, K. GEENS De Staatssecretaris voor Staatshervorming, voor de Regie der Gebouwen en voor Duurzame ontwikkeling, S. VERHERSTRAETEN

Beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Fedesco Preambule Gelet op de artikelen 111 en 112 van de wet van 22 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 22/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009003025 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2008 sluiten houdende diverse bepalingen;

Gelet op de Europese Richtlijn 2012/27/UE met betrekking tot energie-efficiëntie;

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 20 juli 2012, Tussen : De Belgische Federale Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling, Servais Verherstraeten hierna « de Federale Staat » genoemd;

En : Fedesco, naamloze vennootschap van publiek recht, met maatschappelijke zetel Koningsstraat 47, 1000 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Jan Verschooten, in zijn hoedanigheid van Voorzitter van de Raad van Bestuur en door de heer Philippe de Saedeleer, in zijn hoedanigheid van Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur,, hierna « Fedesco » genoemd, Wordt overeengekomen wat volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voorwerp van het beheerscontract Zoals bepaald in artikel 112 van de wet van 22 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 22/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009003025 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2008 sluiten, betreft dit contract de wettelijke opdrachten toegekend aan Fedesco en opgenomen in het Koninklijk besluit dat aan de Federale Investeringsmaatschappij een missie toevertrouwt overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen : Er wordt aan FEDESCO « in de zin van de wetgeving betreffende overheidsopdrachten een uitsluitend recht verleend om voor de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten, instellingen van openbaar nut en andere diensten die onderworpen zijn aan het gezag, de controle of het toezicht van de Federale Staat, projecten te bestuderen en uit te voeren die een economische en ecologische vooruitgang garanderen, op het gebied van eco-efficiëntie, meer bepaald door het behoud, de terugwinning en het rationeel gebruik van energie, ongeacht de gebruiksvorm en de bestemming, onder meer door het gebruik van mechanismen van de Derde Investeerder, zonder beperkingen wat betreft de ingezette technologieën en de locaties van de projecten.

Fedesco zal bovendien coördineren en faciliteren bij het plaatsen van installaties voor hernieuwbare energie, in het bijzonder van zonnepanelen op gebouwen waarin de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten, instellingen van openbaar nut en andere diensten die onderworpen zijn aan het gezag, de controle of het toezicht van de Federale Staat, gehuisvest zijn. » Dit beheerscontract bevat eveneens een meerjareninvesteringsplan van Fedesco.

Artikel 2.Definities Voor dit beheerscontract wordt verstaan onder : « Derde-investeerder » : de partij die energie- en waterbesparende investeringen voorfinanciert en die zijn investeringen terugverdient, inclusief interesten, in functie van de reële energie- en waterbesparingen. De derde-investeerder kan het energiedienstenbedrijf (Operationele ESCO - Energy Services Company) zijn dat de investering realiseert of een derde partij, typisch een financiële instelling of bank. « Federale overheidsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen » : de gebouwen die gebruikt, gehuurd of beheerd worden namens de Regie der gebouwen voor de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten, de instellingen van openbaar nut en andere diensten die onderworpen zijn aan het gezag, de controle of het toezicht van de Federale Staat. « Federale overheidsgebouwen niet beheerd door de Regie der Gebouwen » : de gebouwen die gebruikt, gehuurd of beheerd worden door de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten, de instellingen van openbaar nut en andere diensten die onderworpen zijn aan het gezag, de controle of het toezicht van de Federale Staat en die niet beheerd worden door de Regie der Gebouwen. « Geschatte energie- en waterbesparingen » : de reductie van het finale verbruik van energie (elektriciteit, gas en stookolie) en water in de federale overheidsgebouwen, volgens de gegevens afkomstig van de inschatting van de gecontracteerde studiebureau's voor het meerjareninvesteringsplan, eventueel jaarlijks gecorrigeerd in functie van het jaarlijks activiteitenprogramma. « Reële energie- en waterbesparingen » : de reductie van het finale verbruik van energie (elektriciteit, gas en stookolie) en water in de federale overheidsgebouwen, berekend volgens 0de principes van het International Performance Measurement & Verification Protocol (IPMVP).

Hiervoor is facilitair management en energiemanagement nodig. « Reële financiële besparingen » : de financiële besparingen op basis van de reële energie- en waterbesparingen in de federale overheidsgebouwen, berekend volgens de principes van het International Performance Measurement & Verification Protocol (IPMVP) op basis van de gemiddelde prijzen van energie en water. « Gemiddelde prijzen van energie en water » : de gemiddelde prijzen gedurende een bepaald jaar voor elektriciteit, gas, stookolie en water zoals berekend op basis van de contracten en/of facturen, inclusief de levering, distributie, taksen en btw. Ingeval er prijswijzigingen zijn in de loop van het lopende jaar wordt het gewogen gemiddelde genomen, in functie van het aantal dagen dat de prijzen van toepassing zijn. « Reële CO2-reductie » : de reductie van de CO2-uitstoot door de reële energiebesparingen, berekend op basis van de energiemix van de betrokken energieleveranciers of -in afwezigheid hiervan- gangbare officiële normen en door de overschakeling op groene stroom of het gebruik van hernieuwbare energie. « Terugverdientijd » : de verhouding tussen de totale kost van een maatregel (excl. btw) en de geschatte jaarlijkse energiebesparing (excl. btw). « International Performance Measurement & Verification Protocol (IPMVP) » : IPMVP versie 2012, het internationale « Measurement & Verification »- of M&V-protocol zoals ontwikkeld door de Efficiency Valuation Organization (EVO). Dit protocol is aanvaard door de Belgische ESCO-vereniging (BELESCO) als het officiële M&V-protocol voor het meten en verifiëren van energiebesparingen, in het bijzonder in het kader van energieperformantiecontracten. EVO is de wereldwijde organisatie die instaat voor de ontwikkeling en disseminatie van M&V-protocollen. « Certified Measurement & Verification Professional (CMVP) » : persoon die het CMVP-certificaat, toegekend door EVO, heeft ontvangen, na het slagen in het CMVP-examen en na validering van zijn of haar professionele ervaring. De CMVP is een derde die het M&V plan opstelt of controleert en komt tussen in de de rekeningen en validatie proces voor de bepaling van de reële energie en water besparingen alsook de reële financiële besparingen. « Selectiecriteria voor prioritaire gebouwen » : de selectiecriteria voor de keuze van de gebouwen die prioritair het voorwerp uitmaken van energiebesparende maatregelen, zoals bepaald door de partijen in dit beheerscontract. « Programmatorische maatregelen » : maatregelen die toegepast kunnen worden in meerdere federale overheidsgebouwen, waarvan de gemiddelde terugverdientijden overeenstemmen met de rentabiliteitsobjectieven van het meerjareninvesteringsplan en die op een transversale manier worden geïdentificeerd, bestudeerd en uitgevoerd. « Energieprestatiecontract (EPC) » of « Onderhouds- en Energieperformantiecontracten (O-EPC) » : projecten, via gelijknamige contracten, die een globale uitvoering van energiebesparende maatregelen omvatten, inclusief de gedetailleerde studies, het onderhoud van de installaties en een resultaatsgarantie, met gebruikmaking van het mechanisme van de derde-investeerder, via een jaarlijkse betaling op basis van de reële energiebesparingen.

Energiepresatiecontracten worden samengesteld uit een werkluik (werken die de gebouweninfrastructuur wijzigen) en diensten (onderhoud en energiediensten). « Gebruikers » of « Diensten » : de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten, instellingen van openbaar nut en andere diensten die onderworpen zijn aan het gezag, de controle of het toezicht van de Federale Staat. Voormelde diensten en instellingen kunnen eigenaars of huurders zijn. Ze worden aanzien als bezetters van de federale overheidsgebouwen waarop de maatregelen voor energiebesparingen of hernieuwbare energie van toepassing zijn. « Grondige Renovatie » : Renovatie die wordt uitgevoerd op een gebouw waarbij de voorziene werken verschillende speciale technieken van het gebouw aantasten en/of verbouwing en/of uitbreiding omvatten. « Energiegegevens » : De ruwe, onbehandelde, gegevens betreffende Electriciteits- en Gasverbruik afkomstig van één of meerdere gecertifieerde bronnen, die door middel van een correcte methodologie een kwantificeerbare kwaliteitsgarantie bevatten. « Energielevering » of « Energie Contract » : Levering van gas, elektriciteit en water voor de Federaal Overheidsgebouwen. « Energiediensten » : Diensten die als doel hebben de prijs per kWh gas en elektriciteit zo minimaal mogelijk te houden binnen de mogelijkheden die het federale overheidscontract voor energielevering biedt. « Facility Management » : Dit omvat de integratie van processen binnen een organisatie, om overeengekomen diensten te ontwikkelen en in stand te houden, gericht op de ondersteuning en bevordering van de effectiviteit van het primaire proces. « Netto Geactualiseerde Waarde » : Het verschil tussen de huidige waarde van de toekomstige cash flows van een investering (via de vermindering van de energiefactuur) ten opzichte van het initiële investeringsbedrag.

Artikel 3.Opdrachten van Fedesco § 1. Dit beheerscontract moet Fedesco toelaten de volgende opdrachten uit te voeren voor de federale overheidsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen : 1. Het nauwkeurig beheer van energiestromen met als doel deze te rationaliseren en optimaliseren;2. De controle en beheersing van energiebesparingen, om het energiebesparingpotentieel van elk bezet gebouw volledig uit te putten en het verbruik op laag peil te houden voornamelijk via het principe van EnergiePrestatieContracten;3. Het onderzoeken, initiëren, realiseren, controleren, financieren en voorfinancieren van energiebesparende projecten, diensten en werken en van hernieuwbare energie in federale overheidsgebouwen, al dan niet als derde- investeerder;4. Het exploiteren van de correcte energiegegevens en facilitymanagementgegevens van de federale overheidsgebouwen, met als doel de reële energiebesparingen, de reële financiële besparingen en het potentiëel van toekomstige investeringen accuraat te kunnen bepalen in functie van de doelstellingen van de Federale Overheid;5. De Regie der Gebouwen en de Gebruikers bijstaan bij het optimaal beheer van de energiefactuur voor de levering van elektriciteit en gas in de federale overheidsgebouwen.6. Samenwerken met de stakeholders om de energie-efficiëntiemarkt in België te stimuleren.7. Het onderzoeken en realiseren van de optimale betrekkingen tussen de financiering en de terugbetaling van energie-efficiëntieprojecten.8. Bijdragen tot het naleven door de federale overheid van alle Europese en internationale verplichtingen met betrekking tot energie-efficiëntie 9.Het verwerven en overdragen van kennis en ervaring met betrekking tot energie-efficiëntiebeheer naar andere overheidsinstanties binnen en buiten België. 10. Waar nodig partnerschappen, tijdelijke verenigingen, vennootschappen scheppen om de hierboven beschreven missies tot een goed eind te brengen.11. Het coördineren en faciliteren van de plaatsing van installaties voor hernieuwbare energie zoals bepaald in artikel 2bis van het koninklijk besluit van 27 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007003609 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid federale overheidsdienst financien federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders sluiten. Deze opdrachten dienen evenzeer als leidraad voor de afzonderlijke contracten tussen Fedesco en de Gebruikers zoals bepaald in artikel 4, § 2, van dit beheerscontract. § 2. De andere opdrachten van Fedesco die haar statutair zijn toegekend, maken niet het voorwerp uit van dit beheerscontract.

TITEL II. - Contractuele relatie tussen Fedesco en de Federale Staat

Artikel 4.Contractuele relatie tussen Fedesco en de Federale Staat in het kader van dit beheerscontract § 1. Dit beheerscontract definieert de contractuele relatie tussen Fedesco en de Federale Staat, in het kader van de opdrachten van Fedesco zoals vermeld in artikel 3 van het huidige beheerscontract.

De dienstverlening wordt gespecificeerd in de gezamenlijk overeengekomen jaarlijkse activiteitenprogramma's zoals gedefinieerd in artikel 8 die worden opgesteld met de Regie der Gebouwen en de Gebruikers.

De Gebruikers en de Regie der Gebouwen dienen geen afzonderlijke contracten af te sluiten met Fedesco voor de realisatie van het jaarlijks activiteitenprogramma voor de federale overheidsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen.

De overgangsbepalingen voor de bestaande kaderovereenkomsten en contracten tussen Fedesco, de Regie der Gebouwen en de Gebruikers worden gedefinieerd onder Titel IX van dit beheerscontract. § 2. De Gebruikers van de federale overheid van wie de gebouwen niet door de Regie der Gebouwen beheerd worden, sluiten afzonderlijke contracten met Fedesco af om beroep te kunnen doen op haar diensten.

TITEL III. - Wederzijdse verbintenissen van de partijen

Artikel 5.Verbintenis van Fedesco § 1. Binnen de mogelijkheden haar verschaft door het budgettaire kader zoals gedefinieerd in artikel 6 van het huidige beheerscontract verbindt Fedesco zich tot het nemen van de nodige maatregelen om het meerjareninvesteringsplan, zoals gedefinieerd in artikel 7 van het huidige beheerscontract, te realiseren. Fedesco zorgt voor een optimaal beheer van het energiegebruik van federale overheidsgebouwen.

Dit meerjareninvesteringsplan schrijft zich onder meer in binnen de doelstellingen van de Federale Staat om de CO2-uitstoot van het energieverbruik van de federale overheidsgebouwen te reduceren met 20 % tegen 2020. § 2. Hiertoe zal Fedesco 6 verschillende activiteitentypes uitoefenen die onderverdeeld zijn in 2 categorieën : Categorie 1 : Activiteiten die aanleiding geven tot een impact op de infrastructuur van de overheidsgebouwen. Die activiteiten hebben tot doel de nodige rendabele werken te verrichten om de algemene doelstellingen van de Federale Staat met betrekking tot energiebesparingen te bereiken : 1) Onderhouds- en Energieperformantiecontracten (O-EPC) 2) Programmatorische Projecten Fedesco onderzoekt voor elk gebouw telkens of O-EPC dan wel Programmatorische Projecten het meest aangewezen zijn Categorie 2 : Activiteiten die geen impact hebben op de infrastructuur van de overheidsgebouwen en die als doel hebben het optimaal beheer van, de controle op en het stabiliseren van het energiegebruik van federale overheidsgebouwen om zo de algemene doelstellingen van de Federale Staat met betrekking tot energiebesparingen te kunnen bereiken.Die categorie van activiteiten is onafscheidbaar van de eerste categorie : 3) Activiteiten met betrekking tot het beheer van energiegegevens : a.Fedesco heeft de mogelijkheid om de energiegegevens en facilitymanagementgegevens van de federale overheidsgebouwen te kunnen exploiteren. Deze gegevens zijn de basis om de reële energiebesparingen, de reële financiële besparingen en het potentiëel van toekomstige investeringen accuraat te kunnen bepalen zoals verder uiteengezet in sectie 6. 4) Activiteiten met betrekking tot het voorbereiden en beheer van energielevering : a.De Regie der Gebouwen bijstaan bij de herziening van het lastenkohier voor energielevering aan de Federale overheid. Dit lastenkohier moet rekening houden met alle sociale en ecologische aspecten, maar moet ook garanderen dat de laagste prijs kan worden bedongen tussen de verschillende leveranciers en moet de methodologie bepalen om een correct beheer van tussentijdse prijsfluctuaties toe te laten door middel van het inzetten van energiediensten. b. De Gebruikers bijstaan bij het dagelijks beheer van de energielevering;c. De Gebruikers bijstaan bij het controleren van de energiefacturen op basis van het verbruik en de contractvoorwaarden;d. De Gebruikers bijstaan bij de terugbetaling van bedragen die onterecht geïnd werden door de energieleveranciers na de invoering van de energiemonitoring, -boekhouding en -verificatie.5) Activiteiten met betrekking tot de levering van energiediensten : a.Sensibiliseringscampagnes voor energiebesparingen op de werkplaats organiseren in de overheidsgebouwen die het voorwerp uitmaken van andere maatregelen. Fedesco zorgt ervoor dat die activiteiten aansluiten bij EMAS en dat er geen dubbel gebruik is ten opzichten van andere federale initiatieven; b. Instaan voor de opleiding van de verschillende personen die de functies bekleden die worden opgericht bij de Gebruikers en de Regie der Gebouwen in overeenstemming met de verplichtingen van dit beheerscontract (voornamelijk de Energy Managers);c. Binnen het kader van O-EPC in samenspraak met de Regie der Gebouwen de nodige en correcte inventarissen van federale overheidsgebouwen opmaken en veranderingen door de subcontractors bijhouden.6) Activiteiten met betrekking tot het levering van Measurement & Verification-diensten waar projecten uitgevoerd zijn (hiervoor zijn energiegegevens en facilitymanagement noodzakelijk) a.Elk jaar maakt Fedesco, met behulp van een softwaresysteem, in de loop van het eerste kwartaal een geconsolideerde en volgens IPMVP gevalideerde berekening van de reële energiebesparingen en de reële financiële besparingen van de verschillende investeringen in het voorgaande jaar op. Deze berekening wordt gemaakt, gebaseerd op de gegevens in het energieboekhoudingssysteem en het facilitymanagementsysteem zoals gedefinieerd door IPMVP. Deze opvolging kan ten allen tijde worden gecontrolleerd door een onafhankelijke Certified Measurement & Verification Professional (CMVP). b. De exploitatie van de energiegegevens met het oog op energiemanagementsysteem conform IPMVP.c. De nodige controles uitoefenen van alle verplichtingen van dienstverleners (Operationele Esco's) in federale overheidsgebouwen binnen het kader van O-EPC. § 3. Teneinde de doelstellingen te behalen en rekening houdend met de bestaande IT-tools, kan Fedesco voor de verschillende activiteittypes de nodige IT- tools aankopen of ontwikkelen, Research & Development-programma's ontwikkelen en realiseren al dan niet door beroep te doen op gespecialiseerde studiebureaus of consulenten. Onder meer zal Fedesco volgende ontwikkelingsactiviteiten realiseren in nauwe samenwerking met de Regie der Gebouwen conform de opdrachten gedefinieerd in Artikel 3 van dit huidige beheerscontract : ? De technische specificaties bepalen voor en het aankopen van een Energieboekhoudsysteem; ? Het continu verfijnen van O-EPC modellen, -methodologieën, -processen en -procedures; ? Processen en procedures met betrekking tot kwaliteitscontroles ontwikkelen en toepassen; ? Interne en externe processen en procedures bepalen met het oog op een optimaal beheer van de projecten ? De nodige KPI's, die betrekking hebben op haar opdrachten zoals bepaald in artikel 3, ontwikkelen en toepassen ? Het onderzoeken en ontwikkelen van een financieringstructuur waarbij wordt gezocht naar een (co-)financiering door privé investeerders waardoor de investeringsactiviteit van Fedesco (geheel of gedeeltelijk) budgetair neutraal wordt voor de Federale overheid en de leningen aangegaan voor de financiering van investeringen geen/minder impact hebben op staatsschuld. § 4. Bovendien verbindt Fedesco zich tot : - Het leveren van een bijdrage tot het bepalen van de rentabiliteit van elk uit te voeren project op basis van de definitie van « Netto Geactualiseerde Waarde » en na uitvoering de reële rentabiliteit jaarlijks te controleren volgens de state of the art indien voldoende basisgegevens betreffende het gebruik van het gebouw voorhanden zijn (nood aan concrete opgebouwde Facility Management) - Het oproepen tot het uitvoeren van projecten bij Gebruikers in functie van hun behoeftes; - Het overhandigen van de lijst van voorstellen aan de Regie der Gebouwen ter goedkeuring voor deze plannen en de aanpassingen ervan; - Het opstellen van procedures voor de realisatie van de projecten en de samenwerking tussen de stakeholders; - Het instaan voor de voorlopige en definitieve oplevering van de werken; - Het naleven van de verplichtingen van de partnershipovereenkomst tussen Fedesco en de Regie der Gebouwen. § 5. Fedesco voert een actieve dialoog met de Gebruikers over haar activiteiten. Ten minste voor de aanvang, tijdens de uitvoering en na de uitvoering van een project, organiseert Fedesco in samenspraak met de Regie der Gebouwen overleg met de respectieve Gebruiker. De Gebruikers kunnen op elk moment bijkomende informatie vragen aan Fedesco over projecten die bij hen uitgevoerd worden.

Artikel 6.Verbintenis van de Federale Staat De Federale Staat legt jaarlijks voor, in overeenstemming met de budgettaire procedure zoals gedefinieerd in artikel 12, de nodige kredieten teneinde Fedesco toe te laten het meerjareninvesteringsplan voor de federale overheidsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen, zoals gedefinieerd in artikel 7, te realiseren.

Conform artikel 5, 1., van de Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG zal de federale overheid ertoe bijdragen dat vanaf 1 januari 2014 jaarlijks 3 % van de totale vloeroppervlakte van verwarmde en/of gekoelde gebouwen die eigendom zijn van en gebruikt worden door de Belgische centrale overheid, wordt gerenoveerd om aan de minimumeisen inzake energieprestaries te voldoen die de Gewesten op grond van artikel 4 van Richtlijn 2010/31/EU hebben vastgelegd.

De Federale Staat maakt zich sterk dat de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten, de instellingen van openbaar nut en andere diensten die onderworpen zijn aan het gezag, de controle of het toezicht van de Federale Staat, hun volle medewerking verlenen aan het realiseren van het meerjareninvesteringsplan.

In het bijzonder verbindt de Federale Staat er zich toe dat de Gebruikers van federale overheidsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen : ? Operationele doelstellingen in de managementplannen van de voorzitters van het directiecomité formuleren met als doel het energieverbruik te reduceren en voor de uitvoering hiervan een actieve samenwerking opzetten met Fedesco; ? Reageren op de oproepen tot projecten die door Fedesco worden gelanceerd; ? De jaarlijkse activiteitenprogramma's en de aanpassingen ervan valideren in overleg met Fedesco en de Regie der Gebouwen; ? Aan Fedesco de verbruiksgegevens van de gebouwen doorgeven en toegang verlenen tot al de gegevens van de elektriciteits- en gasleveranciers (met inachtneming van de wetgeving betreffende de veiligheidsmachtigingen); ? Noodzakelijke gegevens verschaffen over de verschillende gebouwen voor het berekenen van energie-efficiëntie; ? De toegang tot de gebouwen garanderen in functie van de operationele behoeften en minstens tijdens de werk- of openingsuren en de naleving garanderen van de andere processen voor een vlot verloop van de projecten; ? Het gedeelte diensten van de O-EPC-contracten aan de O-EPC dienstleverancier betalen.

Aansluitend bij EMAS-initiatieven zal volgende verbintenis nageleefd worden : ? Samenwerken bij het organiseren van sensibiliseringscampagnes rond energiebesparing door « Energiewakers » aan te stellen in de betrokken gebouwen en de invoering van « Eco-teams » te bevorderen die door gebruik te maken van de verzamelde gegevens de energiebehoeften met een vooraf bepaalde target moeten kunnen reduceren;

De Federale Staat verbindt er zich toe de herziening van de samenwerkingsconventie tussen Fedesco en de Regie der Gebouwen te faciliteren zodat deze op korte termijn aansluit bij de door het huidige beheerscontract gedefinieerde activiteiten.

TITEL IV. - Meerjareninvesteringsplan en jaarlijkse activiteitenprogramma

Artikel 7.Meerjareninvesteringsplan van Fedesco Fedesco streeft de uitvoering na van het meerjareninvesteringsplan voor de federale overheidsgebouwen beheerd door de Regie der gebouwen, zoals opgenomen in bijlage 1 van het huidige beheerscontract. Het meerjareninvesteringsplan maakt integraal deel uit van het huidige beheerscontract.

Dit meerjareninvesteringsplan is opgesteld om een CO2-reductiedoelstelling van 20 % tegen 2020 in de federale overheidsgebouwen te realiseren.

Dit meerjareninvesteringsplan geldt voor vijf jaar. Het zal jaarlijks worden geëvalueerd en zal, indien nodig, op basis hiervan kunnen worden herzien in overleg tussen Fedesco en de Federale Staat.

Artikel 8.Jaarlijks activiteitenprogramma voor de federale overheidsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen § 1. Fedesco stelt jaarlijks, in samenspraak met de Regie der Gebouwen en de Gebruikers van de gebouwen, een activiteitenprogramma op voor O-EPC, studies, energiediensten, -leveringen en werken, in overeenstemming met het meerjareninvesteringsplan. Projecten worden alleen weerhouden wanneer Fedesco en de Regie der Gebouwen samen akkoord gaan over de theoretische meerwaarde (positieve netto geactualiseerde waarde over een periode van 20 jaar met inclusief alle kosten te wijten aan nodige reparaties en vervanging in die periode) en over de conformiteit met de vastgoedstrategie van de Regie der Gebouwen.

Hiertoe lanceert Fedesco jaarlijks een oproep tot projecten aan de Gebruikers en de Regie der Gebouwen en stuurt zij voorstellen door aan de Regie der Gebouwen. § 2. Het jaarlijkse activiteitenprogramma bevat zowel de projecten (investeringen en diensten) van Fedesco als de projecten van de Regie der Gebouwen in haar duurzame ontwikkelingsprogramma.

Dit jaarlijks activiteitenprogramma houdt rekening met volgende criteria : ? De gegevens in het facilitymanagementsysteem van de Regie der Gebouwen ? het meerjareninvesteringsplan ? de eigen investerings- en renovatieplannen van de Regie der Gebouwen en de Gebruikers ? de lijst van prioritaire gebouwen, opgesteld op basis van de selectiecriteria zoals gedefinieerd in artikel 10; ? de studies uitgevoerd door Fedesco of haar onderaannemers; ? de globale terugverdientijd van alle investeringen voor het gebouw; ? de globale terugverdientijd van het meerjareninvesteringsplan; ? de criteria voor het toepassen van energieperformantiecontracten; ? de voorstellen voor projecten gedaan door de Gebruikers van de gebouwen; ? de voorstellen voor projecten gedaan door de Regie der Gebouwen; ? de geplande verkoop van gebouwen; ? de geplande grondige renovatie van gebouwen; ? de geplande verhuis van overheidsdiensten naar andere gebouwen; ? het statuut van het gebouw (eigendom of huur van de federale overheid.

Gezien bepaalde maatregelen een uitvoeringstermijn hebben, van studie tot voorlopige oplevering, die langer kan zijn dan 1 jaar, kan dit jaarlijks activiteitenprogramma maatregelen bevatten die eveneens over meerdere jaren gespreid zijn.

In gevolge het jaarlijkse budgettaire kader zoals gedefinieerd in artikel 6 van dit beheerscontract, worden prioritaire projecten in het gemeenschappelijke activiteitenprogramma geïdentificeerd. § 3. Het jaarlijks activiteitenprogramma wordt opgesteld in samenwerking met de Regie der Gebouwen en de Gebruikers en goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Fedesco.

Het jaarlijks activiteitenprogramma kan herzien worden op gemotiveerd voorstel van Fedesco of op gemotiveerde vraag van de Regie der Gebouwen of de Gebruikers.

De goedkeuringsprocedure is identiek als bij de oorspronkelijke goedkeuring van het jaarlijks activiteitenprogramma.

Artikel 9.Activiteitenprogramma voor de federale overheidsgebouwen niet beheerd door de Regie der Gebouwen Fedesco stelt jaarlijks, onder meer op basis van de voorstellen die ze ontving, een activiteitenprogramma op, dat ze voorlegt aan de Gebruikers.

Het jaarlijks activiteitenprogramma voor de federale overheidsgebouwen niet beheerd door de Regie der Gebouwen wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur en door de betrokken Gebruikers.

TITEL V. - Selectiecriteria voor prioritaire gebouwen

Artikel 10.Selectiecriteria voor prioritaire gebouwen De selectiecriteria voor de identificatie van de prioritaire gebouwen zijn, in dalende volgorde van belangrijkheid : ? Het totale energieverbruik van het gebouw; ? Het energieverbruik per m2 van het gebouw; ? Het relatieve energieverbruik per m2 in vergelijking met gelijkaardige gebouwen (benchmarking); ? Het statuut van het gebouw (eigendom of huur van de federale overheid); ? De door de Gebruikers voorgestelde gebouwen; ? De door de Regie der Gebouwen voorgestelde gebouwen; ? De motivatie van de Gebruikers.

Deze selectiecriteria kunnen in overleg tussen de partijen verder verfijnd worden gedurende de duur van het beheerscontract.

TITEL VI. - Budgettaire procedure

Artikel 11.Procedure voor de kredieten voorzien bij de Regie der Gebouwen De financieringsmodaliteiten, budgettaire procedure en terugbetalingsprocedure worden in detail beschreven in het betreffende akkoord « Gebruiksmodaliteit van de artikels 560.12 en 560.13 » getekend op 17 mei 2013 door Fedesco en de Regie der Gebouwen. Deze procedure is opgenomen in bijlage 2 van dit beheerscontract.

Artikel 12.Gebouwen niet beheerd door de Regie der Gebouwen Een bijzonder aandachtspunt betreft de federale overheidsgebouwen die (op budgettair vlak) niet worden beheerd door de Regie der Gebouwen maar door andere federale instellingen. Voor deze federale instellingen worden bilaterale contractuele verbintenissen aangegaan tussen de betrokken instelling en Fedesco zonder tussenkomst van de Regie der Gebouwen. Fedesco zal enkel activiteiten, vermeld in artikel 5 § 2, voorleggen aan deze instellingen. De terugbetalingprocedure wordt contractueel bepaald.

De werkingsdotatie van Fedesco (artikel 560.13 van het budget van de Regie der Gebouwen) dekt de werkingskosten van Fedesco voor de realisatie van haar activiteiten in de federale overheidsgebouwen niet beheerd door de Regie der Gebouwen. De Gebruikers van deze gebouwen kunnen beroep doen op de dotatie van het investeringskrediet gehuisvest in het budget van de Regie der Gebouwen na akkoord van Fedesco en de betrokken gebruiker.

TITEL VII. - Incentives voor de Gebruikers

Artikel 13.Incentives voor de Gebruikers Fedesco zal de Federale Staat een voorstel bezorgen betreffende mogelijke incentives voor de Gebruikers gericht op het aanpassen van de kredieten voor energie-uitgaven van de Gebruikers.

TITEL VIII. - Subsidies

Artikel 14.Verkrijging en toewijzing van subsidies voor energiebesparende maatregelen en hernieuwbare energie in de federale overheidsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen Fedesco onderzoekt of er subsidies bestaan voor de investeringen die ze (voor)financiert.

De betrokken subsidies worden aangevraagd en ontvangen door Fedesco -met behulp van een toegekend mandaat van de Regie der Gebouwen- en worden in mindering gebracht van de door de Federale Staat terug te betalen investering.

Indien Fedesco de subsidies niet kan aanvragen, vraagt en ontvangt de Gebruiker of de Regie der Gebouwen, op basis van een dossier dat Fedesco voorbereidt, de subsidies.

TITEL IX. - Overgangsbepalingen

Artikel 15.Overgangsbepalingen met betrekking tot de bestaande vastleggings-, en vereffeningskredieten Het provisioneel krediet « energiebesparende investeringen » blijft behouden voor de vereffening van de lopende projecten. Voor het begrotingsjaar 2013 bedraagt het 4.768 EUR in vereffeningskredieten op het budget van Volksgezondheid.

Onder « lopende projecten » wordt verstaan projecten die eenduidig zijn gedefinieerd (betrokken gebouw, type maatregel en raming van de kosten) in bestaande contractuele verplichtingen tussen Fedesco en de Diensten.

Artikel 16.Overgangsbepalingen met betrekking tot de bestaande contractuele verplichtingen Fedesco voert de bestaande contractueel bepaalde projecten uit. Deze contractuele verplichtingen vervallen vanaf het einde van de lopende projecten en worden vervangen door de nieuwe budgettaire methodiek zoals bepaald in artikel 11.

De bestaande partnershipovereenkomst tussen Fedesco en de Regie der Gebouwen zal elk jaar geëvalueerd worden via de volgende methodiek : ? Aan het begin van elk jaar en ten laatste op 1 februari worden gezamenlijk, in een werkgroep de KPI's vastgelegd die voor dat jaar een weergave bieden van de samenwerking tussen Regie en Fedesco. ? Aan het begin van het volgende jaar en ten laatste op 1 februari wordt een gezamenlijk document opgesteld (Regie der Gebouwen en Fedesco) in een werkgroep om de KPI's van het voorgaande jaar te berekenen en weer te geven. Indien er onduidelijkheid is over de berekening van KPI's tussen beide bedrijven, moet dit de basis vormen voor de nieuwe definitie van KPI's voor het volgende lopende jaar.

Eventuele clausules binnen bestaande contracten die strijdig zijn met dit beheerscontract kunnen hierdoor worden herzien.

De bestaande partnerschapovereenkomst tussen de Regie der Gebouwen en Fedesco zal herzien worden en moet de volgende elementen omvatten : - Voor de uitvoering van het jaarlijkse activiteitenprogramma, is het vertrekpunt een opdeling van de projecten tussen Fedesco en de Regie der Gebouwen binnen een Service Level Agreement. Op die manier ligt de volledige verantwoordelijkheid voor een bepaald project bij Fedesco of bij de Regie der Gebouwen. - Deze verantwoordelijkheid omvat alle fasen van het project, alsook de eventuele schade die veroorzaakt wordt in de loop van de uitvoering van het project. De verantwoordelijkheid wordt toegewezen aan de aanbestedende overheid. - De eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de jaarlijkse activiteiten- programma's ligt in handen van Fedesco én de Regie der Gebouwen.

Artikel 17.Algemene voorwaarden De bestaande algemene contractvoorwaarden van Fedesco, zoals goedgekeurd door haar Raad van Bestuur op 14 juni 2007, worden binnen de 6 maanden na de ondertekening van dit beheerscontract geëvalueerd.

Eventuele clausules die in tegenstrijd zijn met dit beheerscontract zullen worden herzien.

TITEL X. - Slotbepalingen

Artikel 18.Naleving, sancties, evaluatie, herziening en duur van dit beheerscontract Beide partijen verbinden zich tot een maximale naleving van dit beheerscontract. In geval van niet-naleving van dit beheerscontract door één of beide van de partijen wordt er op een constructieve manier gezocht naar oplossingen.

Dit beheerscontract geldt voor de duur van vijf jaar. Het wordt jaarlijks geëvalueerd. In functie van deze evaluatie kan dit beheerscontract aangepast worden. Deze jaarlijkse evaluatie heeft betrekking op de bereikte doelstellingen, de te bereiken doelstellingen en de nieuwe prioriteiten.

Vormgebreken voor een onderdeel tasten het geheel niet aan.

Namens de Belgische Staat :

Namens Fedesco :

De Minister Van Financiën,

De Voorzitter van de Raad van Bestuur,

K. Geens

J. Verschooten

De Staatssecrataris voor Duurzame Ontwikkeling,

De Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur,

S. Verherstraeten

Ph. De Saedeleer


Bijlage 1 Meerjareninvesteringsplan

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Bijlage 2 Gebruiksmodaliteit van de artikels 560.12 en 560.13 Fedesco is een naamloze vennootschap naar publiek recht. In dit kader moet Fedesco de wetgeving en de procedure voor overheidsopdrachten volgen. Alle beslissingen en alle betalingen volgen de toepassing van de wetgeving voor overheidsopdrachten.

De artikels 560.12 en 560.13 zijn deel van het hoofdstuk 56 van de begroting van de Regie der Gebouwen (financiële transfert aan derde).

Ze zijn ter beschikking van Fedesco en worden gebruikt volgens de volgende procedure. Deze procedure heeft alleen maar betrekking op het gebruik van de kredieten die vanaf 2013 ondergebracht zijn op de begroting van de Regie der Gebouwen.

Pre-financieringsmodaliteiten Fedesco prefinanciert alle activiteiten ingeschreven in het jaarlijkse activiteitenprogramma (investeringen) en het werkingsprogramma vanuit haar begroting. Dit is het geval zowel voor de investeringskredieten (artikel 560.12) als voor de werkingskredieten (artikel 560.13).

Fedesco wordt door de Regie der Gebouwen terugbetaald na voorlegging van de nodige verantwoordingsdocumenten (factuur, erelonen, verrekening,) bij de Regie der Gebouwen.

Budgettaire procedure (vastlegging) De budgettaire procedure wordt als volgt bepaald : ? Fedesco vraagt de Regie der Gebouwen het goedgekeurde jaarlijkse activiteitenprogramma in totaliteit vast te leggen binnen de beperkingen van de vrijgegeven beschikbare kredieten. Het jaarlijkse activiteitenprogramma (investeringen) wordt opgesteld in samenwerking met de Regie der Gebouwen en de klanten van Fedesco en goedgekeurd door de Raad Van bestuur van Fedesco. ? Fedesco vraagt de Regie der Gebouwen het, door de Raad van Bestuur goedgekeurd, intern budget met betrekking tot de werkingskosten en ontwikkelingskosten vast te leggen in totaliteit, evenwel beperkt tot de vrijgegeven beschikbare kredieten.

Na akkoord van de IF van de Regie der Gebouwen zullen de nodige provisionele vastleggingen worden geboekt. Dit gebeurt in het begin van het jaar om Fedesco zonder onderbreking te laten functioneren en investeren.

Er kunnen geen vereffeningen gebeuren zonder voorafgaande vastlegging.

Wanneer het investerings- en/of werkingsprogramma tijdens het jaar aangepast worden, dienen ook de vastleggingen aangepast te worden.

Terugbetalingsprocedure (vereffening) De terugbetaling van de reële, door Fedesco gemaakte kosten gebeurt binnen de 30 kalenderdagen op basis van de vereffeningkredieten bij de Regie der Gebouwen na voorlegging van de nodige bewijsstukken. Dit zal gebeuren per groep van facturen voor een minimale schijf van 1 miljoen euro voor de investeringskredieten (artikel 560.12) en voor een minimale schijf van 500.000 € voor de werkingskredieten (artikel 560.13). De vereffening van de verschillende schijven moet goedgekeurd worden door de Raad van Bestuur van Fedesco vooraleer het dossier aan de Regie der Gebouwen wordt voorgelegd.

Fedesco verbindt elke factuur of betaling duidelijk met de betreffende lijnen van het investerings- en/of werkingsprogramma.

De kredieten worden jaarlijks bepaald en vervallen op het einde van het jaar voor zover ze niet verbonden zijn met een contractuele verplichting tussen Fedesco en zijn leveranciers/aannemers.

Deze procedure wordt jaarlijks geëvalueerd en,indien nodig, aangepast.

Voor de Regie der Gebouwen :

Voor de n.v. Fedesco :

L. Vrijdaghs,

J. Verschooten,

Administrateur-generaal

Voorzitter van de Raad van Bestuur

^