Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 06 december 2006
gepubliceerd op 17 januari 2007

Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Stagecommissie bij het Nationaal Geografisch Instituut

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2006007346
pub.
17/01/2007
prom.
06/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 DECEMBER 2006. - Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Stagecommissie bij het Nationaal Geografisch Instituut


De Minister van Landsverdediging, Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 15quater, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Worden aangewezen om in de Nederlandstalige Stagecommissie te zetelen : a) als effectieve leden : - Mevr.I. Vanden Berghe, administrateur-generaal; - De heer J.P. De Weer, adviseur-generaal; b) in de hoedanigheid van vormingsdirecteur : - De heer Jan Beyen, attaché-geograaf. § 2. Worden erkend als syndicaal afgevaardigde om te zetelen in de Stagecommissie voor de Nederlandstalige afdeling : a) voor het Algemeen Christelijk Vakverbond - Openbare diensten : - Mevr.M. De Win; - Plaatsvervanger : de heer W. Verheyden; b) voor de Algemene Centrale der Openbare Diensten - Overheidsdiensten : - De heer M.Bamps; - Plaatsvervanger : de heer H. Tordeur.

Art. 2.§ 1. Worden aangeduid om te zetelen in de Franstalige Stagecommissie : a) als effectieve leden : - De heer J.-Y. Pirlot, adjunct-administrateur-generaal; - De heer J. Théatre, adviseur-generaal; b) in de hoedanigheid van vormingsdirecteur : - Mevr.K. Van Doren, attaché-geograaf. § 2. Worden erkend als syndicaal afgevaardigde om te zetelen in de Stagecommissie voor de Franstalige afdeling : a) voor het Algemeen Christelijk Vakverbond - Openbare diensten : - De heer P.Martin; - Plaatsvervanger : de heer C. Gilles; b) voor de Algemene Centrale der Openbare Diensten - Overheidsdiensten : - Mevr.C. Denayer; - Plaatsvervanger : de heer C. Panneel.

Art. 3.§ 1. Wordt aangeduid als effectief voorzitter van de Nederlandstalige Stagecommissie, Mevr. I. Vanden Bergh, administrateur-generaal, en als plaatsvervanger de heer J.P. De Weer, adviseur-generaal. § 2. Wordt aangeduid als effectieve voorzitter van de Franstalige Stagecommissie, de heer J.-Y. Pirlot, adjunct-administrateur-generaal, en a plaatsvervanger, de heer J. Théatre, adviseur generaal.

Art. 4.Het ministerieel besluit van 1 juni 1999 houdende samenstelling van de Stagecommissie wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 6 december 2006.

A. FLAHAUT

^