Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 november 2015
gepubliceerd op 15 december 2015

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine voor het Cochrane Expertise Centrum voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2015024289
pub.
15/12/2015
prom.
25/11/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine voor het Cochrane Expertise Centrum voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015;

Gelet op het gunstig advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 6 oktober 2015;

Overwegende de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Overwegende het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit verstaat men onder: 1° FOD: de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;het Directoraat-generaal Gezondheidszorg (DGGS) dienst Gezondheidszorgberoepen en Beroepsuitoefening, Victor Hortaplein 40 bus 10 te 1060 Brussel; 2° CEBAM: Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine, Kapucijnenvoer 33, Blok J, 3000 Leuven, ondernemingsnummer 0419.052.173.

Art. 2.§ 1. Een toelage van 50.000 euro is toegekend aan CEBAM. Deze toelage is aan te rekenen ten laste van artikel 25.52.11.3300.02 van de begroting van de FOD, begrotingsjaar 2015.

Dit bedrag wordt gestort op de rekening van de Katholieke Universiteit Leuven, IBAN BE63 7340 1934 1708 met referentie "CEBAM". § 2. Deze toelage is een tussenkomst van de Staat in de werkings- en personeelskosten van CEBAM teneinde de opdrachten bedoeld in artikel 3 te realiseren.

Art. 3.De huidige toelage is bedoeld om van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015, het Cochrane Expertise Centrum (systematische reviews) in België te stimuleren en te ondersteunen, door volgende activiteiten: 1. het begeleiden van potentiële experts in systematische reviews, systematische reviews aanmoedigen;2. het begeleiden en het in kaart brengen van het opstellen van systematische reviews in België;3. de Belgische contacten met de Cochrane Collaboration coördineren;4. de databanken die permanent verbonden zijn met het Dutch Cochrane Center (Amsterdam) en de French Cochrane Center (Parijs) bijhouden.

Art. 4.Er wordt een coördinator aangeduid binnen CEBAM die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het goedgekeurde globaal werkplan, het activiteiten- en financieel rapport, de verantwoording en het tijdig indienen ervan.

Art. 5.In het kader van de uitvoering van de opdrachten bedoeld in artikel 3 stelt CEBAM de volgende documenten op en bezorgt deze aan de FOD bij voorkeur via elektronische weg: 1° een globaal werkplan binnen de maand na goedkeuring omvattende: a) de grote lijnen en voorgestelde activiteiten, de doelstellingen;b) de verwachte resultaten;c) de termijnen;d) het budget per activiteitenrubriek.2° uiterlijk 2 maanden na de einddatum van de subsidie het volledige jaarverslag voor de gesubsidieerde periode.Het bestaat uit volgende delen: a) het beschrijvende gedeelte;b) de activiteitentabel met effectieve uitgaven;c) een personeelstabel met het percentage FTE;d) het financieel verslag;e) de jaarrekening.

Art. 6.§ 1. Een voorschot van 75 % kan op de toegekende toelage bedoeld in artikel 2 worden gestort zodra het werkplan door de FOD is goedgekeurd en nadat er een schuldvordering is ingediend. § 2. Het resterende saldo van de toegekende toelage wordt pas uitbetaald als het jaarrapport door CEBAM wordt verdedigd en de FOD zowel het jaarverslag als het financieel verslag na controle van de bewijsstukken heeft goedgekeurd. § 3. Het subsidiebedrag kan het bedrag van de gerechtvaardigde bewijsstukken niet overschrijden. § 4. Bij het niet-verwezenlijken van de opdrachten bedoeld in het globaal werkplan wordt het terug te betalen bedrag geschat op basis van de niet gerealiseerde activiteiten eerder dan de al dan niet gemaakte kosten.

Een terugbetaling gebeurt op het bankrekeningnummer BE 42-679-2005917-54. § 5. De schuldvorderingen tot uitbetaling van het voorschot en het saldo van de toelage en het rechtvaardigingsdossier dienen gestuurd te worden naar het centrale facturatieadres, zijnde: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Stafdienst Budget en Beheerscontrole Eurostation blok 2 Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel

Art. 7.§ 1. De algemene beginselen voor de boekhouding van een VZW worden toegepast. Alle inkomsten en uitgaven worden verrechtvaardigd met financiële bewijsstukken conform aan artikel 8. § 2. In het kader van de huidige toelage, komen enkel in aanmerking de personeelskosten en de werkingskosten zoals vergoedingen, lonen en wedden, sociale lasten, kleine bureaukosten en kosten van dienstverlening, die een rechtstreekse link hebben met de opdrachten. § 3. De overheadkosten mogen 10 % van de toegekende toelage niet overschrijden. § 4. Enkel bewijsstukken met een direct verband met de opdrachten en de activiteiten worden in aanmerking genomen.

Art. 8.Voor elke dienstverlener die deelneemt aan gesubsidieerde activiteiten wordt bij het financieel verslag een ondertekend prestatieblad toegevoegd. Voor de tewerkgestelde personeelsleden wordt een loonfiche voorgelegd met vermelding van het percentage van tewerkstelling voor het CEBAM.

Art. 9.CEBAM ziet erop toe dat elk document dat wordt opgesteld vanuit de toegewezen gesubsidieerde opdracht duidelijke aanwijzingen bevat die aantonen dat de FOD partner is in het kader van deze werkzaamheden is.

Art. 10.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Art. 11.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 november 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Maggie De Block

^