Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 11 juni 2012
gepubliceerd op 09 juli 2012

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 1986 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité bij het Nationaal Geografisch Instituut

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2012203497
pub.
09/07/2012
prom.
11/06/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUNI 2012. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 1986 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité bij het Nationaal Geografisch Instituut


De Minister van Landsverdediging, Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, de artikelen 42, § 1, tweede lid, en 44;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 oktober 1986 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité bij het Nationaal Geografisch Instituut, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 11 mei 1987, 28 april 1995, 10 juni 1999, 8 februari 2002, 6 december 2006 en 15 februari 2011, Besluit :

Artikel 1.Artikel 3 van het ministerieel besluit van 23 oktober 1986 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité bij het Nationaal Geografisch Instituut, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 11 mei 1987, 28 april 1995, 10 juni 1999, 8 februari 2002, 6 december 2006 en 15 februari 2011, wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 3.De volgende ambtenaren zijn aangewezen als gewone leden van de afvaarding van de overheid bij dit Basisoverlegcomité : - De heer J-Y. Pirlot (F), adjunct-administrateur-generaal; - De heer J. Théatre (F), adviseur-generaal; - Mevrouw P. Grogna (F), adviseur; - De heer J. De Waele (N), adviseur; - De heer W. Verlinden (N), adviseur; - Mevrouw S. Van de Velde (N), attaché. ».

Art. 2.Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 4.De volgende ambtenaren zijn aangewezen als plaatsvervangende leden van de afvaarding van de overheid bij dit basisoverlegcomité : - De heer J-Y. Pirlot (F), adjunct-administrateur-generaal, plaatsvervangend voorzitter; - De heer E. Bayers (F), adviseur-geograaf; - De heer P. Lambot (F), adviseur-geograaf; - De heer J. Beyen (N) attaché-geograaf; - De heer G. Van Steen (N), attaché-geograaf; - Mevrouw N. Delattre (F), attaché-geograaf; - De heer G. D'Hoker (N), attaché; - Mevrouw I. De Groote (N), attaché; - Mevrouw A. Féchir, (F), attaché-geograaf. ».

Brussel, 11 juni 2012.

P. DE CREM

^