Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 6 december 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006001018 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot benoeming van een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter voor de Nederlandstalige kamer van de Tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 06/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006011568 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 06/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006023345 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW van Luxemburgs recht "Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé" en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 06/12/2006 pub. 03/01/2007 numac 2006023351 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit inzake noodmaatregelen met betrekking tot het niet-toegelaten genetisch gemodificeerde organisme "LL Rice 601" in rijstproducten type koninklijk besluit prom. 06/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006023368 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot erkenning van de opdrachtgevers voor niet-commerciële experimenten bedoeld in artikel 31 van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006007346 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Stagecommissie bij het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 06/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006007347 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 1986 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité bij het Nationaal geografisch instituut

arrest

type arrest prom. 06/12/2006 pub. 19/01/2007 numac 2007022076 bron rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Besluit van de raad van beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen tot vaststelling van het personeelsplan van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type arrest prom. 06/12/2006 pub. 18/04/2007 numac 2007022080 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006204052 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het decreet van 18 december 2003 betreffende de voorwaarden waaronder de invoegbedrijven erkend en gesubsidieerd worden type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006204084 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de bekendmakingsmodaliteiten van de door de openbare maatschappijen gegunde overheidsopdrachten type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006204086 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen teneinde er de verwijzing naar Verordening 70/2001 van de Europese Commissie van 12 januari 2001 in op te nemen type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006204087 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van grote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006204089 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006204088 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2006 pub. 20/12/2006 numac 2006204090 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de besluiten van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt en op de elektriciteitsmarkt en van 17 juli 2003 betreffende de plaatselijke commissie inzake bericht van onderbreking type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2006 pub. 20/12/2006 numac 2006204102 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun du Hainaut" type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2006 pub. 20/12/2006 numac 2006204101 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2002 tot vernieuwing van de leden van de Afvalcommissie ingesteld bij artikel 33 van het decreet van 27 juni 1966 betreffende de afvalstoffen type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006204105 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de verlenging van het gemeentelijk programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Vresse-sur-Semois type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2006 pub. 20/12/2006 numac 2006204106 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot intrekking van het mandaat van gerechtelijke politie van een personeelslid van de "TEC Brabant wallon" type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2006 pub. 16/01/2007 numac 2007200070 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij beslist wordt een effectenonderzoek te laten doorvoeren met betrekking tot het voorontwerp van gedeeltelijke herziening van het gewestplan Namen met het oog op de opneming van een ontginningsgebied en een groengebied op het grondgebied van de gemeente Namen type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2007200074 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt, betreffende het algemeen reglement voor de sanering van stedelijk afvalwater

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2006 pub. 08/03/2007 numac 2007200580 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Fléron

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2006 pub. 16/03/2007 numac 2007200807 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van ontwikkelingsgebieden met inachtneming van artikel 87, § 3, a) en c), van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en de maximumbedragen vastgesteld bij de richtsnoeren betreffende de regionale steunmaatregelen voor de periode 2007-2013 type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2006 pub. 11/09/2007 numac 2007202786 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 februari 2002 betreffende de auditcel van de Inspectie van Financiën voor de Europese fondsen
^