Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 juli 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/07/2012 numac 2012009266 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 20 juni 2012 is machtiging verleend aan ****. **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, district ****, **** **** koninklijk besluit van 20 juni 2012 is machtiging verleend aan ****. ****, ****,(...) type wet prom. 20/06/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012015106 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme , ondertekend te Brussel op 2 februari 2012 (1) (2)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 09/07/2012 numac 2012055097 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Roselier, Hélène Mevr. Roselier, Hélène Marie Rosalie, ongehuwd, geboren te Luik op 13 Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster, registratie en de domein(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/06/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012003205 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het besluit van het Rentenfonds van 23 maart 2012 tot opheffing van het besluit van het Rentenfonds van 1 december 2003 tot vaststelling van de marktregels van de gereglementeerde buitenbeursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012007186 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de masterproef in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2011-2012 van de 162e promotie polytechniek en de 147e promotie sociale en militaire wetenschappen type koninklijk besluit prom. 03/07/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012011270 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2012 numac 2012011268 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 03/07/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012022259 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 20/06/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012022262 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 02/07/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012022276 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 23 van de programmawet van 22 juni 2012 type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2012 numac 2012035728 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Toekenning van onderscheidingen in de Orde van Leopold II aan sommige mandatarissen van de lokale en regionale besturen in het Vlaams Gewest. - Wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 Bij koninklijk besluit van 2 juni 2012 wordt bepa Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 9 mei 2008, waarbij eervolle onderscheidinge(...) type koninklijk besluit prom. 14/05/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012202405 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de non-profitsector type koninklijk besluit prom. 03/06/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012203487 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2003 betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2012 numac 2012203532 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8927 van 22 april 2012, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren beklee Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2012 numac 2012203531 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8925 van 22 april 2012, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren bekle Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2012 numac 2012203916 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 3 juli 2012 zijn benoemd tot kandidaat-notaris : Voor de Franse taalrol : Mevrn. : - Cherpion, D. - de Sauvage Vercour, V. - Ponente, A. De heer Malherbe, P. Mevrn. : - Cabu, J - Decock, C. De heer Rosart, F. Mevr. Fourniret, A. De heer Huylebrouck, C. Mevrn. :

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/06/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012011260 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 april 2007 waarbij de in- en uitvoer van goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, aan een vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 11/06/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012203497 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 1986 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité bij het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 03/05/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012203623 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de basisschool René Bouchat te Gesves ertoe wordt gemachtigd het taalbadonderwijs te organiseren type ministerieel besluit prom. 03/05/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012203624 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het "Athénée royal de Montegnée-Grâce-Hollogne" ertoe wordt gemachtigd het taalbadonderwijs te organiseren type ministerieel besluit prom. 03/05/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012203627 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het "Athénée royal de Waremme" ertoe wordt gemachtigd het taalbadonderwijs te organiseren type ministerieel besluit prom. 03/05/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012203626 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het "Athénée royal de Rixensart" ertoe wordt gemachtigd het taalbadonderwijs te organiseren type ministerieel besluit prom. 03/05/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012203629 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de basisschool van Gentinnes ertoe wordt gemachtigd het taalbadonderwijs te organiseren type ministerieel besluit prom. 03/05/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012203632 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het "Athénée royal de Beaumont" ertoe wordt gemachtigd het taalbadonderwijs te organiseren type ministerieel besluit prom. 27/06/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012203667 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/07/2012 numac 2012203806 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 3 juli 2012 is de NV KAEFER

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 09/07/2012 numac 2012203697 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 23 mei 2012 in zake Alain Martin tegen de Rijksdienst voor Pensioen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 30 mei 2012, heeft h « Schendt artikel 7, achtste lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/06/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012035727 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 tot vaststelling van de algemene regels inzake het verlenen van vergunningen en erkenningen door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, wat betreft de duur van vergunning en erkenning type besluit van de vlaamse regering prom. 22/06/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012035737 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende afwijking op de rationalisatienorm voor een school voor voltijds secundair onderwijs ingevolge het niet-bereiken van de rationalisatienorm type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012035738 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het bevallingsverlof voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012035739 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de procedure voor toekenning van projectsubsidies m.b.t. de uitvoering van nascholingsinitiatieven

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/05/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012203633 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Beroepsraad tegen de beslissingen tot weigering van de toekenning van het « certificat d'études de base » op het einde van het lager onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012203762 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 juli 2010 tot instelling van een graspremieregeling

overeenkomst

type overeenkomst prom. 25/06/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012022257 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/07/2012 numac 2012203450 bron grondwettelijk hof Bericht Rolnummer 5274 Bij beschikking van 14 juni 2012 heeft het Hof vastgesteld dat, met toepassing van artikel 99 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, een einde is gekomen aan de rechtspleging in de zaak nr. De griffier, P.-Y. Dutilleux. type bericht prom. -- pub. 09/07/2012 numac 2012203591 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 mei 2012 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 31 mei 2012, heeft de vzw « Défense d Die zaak is ingeschreven onder nummer 5411 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. D(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/07/2012 numac 2012009270 bron federale overheidsdienst justitie Lijst van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie en hun opvolgers Nederlandstalig college 1. Magistraten Werden verkozen als lid : De Keyzer, Franky, substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen; Mortier, Ria Van Den Eeden, Erik, Vrederechter van het kanton Kontich; Geukens, Katrien, toegevoegd rechter, (...) type lijst prom. -- pub. 09/07/2012 numac 2012018286 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 juni 2012 en 30 juni 2012 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de me Instelling Plaats Type menselijk lichaamsmat(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 09/07/2012 numac 2012203820 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Vergunning voor de aanleg van elektriciteitskabels EB-2011-0018-A Bij ministerieel besluit van 26 juni 2012 wordt aan de NV NORTHER een vergunning toegekend voor de aanleg van een of twee elektriciteitskabels van 150 kV of 220 kV voor de aanslu

document

type document prom. -- pub. 09/07/2012 numac 2012203837 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige assistenten in de archivistiek De vergelijkende selectie van Franstalige assistenten in de archivistiek (niveau C) voor het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de provinciën (AFG12011) werd af(...) Er zijn 21 geslaagden. type document prom. -- pub. 09/07/2012 numac 2012203843 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige sociaal controleurs De vergelijkende selectie van Franstalige sociaal controleurs (niveau B) voor de FOD Sociale Zekerheid (AFG11134) werd afgesloten op 28 juni 2012. Er zijn 27 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 09/07/2012 numac 2012203848 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige wetenschappelijke dossierbeheerders De vergelijkende selectie van Franstalige wetenschappelijke dossierbeheerders (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten ((...) Er zijn 12 geslaagden.

erratum

type erratum prom. -- pub. 09/07/2012 numac 2012203909 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van voorzitter van het Directiecomité voor de FOD Justitie (ANG12705). - Erratum Een materiële fout is in de aankondiging van 3 juli 2012 opgetreden, bijgevolg dient de aankondiging als nietig en onbestaande te worden beschouwd. (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2012 numac 2012000401 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State Benoeming van de adjunct-auditeur-generaal Bij koninklijk besluit van 27 juni 2012 wordt de heer Marc Lefever, eerste auditeur-afdelingshoofd, geboren op 21 september 1953, als adjunct-auditeur-generaal bij de Raad van State aang type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2012 numac 2012007180 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 8858 van 29 maart 2012, wordt de heer K. Vyncke, doctor in de rechten, in het tijdelijk verband deeltijds docent aan de Koninklijke Militaire School benoemd, van 22 augu Bij koninklijk besluit nr. 8859 van 29 maart 2012, wordt de heer G. Demez, doctor in de rechten(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2012 numac 2012007184 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8874 van 11 april 2012, worden luitenant-kolonels stafbrevethouder P. Van Den Dorpe en M. Brevers benoemd op 26 juni 2012 in d Bij koninklijk besluit nr. 8875 van 11 april 2012 : Worden majoors G. Laurent en M. Monin be(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2012 numac 2012007187 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8880 van 11 april 2012 wordt benoemd op 26 september 2012 in het korps van het varend personeel, de majoors vlieger T. Clo Bij koninklijk besluit nr. 8881 van 11 april 2012 worden benoemd op 26 september 2012 in het ko(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2012 numac 2012007185 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8876 van 11 april 2012 worden benoemd op 26 september 2012 in het korps van de artillerie : De majoors V. Lheureux en M. Bo Majoor militair administrateur P. Van Gyseghem in de graad van luitenant-kolonel militair administr(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2012 numac 2012203468 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8884 van 11 april 2012 worden benoemd op 26 september 2012 in het korps van de pantsertroepen, de luitenant-kolonels stafbrev Bij koninklijk besluit nr. 8885 van 11 april 2012 worden benoemd op 26 september 2012 in het ko(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2012 numac 2012203471 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8896 van 11 april 2012, worden benoemd op 26 september 2012 in het korps van de transmissietroepen, de kapitein-commandant Bij koninklijk besluit nr. 8897 van 11 april 2012, worden benoemd op 26 september 2012 in het k(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2012 numac 2012203491 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8914 van 11 april 2012, worden benoemd op 26 juni 2012 in het korps van de pantsertroepen, de kapitein-commandanten S. Del Bij koninklijk besluit nr. 8915 van 11 april 2012, worden benoemd op 26 juni 2012 in het korps (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2012 numac 2012203519 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8888 van 11 april 2012, wordt benoemd op 26 september 2012 in het korps van het varend personeel, luitenant-kolonel vlieg Bij koninklijk besluit nr. 8889 van 11 april 2012, worden benoemd op 26 september 2012 in het k(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2012 numac 2012203523 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8891 van 11 april 2012 worden benoemd op 26 september 2012 in het korps van het marinepersoneel : Fregatkapitein-ingenieu Fregatkapitein stafbrevethouder J. De Beurme in de graad van kapitein-ter-zee stafbrevethouder. (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2012 numac 2012203571 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 8931 van 22 april 2012 wordt de heer Jean-Paul Pirnay, op 1 februari 2012 in vast verband benoemd in de klasse A2. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn ancië Dit besluit heeft uitwerking op 1 februari 2012, met uitzondering van het tweede lid, dat uitwerkin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2012 numac 2012203803 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 juli 2012 wordt de heer Chakib El Idrissi El Bouazaoui met ingang van 1 mei 2012 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2 met als titel attaché en ranginneming op 1 mei 2011. Een beroep t type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2012 numac 2012203805 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 juli 2012 wordt de heer Vincenzo D'Angelo met ingang van 1 mei 2012 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2 met als titel attaché en ranginneming op 1 mei 2011. Een beroep tot nietigverk

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 09/07/2012 numac 2012203824 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** **** **** vergelijkende selectie van **** **** **** (niveau ****) voor **** (****12052) werd afgesloten op 27 juni 2012. Er zijn 2 ****(...)
^