Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 11 juni 2012
gepubliceerd op 13 juli 2012

Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Stagecommissie

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2012203535
pub.
13/07/2012
prom.
11/06/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUNI 2012. - Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Stagecommissie


De Minister van Landsverdediging, Gelet op artikel 15ter van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Worden aangewezen om in de Nederlandstalige Stagecommissie te zetelen : a) als effectieve leden : mevrouw I.VANDEN BERGHE, administrateur-generaal; de heer J.-Y. PIRLOT, adjunct-administrateur-generaal. b) in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de personeelsdienst : mevrouw I.DE GROOTE, attaché. § 2. Worden erkend als syndicaal afgevaardigde om te zetelen in de Stagecommissie voor de Nederlandstalige afdeling : - voor de Christelijke Centrale der Openbare Diensten : mevrouw M. DE WIN, technisch deskundige; plaatsvervanger : de heer W. VERHEYDEN, technisch deskundige. - voor de Algemene Centrale der Openbare Diensten : de heer M. BAMPS, technisch assistent; plaatsvervanger : de heer H. TORDEUR, technisch deskundige.

Art. 2.§ 1. Worden aangeduid om te zetelen in de Franstalige Stagecommissie : a) als effectieve leden : mevrouw I.VANDEN BERGHE, administrateur-generaal; de heer J.-Y. PIRLOT, adjunct-administrateur-generaal. b) in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de personeelsdienst : mevrouw P.GROGNA, adviseur. § 2. Worden erkend als syndicaal afgevaardigde om te zetelen in de Stagecommissie voor de Franstalige afdeling : - voor de Christelijke Centrale der Openbare Diensten : de heer P. MARTIN, technisch medewerker; plaatsvervanger : de heer C. GILLES, technisch deskundige. - voor de Algemene Centrale der Openbare Diensten : mevrouw F. COUVREUR, attaché; plaatsvervanger : de heer C. PANNEEL, technisch deskundige.

Art. 3.§ 1. Wordt aangeduid als effectieve voorzitter van de Nederlandstalige Stagecommissie, mevrouw I. VANDEN BERGHE, administrateur-generaal en als plaatsvervanger de heer J.-Y. PIRLOT, adjunct-administrateur-generaal. § 2. Wordt aangeduid als effectieve voorzitter van de Franstalige Stagecommissie, mevrouw I. VANDEN BERGHE, administrateur-generaal en als plaatsvervanger de heer J.-Y. PIRLOT, adjunct-administrateur-generaal.

Art. 4.Het ministerieel besluit van 6 december 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006007346 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Stagecommissie bij het Nationaal Geografisch Instituut sluiten houdende samenstelling van de Stagecommissie bij het Nationaal Geografisch Instituut wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 11 juni 2012.

P. DE CREM

^