Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 juli 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/05/1991 pub. 13/07/2012 numac 2012203809 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van een zeker verband tussen Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal publiek recht. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2012 numac 2012011263 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 april 2012 wordt met ingang van 1 maart 2012, op haar aanvraag, aan Mevr. Karlien VAN LANDUYT ontslag uit haar ambt van attaché verleend. Overeenkomstig de gecoördineerde wette type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2012 numac 2012011265 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Bevordering door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 10 mei 2012 wordt de heer Christophe COUROUBLE, klasse A1 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A3 bevorderd tot de tit Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2012 numac 2012011269 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 7 november 2011 wordt aan de heer Paul VAN NERUM, attaché bij de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie, met ingang van 1 augustus 2012, eervol ontslag uit zijn funct De heer VAN NERUM wordt ertoe gemachtigd de titel van attaché eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2012 numac 2012011279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers Bij koninklijk besluit van 2 juli 2012 wordt de heer Jean-Pierre Luxen aangesteld als houder van de managementfunctie van directeur-generaal bij het Federaal Agentschap voor de opvang van Asie Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...) type koninklijk besluit prom. 03/07/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012024250 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden dierenartsen van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 01/07/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012203322 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type koninklijk besluit prom. 01/07/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012203376 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de indiening van een aanvraag tot onderbrekingsuitkering via elektronische weg type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2012 numac 2012203528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 5 juli 2012 wordt aan de heer DEPOORTER, Alain, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Kortri type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2012 numac 2012203578 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 8933 van 22 april 2012, wordt aan de heer Jacques Meerschaert, op 1 augustus 2012 eervol ontslag uit zijn ambt van attaché verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Hij wordt ge type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2012 numac 2012203593 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 8934 van 22 april 2012, wordt aan de heer Jean Pirot, op 1 augustus 2012 eervol ontslag uit zijn ambt van attaché verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Hij wordt gemachtigd type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2012 numac 2012203706 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8937 van 22 april 2012 wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren bekleedt, Zij gaat op deze datum, met haar graad en haar anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2012 numac 2012204023 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 2 juli 2012 is de heer Chabert, L., ereplaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Sint-Jans-Molenbeek, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burger type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2012 numac 2012204022 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 juli 2012, dat uitwerking heeft met ingang van 31 mei 2012 's avonds, is Mevr. De Muynck, N., rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pen Bij koninklijke besluiten van 2 juli 2012 : - is aan de heer Bosman, J., op zijn verzoek, ee(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2012 numac 2012204025 bron federale overheidsdienst justitie Homologatie-examens van kandidaat-gerechtsdeurwaarders Zittijd september 2012 1. In toepassing van het koninklijk besluit van 30 juni 1993 betreffende de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder en de homol(...) 2. De aanvragen tot inschrijving moeten bij ter post aangetekende brief aan de voorzitter van de Na(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/07/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012003168 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 augustus 2006 tot aanduiding van de ambtenaar bedoeld in artikel 62bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en in artikel 318 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type ministerieel besluit prom. 29/06/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012011271 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/07/2012 numac 2012018285 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Eervol ontslag Bij ministerieel besluit van 26 januari 2012 wordt de heer Charles Cosyn, attaché in de klasse A3 bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, met ingang van 1 juli 2012 eervol ontslag uit De heer Charles Cosyn is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 juli 2012 zijn aanspraken op een rustpe(...) type ministerieel besluit prom. 08/06/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012035695 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging bij bijlage I en II van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken en de minimumeisen voor dat onderzoek type ministerieel besluit prom. 11/06/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012203535 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Stagecommissie type ministerieel besluit prom. 11/06/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012203622 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van een gewone rekenplichtige van de Restauratie- en Hoteldienst van Defensie - Staatsdienst met afzonderlijk beheer

decreet

type decreet prom. 01/06/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012203435 bron vlaamse overheid DECREET houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders type decreet prom. 05/07/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012203922 bron waalse overheidsdienst Decreet tot omzetting van Richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen type decreet prom. 05/07/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012203924 bron waalse overheidsdienst Decreet tot goedkeuring van de globale vergunning, bij ministerieel besluit afgeleverd op 30 mei 2012 aan de NV NMBS Holding voor de afbraak van het bestaande station, de bouw en de uitbating van het nieuwe multimodaal station van Bergen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012027094 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Waalse Regering van 22 juni 2006 betreffende de kiesverrichtingen voor de gemeenteraads-, provincieraads- en sectorraadsverkiezingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/06/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012035740 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage I van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012203900 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op 28 juli 2012 een vrijstelling van de visvergunning toegekend wordt aan de deelnemers aan een hengelwedstrijd georganiseerd op de gekanaliseerde Dender in Lessen ten gunste van de Télévie type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012203902 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/07/2012 numac 2012203512 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 mei 2012 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 24 mei 2012, heeft Alex De Wulf, wone Die zaak is ingeschreven onder nummer 5405 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meer(...)

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. 10/10/1967 pub. 13/07/2012 numac 2012000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gerechtelijk Wetboek, Deel II, Boek I, Titel I, Hoofdstukken I tot III. - Officieuze coördinatie in het Duits

erratum

type erratum prom. 25/02/2008 pub. 13/07/2012 numac 2012021096 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het geldelijke statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen. - Erratum type erratum prom. -- pub. 13/07/2012 numac 2012204021 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technische adjuncten-toezichters IPPJ (niveau 3) voor de Franse Gemeenschap (AFG12053). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad van 27 april 2012. De uiterste inschrij(...) Na de selectie wordt een lijst aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsvereisten(...)

document

type document prom. -- pub. 13/07/2012 numac 2012204026 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige medische laboratorium technologen (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (ANG12067) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wo(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? één(...) type document prom. -- pub. 13/07/2012 numac 2012204027 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviesverlener reglementering arbeidsveiligheid (niveau A) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG12096) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, d(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 13/07/2012 numac 2012204029 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige facility medewerkers (niveau B) voor het Instituut voor de gelijkheid voor vrouwen en mannen (ANG12105) Na de selectie wordt een lijst met maximum 9 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig bl(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2012 numac 2012007188 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming in de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren **** koninklijk besluit ****. 8939 van 22 april 2012, in de marine wordt **** ingenieur van het militair materieel ****. ****, ordonnansofficier van de **** **** koninklijk besluit ****. 8940 van 22 april 2012, worden de majoors **** ****. ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2012 numac 2012011264 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 22 april 2012 wordt met ingang van 12 juli 2011, Mevr. Karen VANDERSTRAETEN, in de hoedanigheid van rijksambtenaar benoemd tot de titel van att Bij koninklijk besluit van 22 april 2012 wordt met ingang van 1 februari 2012, Mevr. Carine REN(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 13/07/2012 numac 2012018284 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 11 juni 2012 wordt Mevr. Dhaese, Ingeborg, met ingang van 1 mei 2012, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché in de klasse A1 bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en G

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2012 numac 2012203526 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 juli 2012 is de heer ONRAEDT, Eric, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer SCHERPEREEL, Etienne, wiens type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2012 numac 2012203543 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoeming in de basisgraad van kandidaat-aanvullingsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8930 van 22 april 2012, wordt kandidaat-aanvullingsofficier K. Pirquin, op 27 maart 2012 benoemd in de graad van onderluitenant van

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/07/2012 numac 2012031549 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot mobiliteit naar het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Er wordt een betrekking van attaché behorend tot het Nederlandse taalkader vacant verklaard bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (MB(...) Deze externe mobiliteit geldt voor volgende ministeries en instellingen van openbaar nut van de fed(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 13/07/2012 numac 2012203525 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen ter vervanging van de heer Eric ONRAEDT De betrokken organisaties De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 13/07/2012 numac 2012203529 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Kortrijk, Ieper en Veurne, ter vervanging van de heer Alain DEPOORTER De be De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 13/07/2012 numac 2012003209 bron federale overheidsdienst financien Personeel Bij beslissing van 2 juli 2012 wordt de heer De Dobbeleer, L., Auditeur-generaal van financiën tijdelijk belast, met ingang van 1 juli 2012, met de leiding van de diensten van de Administratie der directe belastingen en de diensten van Een beroep tot nietigverklaring van voormelde beslissing kan voor de afdeling administratie van de (...)
^