Etaamb.openjustice.be
Vergunning
gepubliceerd op 08 december 2015

Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 25 november 2015 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Keten van Hoop - België » te Brussel om van 1 oktobe

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2015000668
pub.
08/12/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 25 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/2015 pub. 04/12/2015 numac 2015003421 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 24 november 2015 van de Nationale Bank van België tot vastlegging van het contracyclische tier 1-kernkapitaalbuffer-percentage type koninklijk besluit prom. 25/11/2015 pub. 10/12/2015 numac 2015018395 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1930 houdende regeling van de slaapmiddelen en de verdovende middelen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies type koninklijk besluit prom. 25/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015018383 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik en diergeneeskundig gebruik en het koninklijk besluit van 19 april 2001 betreffende de parallelinvoer van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de parallelle distributie van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. 25/11/2015 pub. 10/12/2015 numac 2015018394 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 1998 houdende regeling van sommige psychotrope stoffen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies type koninklijk besluit prom. 25/11/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022534 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, §§ 1 en 11, en 17bis, § 1, 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 25/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015003403 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk genaamd "Presto 2 euro" en "Presto 5 euro", en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 september 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk genaamd "Presto 1 euro", "Presto 3 euro", "Presto 5 euro", "Subito 1 euro", "Subito 3 euro" en "Subito 5 euro" type koninklijk besluit prom. 25/11/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015024289 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine voor het Cochrane Expertise Centrum voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 sluiten genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Keten van Hoop - België » te Brussel om van 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2017 in het gehele land een tombolaoperatie te organiseren.

^