Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 juni 2012

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 april 2012, in werking tredend op 30 juni 2012 's avonds, is Mevr. Coolens, R., griffier bij de arbeidsrechtbank te Gent, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aanspraak op pens Bij koninklijk besluit van 15 mei 2012, in werking tredend op 31 augustus 2012 's avonds, is de(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012203320
pub.
15/06/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 april 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012011170 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een gedeelte van de dotatie van 2012 ten bate van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 24/05/2012 numac 2012202771 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2012 van het bedrag dat wordt ingehouden van het bedrag toegekend aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor ondersteuning van het fundamenteel onderzoek, overeenkomstig het terugverdieneffect inzake socialezekerheidsbijdragen voor het scheppen van onderzoeksmandaten sluiten, in werking tredend op 30 juni 2012 's avonds, is Mevr. Coolens, R., griffier bij de arbeidsrechtbank te Gent, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 mei 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/05/2012 pub. 21/06/2012 numac 2012024229 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 2010 houdende de benoeming van de leden van de Planningscommissie-medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 15/05/2012 pub. 29/05/2012 numac 2012202630 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 15/05/2012 pub. 12/06/2012 numac 2012202138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 15/05/2012 pub. 25/05/2012 numac 2012011224 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitters van de Nederlandstalige Tuchtcommissie en de Commissies van Beroep van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2011 tot benoeming van de leden van de Tuchtcommissies en van de Commissies van Beroep van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten type koninklijk besluit prom. 15/05/2012 pub. 12/06/2012 numac 2012202164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het beheer van metaalafval bestemd voor de staalfabrieken, gelegen op het grondgebied van Oupeye en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 15/05/2012 pub. 12/06/2012 numac 2012202168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit scheepsherstelling gelegen in het Antwerps havengebied en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 15/05/2012 pub. 12/06/2012 numac 2012202163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen van metaal- en machinebouw, van industrieel onderhoud ter plaatse en werkzaamheden van koperslagerswerk en bewerking, gelegen op het grondgebied van Fleurus en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) sluiten, in werking tredend op 31 augustus 2012 's avonds, is de heer Cardon, A., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 mei 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 07/06/2012 numac 2012011236 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de ombudsman voor Energie van de Franstalige taalrol type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012014226 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 11/06/2012 numac 2012018269 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2008 houdende benoeming van de leden van het doorzichtigheidscomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 11/06/2012 numac 2012011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechtskundige bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van Architecten van de provincie Luxemburg en bij de provinciale Raad van de Orde van Architecten van de provincie Henegouwen, en houdende ontslagen en benoemingen van plaatsvervangende rechtskundige bijzitters bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Namen type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 06/06/2012 numac 2012022224 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van een lid van het medisch-technisch comité van het Fonds voor Arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012007186 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de masterproef in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2011-2012 van de 162e promotie polytechniek en de 147e promotie sociale en militaire wetenschappen type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012000365 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 13/06/2012 numac 2012202419 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012203173 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2012, van het bedrag van de evenwichtsdotatie van de sociale zekerheid, dat wordt gestort aan het RSZ-Globaal Beheer, bedoeld in artikel 5, eerste lid, 2°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en aan het globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 november 1996 strekkende tot invoering van een globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen, met toepassing van hoofdstuk I, van titel VI, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels sluiten, aan de heer Dupuis, G., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen.

Dit heeft uitwerking met ingang van 30 september 2009 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 2 juni 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 12/06/2012 numac 2012002032 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel. - Addendum type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 08/06/2012 numac 2012002027 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 11/06/2012 numac 2012022228 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van « [PARTENA] - Kinderbijslagfonds » type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 18/06/2012 numac 2012202621 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 20/06/2012 numac 2012202605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen actief in vervaardiging van haarden, inserts, metalen schoorstenen design, gelegen op het grondgebied van Zinnik en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 13/06/2012 numac 2012203224 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 59quinquies en sexies van de programmawet van 2 januari 2001 wat het sociaal akkoord 2011 voor de non-profit sector betreft type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012003183 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanpassing van de lijst van ondernemingen onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 14/06/2012 numac 2012202816 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk 6 van de wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord sluiten, in werking tredend op 31 december 2012 's avonds, is de heer Dussart, C., griffier bij de arbeidsrechtbank te Luik, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 juni 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 12/06/2012 numac 2012002032 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel. - Addendum type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 08/06/2012 numac 2012002027 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 11/06/2012 numac 2012022228 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van « [PARTENA] - Kinderbijslagfonds » type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 18/06/2012 numac 2012202621 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 20/06/2012 numac 2012202605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen actief in vervaardiging van haarden, inserts, metalen schoorstenen design, gelegen op het grondgebied van Zinnik en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 13/06/2012 numac 2012203224 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 59quinquies en sexies van de programmawet van 2 januari 2001 wat het sociaal akkoord 2011 voor de non-profit sector betreft type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012003183 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanpassing van de lijst van ondernemingen onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 14/06/2012 numac 2012202816 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk 6 van de wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord sluiten, in werking tredend op 31 maart 2013 's avonds, is de heer Verrijt, G., hoofdgriffier in de vakklasse A3 van de rechtbank van koophandel te Mechelen, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 juni 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 12/06/2012 numac 2012002032 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel. - Addendum type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 08/06/2012 numac 2012002027 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 11/06/2012 numac 2012022228 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van « [PARTENA] - Kinderbijslagfonds » type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 18/06/2012 numac 2012202621 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 20/06/2012 numac 2012202605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen actief in vervaardiging van haarden, inserts, metalen schoorstenen design, gelegen op het grondgebied van Zinnik en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 13/06/2012 numac 2012203224 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 59quinquies en sexies van de programmawet van 2 januari 2001 wat het sociaal akkoord 2011 voor de non-profit sector betreft type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012003183 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanpassing van de lijst van ondernemingen onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 14/06/2012 numac 2012202816 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk 6 van de wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord sluiten is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Peeters, H., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het kanton Schilde, met ingang van 30 april 2012 's avonds.

Betrokkene mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 2 juni 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 12/06/2012 numac 2012002032 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel. - Addendum type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 08/06/2012 numac 2012002027 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 11/06/2012 numac 2012022228 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van « [PARTENA] - Kinderbijslagfonds » type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 18/06/2012 numac 2012202621 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 20/06/2012 numac 2012202605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen actief in vervaardiging van haarden, inserts, metalen schoorstenen design, gelegen op het grondgebied van Zinnik en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 13/06/2012 numac 2012203224 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 59quinquies en sexies van de programmawet van 2 januari 2001 wat het sociaal akkoord 2011 voor de non-profit sector betreft type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012003183 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanpassing van de lijst van ondernemingen onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 14/06/2012 numac 2012202816 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk 6 van de wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord sluiten is aan Mevr. Raes, N., op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 26 april 2012.

Bij koninklijk besluit van 2 juni 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 12/06/2012 numac 2012002032 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel. - Addendum type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 08/06/2012 numac 2012002027 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 11/06/2012 numac 2012022228 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van « [PARTENA] - Kinderbijslagfonds » type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 18/06/2012 numac 2012202621 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 20/06/2012 numac 2012202605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen actief in vervaardiging van haarden, inserts, metalen schoorstenen design, gelegen op het grondgebied van Zinnik en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 13/06/2012 numac 2012203224 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 59quinquies en sexies van de programmawet van 2 januari 2001 wat het sociaal akkoord 2011 voor de non-profit sector betreft type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012003183 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanpassing van de lijst van ondernemingen onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 14/06/2012 numac 2012202816 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk 6 van de wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord sluiten, in werking tredend op 30 november 2012 's avonds, is de heer Desmet, I., secretaris-hoofd van dienst in de vakklasse A2 bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 juni 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 12/06/2012 numac 2012002032 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel. - Addendum type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 08/06/2012 numac 2012002027 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 11/06/2012 numac 2012022228 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van « [PARTENA] - Kinderbijslagfonds » type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 18/06/2012 numac 2012202621 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 20/06/2012 numac 2012202605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen actief in vervaardiging van haarden, inserts, metalen schoorstenen design, gelegen op het grondgebied van Zinnik en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 13/06/2012 numac 2012203224 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 59quinquies en sexies van de programmawet van 2 januari 2001 wat het sociaal akkoord 2011 voor de non-profit sector betreft type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012003183 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanpassing van de lijst van ondernemingen onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 14/06/2012 numac 2012202816 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk 6 van de wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord sluiten, in werking tredend op 24 februari 2013 's avonds, is de heer Closset, R., hoofdsecretaris in de vakklasse A2 van het parket van de arbeidsauditeur te Verviers en te Eupen, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 mei 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 07/06/2012 numac 2012011236 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de ombudsman voor Energie van de Franstalige taalrol type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012014226 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 11/06/2012 numac 2012018269 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2008 houdende benoeming van de leden van het doorzichtigheidscomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 11/06/2012 numac 2012011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechtskundige bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van Architecten van de provincie Luxemburg en bij de provinciale Raad van de Orde van Architecten van de provincie Henegouwen, en houdende ontslagen en benoemingen van plaatsvervangende rechtskundige bijzitters bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Namen type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 06/06/2012 numac 2012022224 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van een lid van het medisch-technisch comité van het Fonds voor Arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012007186 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de masterproef in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2011-2012 van de 162e promotie polytechniek en de 147e promotie sociale en militaire wetenschappen type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012000365 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 13/06/2012 numac 2012202419 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012203173 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2012, van het bedrag van de evenwichtsdotatie van de sociale zekerheid, dat wordt gestort aan het RSZ-Globaal Beheer, bedoeld in artikel 5, eerste lid, 2°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en aan het globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 november 1996 strekkende tot invoering van een globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen, met toepassing van hoofdstuk I, van titel VI, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels sluiten, is benoemd in de vakklasse A2 met de titel van hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Zinnik, de heer Collet C., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het tweede kanton Bergen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 2 juni 2012, zijn benoemd tot : - voorlopig benoemd griffier bij de rechtbank van koophandel te Gent, Mevr. Vander Haegen, A., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Ieper.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - griffier bij het vredegerecht van het kanton Grimbergen, Mevr.

Ricou, E., griffier bij de rechtbank van koophandel te Dendermonde.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad; - griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Aalst, Mevr. De Mil, I., griffier bij het vredegerecht van het vijfde kanton Gent.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad; - voorlopig benoemd griffier bij het vredegerecht van het vijfde Kanton Gent, Mevr. Malfait, J. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - griffier bij het vredegerecht van het kanton Tielt, de heer De Buck, K., griffier bij het vredegerecht van het kanton Deinze.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad; - secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Bergen, Mevr.

Beauvois, C., assistent bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 11 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/06/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012203535 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Stagecommissie type ministerieel besluit prom. 11/06/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012203497 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 1986 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité bij het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 11/06/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012203419 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 11/06/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012003196 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2011 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten type ministerieel besluit prom. 11/06/2012 pub. 19/06/2012 numac 2012011254 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 11/06/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012203420 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 70 tot wijziging van het ministerieel nr. 69 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 11/06/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012203622 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van een gewone rekenplichtige van de Restauratie- en Hoteldienst van Defensie - Staatsdienst met afzonderlijk beheer sluiten : - is het ministerieel besluit van 26 april 2012, waarbij aan Mevr.

Naviaux, R., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Virton-Florenville opdracht is gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton uit te oefenen, ingetrokken; - is aan Mevr. Minnen, C., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Jette, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. Donnay, F., assistent bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van secretaris bij dit parket te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^